Horts urbans

Sant Pere de Ribes disposa d'horts urbans ecològics que tenen com objectiu posar a l'abast de determinats perfils de la població uns espais per tal de poder ser utilitzats com a horts, fomentar i difondre l'agricultura ecològica i promoure l'intercanvi d'experiències entre les persones que mostrin interès envers l'agricultura ecològica.

Els horts estan destinats principalment a persones jubilades o pensionistes, associacions i entitats, persones desocupades i/o amb necessitats socials. Les cessions es fan per un període de 4 anys improrrogables.

L'any 2010 es va fer la primera cessió de parcel·les, 15 parcel·les als horts de les Roquetes. Poc després, veient la bona acollida que van tenir, es van portar a terme les ampliacions i noves concessions. 

En aquests moments el municipi ha passat de tenir 48 parcel·les (21 a les Roquetes i 27 a Ribes) ha disposar-ne un total de 74 (40 a Ribes i 34 a les Roquetes).

Les persones interessades en l'explotació d'un hort municipal poden sol·licitar-ho a les OAC. Si en el moment de presentar la sol·licitud no hi ha oberta una convocatòria pública de concessió, s'entrarà a formar part de la llista d'espera destinada a designar les noves ocupacions de les parcel·les que puguin anar quedant disponibles.

REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS MUNICIPALS

El Ple de la Coroporació, reunit en sessió de data 23 de setembre de 2014, va aprovar inicialment la modificació de l'article 3 del REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS MUNICIPALS. Publicat al BOPB de data 14/10/2014 i al DOGC de data 10/10/2014, va estar exposat durant el període del 10/10/2014 fins el 19/11/2014. Constatat mitjançant certificat emès per la Secretaria General que no van presentar-se al·legacions en el seu període d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial VA ELEVAR-SE A DEFINITIU en data 20 de novembre de 2014.

Certificat

Edicte BOPB

Edicte DOGC

Edicte BOPB APROVACIÓ DEFINITIVA

REGLAMENT DE RÈGIM D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS MUNICIPALS

 

PLEC DE CLÀUSULES PER REGULAR LES CONDICIONS D'ADJUDICACIÓ DE LES LLICÈNCIES D'ÚS TEMPORAL DELS HORTS ECOLÒGICS URBANS MUNICIPALS

La Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2016, modificada per la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2016, en relació amb l'aprovació del plec de clàusules per regular les condicions d'adjudicació de les llicències d'ús temporal del horts ecològics urbans municipals i amb l'obertura d'un període de sol·licituds per accedir al sorteig de les parcel·les lliures dels horts urbans de Ribes i les Roquetes, van adoptar els següents acords:

1r.- Aprovar el plec de clàusules per a regular les condicions d'adjudicació de les llicències d'ús temporal dels horts ecològics urbans municipals.

2n.- Sotmetre aquest plec de clàusules a informació pública per un període de 20 dies que comptaran des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte al BOPB i als taulers d'anuncis municipals. Durant aquest període, les persones interessades podran tenir vista de l'expedient i presentar les al·legacions que considerin oportunes al Registre General de l'Ajuntament.

3r.- Aprovar l'obertura d'un nou període de sol·licituds per accedir al sorteig de les parcel·les lliures dels horts urbans de Ribes i les Roquetes, en el ben entès que de formular-se al·legacions contra el plec, se suspendrà el procediment i el termini per a la presentació de proposicions, reprenent-se el que resti a partir del dia següent a la resolució d'aquelles. El període de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES a comptar a partir de l'endemà de la corresponent publicació als taulers d'anuncis municipals. Les instàncies que es presentin amb posterioritat a aquest termini, es tindran en compte per la creació de la llista d'espera, i ocuparan vacants per rigorós ordre de sol·licitud, sempre i quan compleixen amb els requisits establerts.

4t.- Publicar l'anunci de convocatòria per accedir als horts urbans als taulers d'anuncis, al web municipal i als equipaments municipals dels Casals d'avis i centres cívics.

5è.- Suspendre la vigència del plec aprovats per la Junta de Govern Local en data 25 de febrer de 2015, modificats per la Junta de Govern Local de data 17 de març de 2015 i fins la seva derogació.

Es sotmet el Plec de Clàusules a informació pública, tal i com s'esmenta en el punt segon dels acords, per un període de 20 dies hàbils que comptaran des de l'endemà de la publicació del present edicte al BOPB i al tauler d'anuncis municipal electrònic.  Dins d'aquest termini de 20 dies hàbils, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes i, les persones interessades podran presentar la corresponent sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament, ubicades les Oficines d'Atenció Ciutadanes ubicades a Ribes i les Roquetes. (http://www.santperederibes.cat/ajuntament/atenciociutadana)