Preus públics 2018

L’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics es regeixen pel capítol VI del títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre hisendes locals i, supletòriament, per la Llei 8/1989, de 15 d’abril.

Tenen consideració de preus públics les següents contraprestacions pecuniàries a què es refereix l’article 41 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. En concret, s’estableixen els preus públics següents:

  • Servei Complex Esportiu Espai Blau
  • Servei Piscina exterior Municipal
  • Servei Llars d’Infants Municipals
  • Servei Departament Benestar Social
  • Servei Departament Cultura i Joventut
  • Servei Departament d’Esports
  • Servei de Comerç
  • Promoció econòmica i Turisme
  • Publicitat Ràdio Municipal
  • Utilització privativa o aprofitament especial Espais Municipals
  • Servei Prevenció incendis forestals
  • Servei de Formació i Ocupació
  • Servei d’Atenció a domicili i altres serveis assistencials
 

Documents relacionats

OPP-50. Preus públics.pdf