Petició d'us d'equipaments esportius

Per sol·licitar l'ús d'equipaments o instal·lacions esportives municipals cal posar-se en contacte amb el respectiu gestor d'aquell equipament que ens interessa. Els concessionaris són els encarregats de donar resposta i autoritzar-ne el seu ús, o bé us adreçaran als Servei d'Esports en el cas que sigui necessari.

Pel que fa a les instal·lacions esportives gestionades directament per l'ajuntament, les persones usuàries que vulguin utilitzar-les hauran d'adreçar-se al Servei d'Esports mitjançant instància general registrada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. aquestes són:

  • Pavelló poliesportiu de Ribes (i la seva pista annexa).
  • Pista poliesportiva de Sant Agustí.
  • Pistes poliesportives escolars.