PEF 2018-2019

S'aprova pel Ple Municipal de la Corporació en sessió celebrada en data 29 de maig de 2018 el Pla Econòmic Financer 2018-2019, atès que existeix incompliment de la regla de la despesa, segons dades del grup consolidat a data 31 de desembre de 2017