Ocupació de la via pública

L'ocupació del domini públic amb finalitat lucrativa o onerosa per taules, cadires, caixes frigorífiques i altres elements d'establiments del ram de l'hostaleria, i per mercaderies, expositors i altres elements annexos a establiments comercials, així com materials de construcció, runes, contenidors per a obres, bastides i tancament de carrers, constitueixen un ús comú especial dels béns de domini públic i, en conseqüència, estaran subjectes a llicència municipal i al pagament de les taxes corresponents. Consulteu les Ordenances Fiscals.

 

Sol·licituds de llicència

Per a sol·licitar la llicència d'ocupació del domini públic, caldrà presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana la documentació següent:

  1. Títol que acrediti el règim d'ús del local pel qual es presenta la sol·licitud.
  2. Llicència d'activitat, d'ocupació o justificar que es troba es fase de tramitació.
  3. Plànol d'emplaçament a escala 1/500 o similar amb indicació de la superfície a ocupar amb indicació dels elements urbanístics afectats. Per a elements mòbils, tendals o para-sols s'haurà de presentar un projecte amb especial identificació dels seus elements.
  4. Cas de taules, cadires i altres elements d'establiments del ram de l'hostaleria, indicació del lloc on el sol·licitant instal·larà un nombre de papereres suficient, a més d'una paperera per a cada caixa frigorífica.
  5. Acreditar que el sol·licitant no té pendent de pagament cap deute per aquest mateix concepte corresponent a temporades anteriors.
  6. Especificar el període de temps en què es pretén l'ocupació del domini públic.
  7. La sol·licitud s'haurà de realitzar en 48 hores d'antelació a l'ocupació de la via pública, en cas contrari, s'aplicarà un 50% de recàrrec en concepte de la seva tramitació amb caràcter d'urgència.
  8. Acreditar l'ingrés en la tresoreria municipal de la taxa corresponent, que per a la concessió de la llicència estableixi l'ordenança vigent.

 

Periodicitat de l'autorització

Les llicències per col·locar aquests elements a la via pública poden tenir una durada de temporada i/o anual. Amb aquesta finalitat s'estableixen dues temporades:

  • Temporada A: de l'1 d'octubre al 31 de maig
  • Temporada B: de l'1 de juny al 30 de setembre

 

Període impositiu

El període impositiu serà el temps corresponent a la vigència de la llicència d'obres o de l'autorització corresponent.

Quan es tracta d'autoritzacions continuades a diversos exercicis, l'acreditament de la taxa tindrà lloc l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any Natural.