Web Content Display Web Content Display

Aquests ajuts s’adrecen a les persones joves i adultes del municipi que pateixen alguna discapacitat, que es puguin trobar en situació econòmica i social precària, per poder cobrir les Despeses de Menjador dels Centres/Serveis Diürns adreçats a l’Atenció de Persones amb Discapacitat, on assisteixen .

Àmbit:

Serveis Socials

Qui el pot demanar:

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les persones que assisteixin a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Canals de tramitació:

  • Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
  • Presencialment: a les oficines municipals.

Període de l’any en què es pot demanar:

El termini de formalització de les sol·licituds de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l’ aprovació definitiva de las bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Podran formalitzar sol·licitud fora d’aquest termini i al llarg del curs, les persones/famílies nouvingudes al municipi al llarg del període objecte dels ajuts i que puguin acreditar que l’inici de l’assistència a un centre i/o servei d’atenció diürna per a persones amb disminució ha estat posterior a les dates de la convocatòria o quan es donin situacions sobrevingudes que ocasionin una minva dels ingressos de la unitat familiar de l’alumne/a, aspecte que caldrà justificar degudament.

Requisits previs:

• Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes . El requisit d’empadronament es podrà eximir en situacions degudament justificades, com el de persones acollides en recursos residencials de la comarca que residien prèviament al municipi.

• No superar els topalls d’ingressos establerts segons taula adjunta: Unitat de convivència Ingrés mensual màxim Ingrés anual màxim 1 o 2 membres 1.062,36 € 12.748,32 € 3 membres 1.394,35 € 16.732,20 € 4 membres 1.726,34 € 20.716,08 € 5 membres 2.058,32 € 24.699,84 € 6 membres o més 2.390,31 € 28.683,72 €

Preu:

Gratuït.

Documentació a aportar:

* La present sol·licitud

* Per tal d’acreditar els ingressos econòmics del/la sol·licitant i/o familiars convivents

1. L’autorització a l’Ajuntament , a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, per tal que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a l’ajut sol·licitat i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació.
Si no es presenta Declaració de Renda exercici 2021, és IMPRESCINDIBLE:
• Declaració jurada d’ingressos de tots els membres de la família majors de 16 a.
• Certificat d’imputacions Hisenda vigent
Si la situació laboral ha variat significativament de l’any 2021 a l’actual:
• Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines.
• En cas d’autònoms fotocòpia de la declaració del darrer trimestre d’activitats econòmiques.
• En cas que hi hagi membres de la família majors de 16 que estiguin estudiant, cal l’acreditació corresponent.
• Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la quantia de la pensió de manutenció, si s’escau.

2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària d'acord amb el model normalitzat.

3. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

4. Declaració de les subvencions i altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat.

Normativa:

(veure bases de la convocatòria)

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

(veure bases de la convocatòria)

Vies de reclamació:

(veure bases de la convocatòria)

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí