El control de les poblacions d'aus urbanes (coloms i altres ocells) correspon als ajuntaments, d'acord amb l'establert a l'article 16 del text refòs de la Llei de Protecció dels Animals , i són aquests els responsables de prendre les mesures més adients a l' espai de domini públic per tal d'evitar o reduir els possibles problemes de salut, urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat.

És per això pel que les actuacions estan orientades a establir plans de control integral d'aus en els quals l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per decidir les mesures més adequades per al control de les poblacions. Amb aquesta finalitat, l'ajuntament pot informar els veïns i propietaris d'immobles sobre les actuacions preventives que han d'adoptar i, si escau, prendre les mesures oportunes perquè es compleixin les directrius marcades des de l'ajuntament.

 

El Departament de Salut s'encarrega de les funcions i activitats que l'ajuntament té en l'àmbit de la Salut Pública, com són la protecció de les condicions de salut d'equipaments municipals, salut pública, seguretat alimentària, etc. També s'intervé en la promoció de la salut de la població amb tallers, campanyes preventives i tinença d’animals.

Aquestes competències s'exerceixen en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

El municipi de Sant Pere de Ribes també disposa d'un PLA DE SALUT INTEGRAL 2018-2021.

Presentació del PLA DE SALUT INTEGRAL 2020-2021.

Des de l'Ajuntament treballem per potenciar i aplicar les propostes saludables al municipi. És per això que el Pla Local de Salut es concebeix com un projecte viu que es va renovant segons les necessitats de la població. 
A continuació trobareu la darrera actualització del pla. 

 

Entre les competències de l'ajuntament es troben la protecció i la promoció de la salut de les persones del municipi. Partint d’aquest marc competencial, resulta imprescindible que es disposin d’indicadors de salut local que permetin conèixer l’estat de salut de la ciutadania, identificar possibles problemes i desigualtats en salut i planificar l’acció política en base a una presa de decisions informada dirigida a millorar la salut de la població.

A continuació adjuntem el Informe d'Indicadors de Salut del municipi de Sant Pere de Ribes: 

 

INDICADORS DE SALUT LOCAL


Els ISL tenen com a finalitat servir d’eina per a la identificació de necessitats i la priorització d’estratègies de salut pública en consonància amb les polítiques de salut que s’estan portant a terme a Catalunya i, al mateix temps, estendre el treball intersectorial de salut en el territori.