Ple municipal

El Ple, o sessió plenària de la Corporació, és el principal òrgan de decisió de l'Ajuntament i està compost per part del total de regidors i regidores de la Corporació, que ve donat per la llei d'acord amb el nombre d'habitants del municipi (en el cas de Sant Pere de Ribes, 21 membres). El presideix l'alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, i les seves sessions són públiques.

El Ple està format per:

PSC

UM9-CUP-CONSTRUÏM

1. Abigail Garrido Tinta (PSC-CP)

14. Esther Rodríguez Maldonado

2. Josep De Barberà Johera

15. Pau Garriga Gabaldà

3. Ana Ma. Herrera Bordallo

16. Oriol Martí Colom

4. Antònia Pulido Fernández

JUNTS-VIA

5. Francisco José Perona Jiménez

17. Albert Bonet Huete

6. Francisca Carrasquilla Cuadrado

18. Pilar Chaves Santiago

7. Maria Olmos Marín

19. Marta Garcia Juliachs

8. Juan García García

FEM POBLE-EN COMÚ PODEM

9. Araceli Bau Alegria

20. Daniel Carabantes Segura

10. Sandra Shimazu Salvatierra

VOX

11. Josep Moya Ibáñez

21. Francisco Javier Mira Hernández

12. David Navarro Miller

 
13. Aishwarya Córdoba Octavio  

 

Secretari mpal.: Santi Blanco Serrano.

Interventor mpal.: Carlos García Lucas.

 

A part de debatre i votar per a l'aprovació dels temes de l'ordre del dia, els membres de la Corporació poden formular precs, preguntes i presentar mocions en el Ple relatius a l'actuació o als propòsits d'actuació dels òrgans de govern de la Corporació.

L'organització i funcionament del Ple es regeix pel Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

Periodicitat

La periodicitat de les sessions plenàries ordinàries és mensual i acostumen a celebrar-se el 3er dimarts de cada mes, a les 18.30h. Aquestes es duen a terme alternant el lloc de celebració entre el Saló de plens de la Casa de la Vila (a Ribes) i la sala de plens de l'edifici institucional de les Roquetes (ubicat a la plaça de la Vinya d'en Petaca).

També, anualment, es convoca un Ple extraordinari que s'acostuma a celebrar a principi d'any, amb un únic punt de l'ordre del dia: "Debat sobre l'estat del municipi".

 

Competències

El Ple, en conformitat amb el que disposa l'article 52 del TRLMRLC i el 22 de la LRBRL i altres normes jurídiques, té, com a pròpies, les següents competències:


a) Competències pròpies de caràcter indelegable

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

b) Competències de caràcter delegable

 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això d'acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 €, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: —quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost; —quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

Classes de sessions

 • Ordinàries
 • Extraordinàries
 • Extraordinàries de caràcter urgent

 

 Les actes de ple es poden consultar al Portal de transparència o la pàgina de les actes i ordres del dia de l'any en curs dels plens municipals.
 L'enregistrament en àudio de les sessions plenàries estan disponibles amb les audioactes.
 Les sessions plenàries es poden veure al web de Canal Blau TV