Protecció de la salut

Aquest àmbit de treball municipal fa referència a aspectes com el control de la legionel·losi i de plagues en edificis de manteniment municipal, el programa de Seguretat Alimentària de vigilància dels establiments alimentaris, el control de la potabilitat de les aigües de consum, de les piscines d'ús públic, etc.

 

Prevenció i control de la legionel.losi: 

La legionel·losi és una malaltia que afecta a les vies respiratòries i que, depenent de les característiques del malalt, pot ser molt greu. L'Ajuntament treballa pel manteniment d'espais públics i edificis municipals susceptibles de generar un risc per la salut de la població en el municipi.  

 

Control d'aus urbanes: 

El control de les poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells) correspon als ajuntaments, d'acord amb l'establert a l'article 16 del text refòs de la Llei de Protecció dels Animals , i són aquests els responsables de prendre les mesures més adients a l' espai de domini públic per tal d'evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

És per això pel que les actuacions estan orientades a establir plans de control integral d'aus en els quals l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per decidir les mesures més adequades per al control de les poblacions. Amb aquesta finalitat, l'ajuntament pot informar els veïns i propietaris d'immobles sobre les actuacions preventives que han d'adoptar i, si escau, prendre les mesures oportunes perquè es compleixin les directrius marcades des de l'ajuntament.

 

Manteniment de piscines d'ús públic:

Les piscines són llocs importants per a l'oci i les activitats esportives i poden aplegar un gran nombre de persones, entre nens i adolescents. Per garantir que les condicions d'una piscina no afectin negativament la salut, la seguretat i el benestar dels seus usuaris, és necessari que els seus propietaris vetllin perquè es mantinguin les condicions sanitàries correctes de la instal·lació i de la piscina. Controlar la qualitat de l'aigua mitjançant la implementació de programes d'autocontrol i controls oficials.

 

Control sanitari dels establiments d'aplicació de tatuatges, micropigmentació i pírcing (TMP):

 
El control sanitari dels establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing  (TMP) correspon als ajuntaments, que són els encarregats tant de tramitar les autoritzacions sanitàries de funcionament com de realitzar les inspeccions higienicosànitaries.