Orienta

El programa ORIENTA_2022 ofereix una actuació d’orientació i acompanyament a la inserció què consisteix en un procés d’orientació professional personalitzat, assessorament i informació per a l’ocupació mitjançant el qual s’acompanya la persona participant en la definició del seu projecte professional per tal que assoleixi un coneixement, desenvolupament i millora de les seves potencialitats i competències, amb la finalitat d’aconseguir una presa de decisions adient per a la seva inserció.

Així mateix, inclou el coneixement de l’entorn productiu, de la xarxa empresarial del territori i els perfils professionals més demandats.

Està dirigit als col·lectius especialment vulnerables i que tenen especials dificultats d’inserció en el mercat de treball. Un dels reptes més destacats, en el marc de l’empoderament de les persones treballadores, és fomentar la capacitat de les persones per conduir i decidir la pròpia trajectòria professional, a través de programes d’orientació integrals.

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Totes les accions que es realitzaran en el marc d’aquest programa són sense cost per a les persones participants.

Les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o a la nostra entitat, enviant un correu electrònic a canori@santperederibes.cat o trucant al 610.32.93.65.

Poden participar-hi les persones demandants d’ocupació en situació d’atur i les persones treballadores en situació de precarietat laboral, entenent aquelles que malgrat estar ocupades tenen una inestabilitat o incertesa respecte la seva continuïtat en el seu lloc de treball, unes condicions laborals deficitàries, insuficiència d’ingressos, reducció (o inexistència) de protecció per desocupació i beneficis socials i, sovint, desenvolupen treballs poc qualificats.

El requisit per participar és estar inscrit/a al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa.