Web Content Display Web Content Display

Ordenances fiscals 2023

CALENDARI FISCAL 2023

  • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA i TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES (GUALS), de l’1 de març al 5 de maig.
  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (urbans) i ALTRES TAXES (TAXA GESTIÓ RESIDUS), del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats el 2 de maig

2a fracció domiciliats el 3 de juliol

3a fracció domiciliats l’1 de setembre

4a fracció domiciliats l’1 de desembre

  • TAXA INSPECCIÓ, del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats el 3 de juliol

2a fracció domiciliats l’1 de desembre

  • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (rústics), de l’1 de setembre al 3 de novembre.
  • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, del 15 de setembre al 15 de novembre.
  • TAXA PER PARADES I LLOCS DE VENDA ALS MERCATS MUNICIPALS - DOMICILIATS, de caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
  • TAXA PER CAIXERS COMERCIALS I SIMILARS AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA, del 5 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 22 de juny de 2023
  • TAXA PER SENYALITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA AMB RECLAMS COMERCIALS I RÈTOLS INDICATIUS, del 5 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 22 de juny de 2023
  • TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS (SAD):

- Teleassistència: Caràcter semestral, serà efectiva entre el 20 i el 30 de juny i desembre, respectivament.

- Servei d’atenció domiciliària: Caràcter mensual, serà efectiva entre el 10 i el 15 de cada mes.

  • TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, del 3 de març al 3 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
 

Documents relacionats

OF-0. ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ.pdf

OF-1 IBI.pdf

OF-2. IAE.pdf

OF-3. IVTM.pdf

OF-4. ICIO.pdf

OF-5. IIVTNU.pdf

OF-10. Taxa gestió residus municipals.pdf

OF-11A. Taxa clavegueram.pdf

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua.pdf

OF-12. Taxa retirada vehicles.pdf

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos.pdf

OF-14A. Taxa expedicio documents administratius.pdf

OF-14B. Taxa utilització escut del municipi.pdf

OF-14C. Taxa drets d'exàmen.pdf

OF-15A. Taxa ocupació sol, subsol.pdf

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles - guals.pdf

OF-15C Taxa per aprofitament especial del domini públic local-empreses interès general.pdf

OF-15D. Taxa ocupacio mercaderies i material.pdf

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda.pdf

OF-15F. Taxa ocupacio taules i cadires.pdf

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals.pdf

OF-15H. Taxa aprofitament especial celebració civil casaments ajuntament.pdf

OF-16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats d'urbanisme.pdf

OF-17A. Taxa serveis intervenció adm. en l'activitat dels ciutadans i les empreses.pdf

OF-17B. Taxa concessió llicències, comprovacio activitats comunicades i control publicitat.pdf

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls.pdf

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics.pdf

OF-18. Taxa inspecció motors.pdf

OF-19. Taxa pel servei d'inscripció d'animals.pdf

OF-20. Taxa per la prestació servei comprovació grau alcohol ... com a proves de contrast.pdf

OF-40. Contribucions especials.pdf