Subvencions per a projectes de Cooperació al Desenvolupament

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes aprova anualment les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament, obrint un període de presentació de sol·licituds per a les entitats de cooperació que formen part del Consell Municipal de Cooperació (CMC).

 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2018
 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2017
 Projectes de Cooperació per al Desenvolupament 2016

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER L'ANY 2019

 

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per Junta de Govern Local del 8 d'octubre de 2019, va aprovar "Les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a Projectes de Cooperació al Desenvolupament per l'any 2019" i a publicat aquest acord i les Bases al taulell d'anuncis, a la web de l'ajuntament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i al BOBP establint un termini que finalitzarà 10 dies hàbils després de la darrera publicació.

Edicte i Bases Reguladores de les Subvencions

- Publicat al BOPB a 22/10/2019

- Finalitza la presentació de sol·licituds el 6/11/2019

Formularis d'aquesta convocatòria:

- Sol·licitud Subvenció

- Declaració requisits Entitats

- Formulari Presentació

- Dades generals de l'Entitat

- Informe Final

- Declaració Publicitat

- Declaració Reintegrament Voluntari