Consum

L’Oficina de Consum de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes atén les consultes personalitzades i dubtes sobre els pagaments de quotes, rebuts i altres serveis contractats que es vegin modificats o cancel·lats per la crisi sanitària de la Covid-19, així com d'altres incidències que us trobeu durant aquest temps d'exccepcionalitat.

 

Escriu-nos a

consum@santperederibes.cat

 

L’oficina de Consum recorda que si una empresa deixa de prestar un servei que es paga per quotes (mensual, trimestral, anual) a causa del tancament temporal de l’empresa per causa major, les persones usuàries tenen dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que s’hagi estat sense servei per causa del tancament, o bé poden acceptar altres compensacions com serveis addicionals (monitor personal, ampliació d’horari, etc.) o descomptes. Es considera que existeix força major quan la prestació d’un servei contractat resulta impossible per una circumstància aliena a la voluntat de l’empresa, sobrevinguda i imprevisible o inevitable.

En el cas que el servei no es pogués reprendre un cop passat el període de suspensió, la persona que l’ha contractat pot reclamar el total dels imports que hagi pagat. Si la aturada del servei no és per causa de força major també es podria reclamar compensacions pels danys i perjudicis que es puguin justificar i demostrar. 

 
 INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES: