Trànsit

El control, la regulació del trànsit i el control de vehicles i conductors és una de les eines bàsiques per a afavorir l'ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, així com millorar la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les nostres intervencions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.

  • Accidents

Amb el compromís d'arribar al lloc de l'accident el més ràpid possible (en cinc minuts en cas d'accidents greus que tinguin lloc dins els nuclis urbans), de cada accident se'n fa posteriorment l'informe o atestat corresponent.

Així mateix ens comprometen a gestionar tots aquells serveis necessaris per retornar l'incident a una situació de normalitat: ambulàncies, bombers, grues, serveis de neteja de la calçada, enllumenat públic, jardins, etc.

En els accidents de circulació els agents donaran preferència a l'atenció dels ferits, facilitaran ajut al personal sanitari i garantiran tant l'accés de les ambulàncies com l'evacuació dels ferits. Així mateix, asseguraran l'entorn per evitar més accidents i restabliran la circulació el més aviat possible.

En tots els accidents amb ferits farem la prova d'alcoholèmia a tots els conductors i si és el cas instruirem les diligències necessàries.

  • Trams de concentració d'accidents de trànsit

Analitzem periòdicament  els deu punts de la ciutat on es concentren el major nombre d'accidents o aquells en què la seva lesivitat sigui major per tal d'emprendre mesures correctores a tots nivells i reduir l'accidentalitat d'aquests trams.

  • Prevenció de l'accidentalitat

S'analitzaran les causes dels accidents per detectar els punts més conflictius i proposar les mesures correctores necessàries per reduir els accidents. Aquestes actuacions es complementen amb controls periòdics de les infraccions que més incideixen en l'accidentalitat (velocitat, alcoholèmia, casc, cinturó, utilització del mòbil en la conducció, ITV, etc.).

  • Protecció escolar

Es garanteix la regulació del trànsit en els centres escolars –d'educació infantil, primària i secundària- que tinguin accessos conflictius dels del punt de vista de la seguretat viària.

  • Retirada de vehicles

Conegut també com a servei de grua, retirem els vehicles en un termini màxim de quaranta-cinc minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que un vehicle obstaculitza un gual o la via pública indegudament.

En cas de vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, es fa la retirada immediata (com a màxim en quaranta-vuit hores) després que s'hagi formalitzat la denúncia corresponent per abandonament. Pel que fa a la resta de vehicles abandonats, la retirada s'executa un cop finalitza el seguiment i procediment, dins dels supòsits recollits a la normativa vigent. També es garanteix la retirada en un màxim de 48 hores dels vehicles que hagin estat cedits a l'Ajuntament pels seus propietaris, amb la finalitat de donar-los de baixa i desballestar-los.

  • Regulació del trànsit per retencions

Es regula el trànsit de manera sistemàtica en aquells llocs on es produeixin retencions, ja siguin puntuals o en hora punta.

  • Dispositius específics de control de trànsit

Al llarg de l'any es fan un mínim de 100 serveis de controls de trànsit en diferents horaris i llocs de la ciutat, on es controla el compliment de la normativa que regula la velocitat, contaminació acústica, elements de seguretat (casc, cinturó, etc.), infraccions dinàmiques, documentació de conductors i vehicles (permís de conducció, assegurança, ITV, etc.) i conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o drogues.

Anualment s'elabora un calendari per tal que les actuacions responguin a la planificació i es prioritza d'acord amb les necessitats de seguretat viària i amb les característiques de la via pública. Es procura adequar-ne les dates a les proposades des del Servei Català de Trànsit, dins les campanyes genèriques que s'organitzen.
 

  • 12 Normes de circulació de vehicles de mobilitat personal (VMP)
    CatalàCastellà