Serveis

Els principals serveis que ofereix l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes es poden classificar en dos grups, en funció de la seva naturalesa.

Interns: custodia de la documentació de l'Ajuntament en les condicions adequades de conservació; assessorament als departaments municipals en matèria de gestió documental; servei de consulta i préstec intern de documents.

Externs: assessorament a la ciutadania en les seves consultes; organització de visites guiades a grups escolars; suport a les recerques d'estudiants i investigadors; obtenció de còpies de documents de l'Arxiu, tan en format paper com electrònic.

Les còpies de documents es cobren segons les taxes aprovades en les ordenances fiscals anuals.