Parades als mercats setmanals

Les adjudicacions administratives dels llocs de venda lliures als mercats no sedentaris (mercats ambulants) o setmanals dels nuclis de les Roquetes (que es fa els dimecres) i de Ribes (que té lloc els divendres), s'adjudiquen per concurs, pel procediment de sorteig.

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar l'autorització municipal per exercir l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, amb plena capacitat d'obrar, que no estiguin incloses en cap dels supòsits de prohibició per contractar amb l'administració previstos a l'article 49 de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Com es pot demanar?

Les bases per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària als mercats municipals es publiquen al BOPB i al tauler d'anuncis i on es comunica els dies que hi ha per presentar la instància específica a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels nuclis de Ribes o de les Roquetes o per qualsevol procediment admès pel procediment administratiu.

Nota: actualment no hi ha cap procediment obert.

Requisits per a l'obtenció de l'autorització

Per a l'exercici de l'activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques hauran de complir els següents requisits:

  1. Quan es tracti de persona física, caldrà que tingui el document d'identitat vigent.
  2. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d'incloure l'activitat a prestar.
  3. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa especifica vigent.
  4. Estar donats d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d'estar exempts, estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
  5. Estar donats d'alta al regim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social.
  6. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions especifiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
  7. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda d'aquells productes que ho requereixin.
  8. Disposar d'assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l'exercici de l'activitat comercial desenvolupada.

Com es demanen els canvis i baixes de les parades als mercats no sedentaris?

Totes les modificacions i baixes de les parades als mercats s'han de demanar per instància genèrica a les Oficines d'Atenció al Ciutadà dels nuclis de Ribes o Les Roquetes.


Calendari mercat no sedentari any 2023