SUBVENCIONS CONVENIS NOMINALS ANY 2022

Les subvencions nominals s'atorguen per donar suport a les associacions de famílies dels centres educatius públics del municipi i les activitats que hi duen a terme. La relació amb les entitats per a aquesta subvenció s'estableix a través de conveni.

Documents relacionats

(tots els documents s'han de presentar a través d'instància) https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/instancia-generica 

Justificació

Formularis justificació SUBV2022.doc