Prevenció d'incendis

Sant Pere de Ribes és un dels municipis de Catalunya inclosos a la llista de municipis situats en zona d'alt risc d'incendi forestal, doncs disposa d'una massa forestal important de més d'un 30% de la superfície del municipi segons dades de l'Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. Cal recordar però que el darrer gran incendi dins del terme municipal va ser el que va afectar el Montgròs el maig de 1997.

 

ADF - Agrupació de Defensa Forestal 307

Sant Pere de Ribes disposa d'una organització de voluntariat dedicada especilament a la prevenció i lluita contra els incendis forestals, l'Agrupació de Defensa Forestal 307 (ADF-307).

Plànol de delimitació

Sant Pere de Ribes és un municipi catalogat com d’alt risc d’incendis, segons l’Annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. Sent voluntat de l’equip de govern continuar millorant en el desenvolupament de les infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals.
La Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny, estableixen la obligació als municipis d‘aprovar un plànol de delimitació del traçat de les franges forestals de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.
Per acord del Ple de l’Ajuntament en data 21 d’octubre de 2008 es va aprovar definitivament el plànol de delimitació del municipi. Aquest va ser elaborat en el marc de la normativa esmentada, que afectava les urbanitzacions i edificacions a menys de 500m de terrenys forestals sense continuïtat amb la trama urbana.
Aquesta normativa, però, ha sigut modificada per les lleis 5/2017 i 2/2014. Així, actualment, s’inclouen també les urbanitzacions i edificacions amb continuïtat amb la trama urbana, no previstes anteriorment.
Degut a aquestes modificacions, el plànol que disposa l’Ajuntament és incomplert i cal actualitzar-lo i incorporar la resta d’urbanitzacions i edificacions afectades.

Per aquest motiu i, redactat i informat el document, la Junta de Govern Local extraordinària del 30 d'agost de 2022 ha aprovat inicialment  el plànol de delimitació de les franges forestals per la prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions, les edificacions, els nuclis de població i les instal·lacions a menys de 500m de terrenys forestals i de la documentació complementària per donar compliment a la llei 5/2003 i les seves modificacions posteriors.

Es sotmet el document i l'acord d'aprovació inicial, així com els butlletins on surt la publicació al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies.

EL TERMINI D'EXPOSICIÓ COMPTARÀ A PARTIR DEL 14/09/2022 I FINS EL 26/10/2022, INCLÒS.

Aprovació Definitiva del Plànol de delimitació.

Es sotmet el document i l'acord d'aprovació inicial, així com els butlletins on surt la publicació al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies.