Web Content Display Web Content Display

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per demanar els Ajuts econòmics que l’ajuntament concedeix per poder cobrir les Despeses de Menjador dels Centres/Serveis Diürns adreçats a l’Atenció de Persones amb Discapacitat.

Àmbit:

Serveis Socials

Qui el pot demanar:

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars amb persones joves i adultes del municipi que pateixen alguna discapacitat i que assisteixin a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Canals de tramitació:

  • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
  • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l’any en què es pot demanar:

El termini de formalització de les sol·licituds el termini de formalització de les sol·licituds del dia 1 al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

Requisits previs:

La persona sol·licitant ha d’estar empadronada al municipi. El requisit d’empadronament es podrà eximir en situacions degudament justificades, com el de persones acollides en recursos residencials de la comarca que residien prèviament al municipi, ha d’assistir a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat, reunir els requisits establerts a les bases de la convocatoria i no superar els topalls d’ingressos que es detallen a les mateixes.

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

* Formulari normalitzt de la sol·licitud de l'ajut degudament omplert i signat
* Si la situació laboral ha variat significativament de l'any 2022 a l'actual:
    - Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines.
    - En cas d'autònoms la fotocòpia de la declaració del darrer trimestre d'activitats econòmiques.
    - Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la guarda i custòdia dels menors) i l'actualització de la quantia de la pensió de manutenció, si s'escau.
* En el cas de no estar obligat a fer la declaració de renda que es podrà reclamar:
    - El certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.
    - Altra documentació que es consideri (veure bases)
* En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta caldà aportar:
    - Declaració de renda exercici 2022 dels majors de 16 anys unitat familiar
    - Altres ingressos dels majors de 16 anys unitat familiar (pensions, atur,...)
    - Justificant d'inscripció al padró
    - Altra documentació

Impresos del tràmit:

Sol.licitud ajut menjador 2023-2024.docx

Normativa:

(veure bases de la convocatòria)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí