Inventari patrimonial

Els ens locals han de tenir aprovat un inventari de llurs béns patrimonials, tal i com determinen l’article 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i article 100 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL).

En aquest apartat podeu consultar les dades més rellevants de l'inventari general del patrimoni.

L'última actualització de l'inventari patrimonial s'ha realitzat en data 31/12/2018.