Subvencions a entitats i centres educatius

SUBVENCIONS NOMINATIVES ANY 2023

Les subvencions nominatives s'atorguen a les associacions de les famílies dels centres educatius públics del municipi, per donar suport a les activitats i tallers que realitzen. També, a les escoles públiques de primària del municipi per dur a terme el manteniment ordinari i reparacions. La relació amb les entitats i les escoles per aquesta subvenció s'estableix a través d'un conveni.

Documents relacionats

Tots els documents s'han de presentar a través d'una instància genèrica: https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/instancia-generica 

Justificació

Formularis justificació SUBV2023.doc