Pressupost municipal 2019

PRESSUPOST 2019 AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

INGRESSOS

2019

DESPESES

2019

Cap. 1 – Impostos directes

13.359.695,39

Cap 1 – Personal

10.271.212,42

Cap. 2 – Impostos indirectes

377.520,00

Cap. 2 – Béns corrents i serv.

7.849.222,92

Cap. 3 – Taxes i altres ingrés.

3.743.725,53

Cap. 3 – Interessos

10.000,00

Cap. 4 – Transf. corrents

7.926.880,12

Cap. 4 – Transf. Corrents

5.049.892,34

Cap. 5 – Ingressos patrimoni.

383.346,81

Cap. 5 – Fons contingència

1.124.340,17

Total ingressos corrents

25.791.167,85

Total despeses corrents

24.304.667,85

Cap. 6 – Alienació invers.

0,00

Cap. 6 – Inversions reals

1.260.000,00

Cap. 7 – Transf. capital

0,00

Cap. 7 – Transf. Capital

226.500,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 8 – Actius financers

12.020,00

Cap. 9 – Passius financers

0

Cap. 9 – Passius financers

0

Total ingressos de capital

12.020,00

Total despesa de capital

1.498.520,00

TOTAL INGRESSOS

25.803.187,85

TOTAL DESPESES

25.803.187,85