SUBVENCIONS CONVENIS NOMINALS ANY 2023

Les subvencions nominals s'atorguen per donar suport a les associacions de les famílies dels centres educatius públics del municipi, per les activitats i tallers que duen a terme. La relació amb les entitats per aquesta subvenció s'estableix a través del conveni.

Documents relacionats

Tots els documents s'han de presentar a través d'una instància genèrica: https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/instancia-generica 

Justificació

Formularis justificació SUBV2023.doc