Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 22 de gener de 2020

Agenda pública:  dimecres, 22 de gener de 2020.

Bon dia!! Sembla que avui el temporal anirà a menys. Començarem fent ronda per les escoles per veure com están ja que ahir a la nit van patir desperfectes. Després, acompanyaré als serveis de via pública per fer reconeixement de la situació i la recuperació de la normalitat. Continuem treballant!! Gràcies a totes les persones i voluntaris que aquesta nit han estat treballant!¿

Buenos días!! Parece que hoy el temporal irá a menos. Empezaremos haciendo ronda por las escuelas para ver como están ya que ayer noche sufrieron desperfectos. Después, acompañaré a los servicios de vía pública para hacer reconocimiento de la situación y la recuperación de la normalidad. Continuamos trabajando!! Gracias a todas las personas y voluntarios que esta noche han estado trabajando!¿

Divendres, 17 de gener de 2020

Agenda pública: divendres dia 17 de gener de 2020

Avui he tingut reunió de governació per treballar temes de millora per al municipi. Després, hem treballat les propostes d'ajuts per demanar a la Diputació . Al migdia, he tingut dinar de treball a BCN i a la tarda, estem fent una jornada amb l'equip de govern sobre smart cities ( ciutats intel.ligents). BON DIVENDRES!!


Hoy he tenido reunión de gobernación para trabajar temas de mejora para el municipio. Después, hemos trabajado las propuestas de ayudas para pedir en la Diputación . A mediodía, he tenido comida de trabajo en BCN y por la tarde, estamos haciendo una jornada con el equipo de gobierno sobre smart cities ( ciudades inteligentes). BUEN VIERNES!!

Dijous, 16 de gener de 2020

Agenda pública: dijous dia 16 de gener de 2020

Avui he tingut visites de veïns i veïnes. Al migdia, reunió de treball amb el servei d'acollida d'animals domèstics de la mancomunitat CAAD. A la tarda, junta de govern i comissió executiva del Consell Comarcal del Garraf. BON DIJOUS!!

Hoy he tenido visitas de vecinos y vecinas. A mediodía, reunión de trabajo con el servicio de acogida de animales domésticos de la mancomunidad CAAD. Por la tarde, junta de gobierno y comisión ejecutiva del Consejo Comarcal del Garraf. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 15 de gener de 2020

Agenda pública: dimecres dia 15 de gener de 2020

Aquest matí he anat de visita d'obres al Castell de Ribes. Estic emocionada amb aquest projecte de museització!! Un conjunt històric del s.x !! Després he tingut visita de veïns i veïnes i al migdia, reunió amb el Diputat de Turisme de la Diputació de BCN. Ara, sóc al dinar del Penedès Marítim per parlar dels peatges de autopista i de la mobilitat. BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido de visita de horas en el Castell de Ribes. Estoy emocionada con este proyecto de museización!! Un conjunto histórico del s.x !! Después he tenido visita de vecinos y vecinas y a mediodía, reunión con el Diputado de Turismo de la Diputación de BCN. Ahora, estoy en la comida del Penedès Marítimo para hablar de los peajes de autopista y de la movilidad. BUEN MIÉRCOLES!!    

 

                                                                   

 

Dimarts, 14 de gener de 2020

Agenda pública:dimarts dia 14 de gener de 2020.

Ara sortiré cap a BCN a Infraestructures de la Diputació i demanar ajut per diferents projectes del nostre municipi (últim tram del carril bici per enllaçar Ribes i Les Roquetes, carril bici i vianants per enllaçar Ribes i Sitges i adequació de la carretera qué passa pel mig de Ribes, entre d'altres projectes necessaris). Al migdia, tinc reunió de treball sobre residus i després, reunió d'inici d'any amb els caps de l'ajuntament de tots els departaments. A la tarda, junta de govern local i reunió de coordinació de l'equip de govern. Continuem treballant!! BON DIMARTS!!

Ahora saldré hacia BCN a Infraestructuras de la Diputación y pedir ayuda para diferentes proyectos de nuestro municipio (último tramo del carril bici para enlazar Ribes y Las Roquetes, carril bici y peatones para enlazar Ribes y Sitges y adecuación de la carretera que pasa por el medio de Ribes, entre otros proyectos necesarios). A mediodía, tengo reunión de trabajo sobre residuos y después, reunión de inicio de año con los jefes del ayuntamiento de todos los departamentos. Por la tarde, junta de gobierno local y reunión de coordinación del equipo de gobierno. Continuamos trabajando!! BUEN MARTES!!

                                                      

 

Dilluns, 13 de gener de 2020

Agenda pública: dilluns dia 13 de gener de 2020.

Aquest matí he tingut visita de veïns de Les Torres per parlar de millores necessàries a la zona. Seguidament, he tingut reunió de treball almirall directiu de l'ajuntament. Al migdia, he anat a BCN a la Direcció General d'Administracions Locals per demanar millor finançament per al Consell Comarcal. Després, he tingut dinar de treball. BON DILLUNS!! Foto a la Generalitat

Esta mañana he tenido visita de vecinos de Las Torres por habla de mejoras necesarias a la zona. Seguidamente, he tenido reunión de trabajo almirante directivo del ayuntamiento. A mediodía, he ido a BCN a la Dirección General de Administraciones Locales para pedir mejor financiación para el Consejo Comarcal. Después, he tenido comida de trabajo. BUEN LUNES!! Foto en la Generalitat.

 

 

                                               

Divendres, 10 de gener de 2020

Agenda pública:  divendres, 10 de gener de 2020.

A l'Ajuntament hem contractat 27 persones en projectes d'ocupació: 6 acompanyants de gen gran, 11 conserges, 8 agents auxiliars de civisme i atenció a la ciutadania i 2 auxiliars administratius. Durant el mes de gener, s’hi incorporaran 20 persones més a través dels plans d’ocupació municipals. Continuem treballant per donar noves oportunitats!!¿¿

En el Ayuntamiento hemos contratado 27 personas en proyectos de ocupación: 6 acompañantes de gen grande, 11 conserjes, 8 agentes auxiliares de civismo y atención a la ciudadanía y 2 auxiliares administrativos. Durante el mes de enero, se incorporarán 20 personas más a través de los planes de ocupación municipales. Continuamos trabajando para dar nuevas oportunidades!

 

 

                                                                                    

Dilluns, 23 de desembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 23 de desembre de 2019.

Aquest matí dono la benvinguda a les persones que treballaran en els plans d'ocupació municipals. Seguidament, tinc visites de veïns i veïnes. Al migdia, reunió amb la Mancomunitat per treballar temes relacionats amb el servei del CAAD (centre d'acollida d'animals domèstics) i també, del servei de recollida de residus. BON DILLUNS!!

Esta mañana doy la bienvenida a las personas que trabajarán en los planos de ocupación municipales. Seguidamente, tengo visitas de vecinos y vecinas. A mediodía, reunión con la Mancomunidad para trabajar temas relacionados con el servicio del CAAD (centro de acogida de animales domésticos) y también, del servicio de recogida de residuos. BUEN LUNES!!

 

                                                 

Dijous, 18 de desembre de 2019

Agenda pública: dijous, 18 de desembre de 2019.

Estem renovant els vehicles i maquinària de l'ajuntament de manera gradual i cada vegada que ho fem, canviem a un vehicle elèctric. Ja hem canviat 10 vehicles i tota la maquinària de jardineria a elèctrica i avui, hem rebut les 3 motos elèctriques i la furgoneta elèctrica per a la brigada i altres serveis de l'ajuntament que se sumen als qué ja tenim.
Un 30% del nostre parc mòbil ja és elèctric!! Continuem treballant ¿

Estamos renovando los vehículos y maquinaria del ayuntamiento de manera gradual y cada vez que lo hacemos, cambiamos a un vehículo eléctrico. Ya hemos cambiado 10 vehículos y toda la maquinaria de jardinería a eléctrica y hoy, hemos recibido las 3 motos eléctricas y la furgoneta eléctrica para la brigada y otros servicios del ayuntamiento que se suman a los que ya tenemos. Un 30% de nuestro parque móvil ya es eléctrico!! Continuamos trabajando ¿

Dimarts, 17 de desembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 17 de desembre de 2019

Ahir no vaig escriure l'agenda! Així que us faig un resum! Vaig anar a BCN a la Direcció General del servei d'ocupació SOC per parlar de programes. Al tornar, vaig anar a la Junta de Govern de la Mancomunitat i a la tarda,vaig tenir comissió executiva i junta de govern del consell comarcal.

Avui, he començat atenent a les escoles de El Pi i Els costarets de Ribes en el programa de cooperatives.ara vaig a la reunió del pacte comarcal per l'ocupació. A la tarda, Junta de Govern de l'ajuntament i Ple Municipal. BON DIMARTS!!

Ayer no escribí la agenda! Así que os hago un resumen! Fui a BCN a la Dirección General del servicio de ocupación SOC para hablar de programas. Al volver , fui a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad y a por la tarde, tuve comisión ejecutiva y junta de gobierno del consejo comarcal.

Hoy, he empezado atendiendo en las escuelas del Pi y Els Costarets de Ribes en el programa de cooperativas.ahora voy a la reunión del pacto comarcal por la ocupación. Por la tarde, Junta de Gobierno del ayuntamiento y Pleno Municipal. BUEN MARTES!!

 

 

Dijous, 12 de desembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 12 de desembre de 2019

Avui rebré a l'Ajuntament els nens i nenes de les escoles Santa Eulàlia, Les Roquetes i Mediterrània en el projecte de cooperativisme que estan fent. Treballen aprenent com muntar una cooperativa de manera real! Gràcies al servei significatives econòmiques de la Mancomunitat per col.laborar. Al migdia, tinc reunió de treball amb la Federació empresarial. Després, tinc reunió amb Ucer i Fem Ribes. A la tarda, curs de formació i junta de portaveus del consell comarcal! BON DIJOUS!!

Agenda pública: jueves día 12 de diciembre de 2019

Hoy recibo en el Ayuntamiento a los niños y niñas de las escuelas Santa Eulalia, Les Roquetes y Mediterráneo en el proyecto de cooperativismo que están haciendo. Trabajan aprendiendo cómo montar una cooperativa de manera real! Gracias al servicio significativas económicas de la Mancomunidad para colaborar. Al mediodía, tengo reunión de trabajo con la Federación empresarial. Después, tengo reunión con Ucer y Fem Ribes. Por la tarde, curso de formación y junta de portavoces del consejo comarcal! BUEN JUEVES!!

Dimarts, 10 de desembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 10 de desembre de 2019

Avui començo el dia amb una reunió amb en Miquel Muç per parlar del Sefed Ribes. Seguidament, marxo a BCN amb la regidora d'habitatge Ana Herrera Bordallo a la direcció general d'habitatge per demanar programes en el nostre municipi. Al migdia, reunió de treball amb el regidor Juan García. A la tarda, aniré a la cantada de nadales a la Residència El Redòs i desprès, coordinació de govern i Junta de Portaveus. BON DIMARTS!! Una foto ahir al vespre a l'arbre de nadal a la plaça Marcer!

Hoy empiezo el día con una reunión con en Miquel Muç por habla del Sefed Ribes. Seguidamente, marcho en BCN con la regidora de vivienda Ana Herrera Bordallo a la dirección general de vivienda para pedir programas en nuestro municipio. A mediodía, reunión de trabajo con el regidor Juan García. Por la tarde, iré a la cantada de villancicos a la Residencia El Redòs y después, coordinación de gobierno y Junta de Portavoces. BUEN MARTES!! Una foto ayer al atardecer del árbol de navidad en la plaza Marcer!

Dilluns, 9 de desembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 9 de desembre de 2019

Aquest matí tinc visites de veïns i veïnes. Seguidament, reunió de treball sobre el projecte per millorar la zona de la Cervereta a Les Roquetes. Al migdia, Consell d'Alcaldies amb la visita de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, Nuria Marín per tractar temes de la comarca. A la tarda, reunió amb el sindicat de la policia i al vespre, reunió amb les entitats per presentar el projecte de millora de El Local a Ribes. BON DILLUNS!!

Esta mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Seguidamente, reunión de trabajo sobre el proyecto para mejorar la zona de la Cervereta en Las Roquetes. A mediodía, Consejo de Alcaldías con la visita de la Presidenta de la Diputación de Barcelona, Nuria Marín para tratar temas de la comarca. Por la tarde, reunión con el sindicato de la policía y al atardecer, reunión con las entidades para presentar el proyecto de mejora del Local en Ribes. BUEN LUNES!!

Dijous, 5 de desembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 5 de desembre de 2019

Avui he tingut diferents visites i reunions per treballar propostes per a les persones amb malaltia mental. També, la prevenció d'incendis amb la Federació d'Adfs i al migdia, amb les persones responsables de Bombers de la Regió Sud de BCN i el cap del Parc de Bombers de la Comarca per treballar millores en la coordinació en la prevenciò d'incendis i en el salvament marítim del nostre territori. Més tard, he tingut reunió per treballar noves propostes d' habitatges de lloguer assequible. BON DIJOUS!!

Hoy he tenido diferentes visitas y reuniones para trabajar propuestas para las personas con dolencia mental. También, la prevención de incendios con la Federación de Adfs y a mediodía, con las personas responsables de Bomberos de la Región Sur de BCN y el jefe del Parque de Bomberos de la Comarca para trabajar mejoras en la coordinación en la prevenciòn de incendios y en el salvamento marítimo de nuestro territorio. Más tarde, he tenido reunión para trabajar nuevas propuestas de viviendas de alquiler asequible. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 4 de desembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 4 de desembre de 2019

Avui ha sigut un dia intens!! Al matí he anat a BCN per parlar temes del municipi. Seguidament, he fet una intervenció conjuntament amb totes les alcaldesses de la comarca per posar el valor la cultura com a motor de generar economia. A la tarda, he fet Junta de Govern i Comissió Executiva del Consell Comarcal i hem treballat el pressupost. Al vespre, he estat a l'entrega de premis a les petites empreses de la comarca que han contractat persones i treballen amb nosaltres amb programes d'ocupació. Gràcies perquè hem de treballar plegats per millorar les condicions dels contractes i tambè el futur de les empreses!! Bona nit!

Hoy ha sido un día intenso!! Por la mañana he ido a BCN para hablar temas del municipio. Seguidamente, he hecho una intervención conjuntamente con todas las alcaldesas de la comarca para poner en valor la cultura como motor de generar economía. Por la tarde, he tenido Junta de Gobierno y Comisión Ejecutiva del Consejo Comarcal y hemos trabajado el presupuesto. Al atardecer, he estado a la entrega de premios a las pequeñas empresas de la comarca que han contratado personas y trabajan con nosotros en programas de ocupación. Gracias porque tenemos que trabajar juntos para mejorar las condiciones de los contratos y también el futuro de las empresas!! Buenas noches!

Dimarts, 3 de desembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 3 de desembre de 2019

Aquest matí obrint el 2n simposi de l'hèlix sobre "la cultura com a model d'impuls econòmic del Garraf". Desprès, tindré reunió amb UGT de l'alt penedès, garraf i baix penedès . Al migdia, tinc reunió de treball per impulsar al nostre municipi la incorporació de la tecnologia per ser més eficients (smart cities). Seguidament, treballarem el projecte de reordenació de la zona del tennis i piscina de Les Roquetes. A la tarda, junta de govern local i coordinació amb l'equip de govern. BON DIMARTS!!

Esta mañana abriendo el 2.º simposio de la hélice sobre "la cultura como modelo de impulso económico del Garraf". Después, tendré reunión con UGT del alt penedès, garraf y baix penedès . A mediodía, tengo reunión de trabajo para impulsar en nuestro municipio la incorporación de la tecnología para ser más eficientes (smart cities). Seguidamente, trabajaremos el proyecto de reordenación de la zona del tenis y piscina de Las Roquetes. Por la tarde, junta de gobierno local y coordinación con el equipo de gobierno. BUEN MARTES!!

Divendres, 29 de novembre de 2019

Agenda pública: divendres dia 29 de novembre de 2019

He començat el dia contestant missatges i trucades. Ara sóc al V Congrés de Dones d'Empresa "compromís i consciència innovadora". Seguidament, tinc una entrevista amb La Ciutat per explicar els principals projectes que tenim per al nostre municipi. Al migdia, aniré a BCN a una reunió amb el Director de Centres Públics d'Ensenyament on demanem el conveni per a les obres del Institut Xaloc i l'ampliació de l'Ins Montgròs. BON DIVENDRES!!

He empezado el día contestando mensajes y llamadas. Ahora soy en el V Congreso de Mujeres de Empresa "compromiso y conciencia innovadora". Seguidamente, tengo una entrevista con La Ciutat para explicar los principales proyectos que tenemos para nuestro municipio. A mediodía, iré a BCN a una reunión con el Director de Centros Públicos de Enseñanza donde pediremos las obras del Instituto Xaloc i la amoliación del Ins Montgròs. BUEN VIERNES!!

Dimecres, 27 de novembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 27 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball sobre el projecte de rehabilitació de El Local. Seguidament he anat a visitar les obres d'adequació del nou centre del programa SEFED (programa de formació per a persones en atur). He atès la visita a l'Ajuntament nenes i nens de 3r de l'escola Santa Eulàlia!! Al migdia, reunió de treball per a la construcció d'habitatges de lloguer assequible. A la tarda, tinc reunió amb Can Lloses per valorar el transport a demanda TAD a la urbanització. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo sobre el proyecto de rehabilitación del Local. Seguidamente he ido a visitar las obras de adecuación del nuevo centro del programa SEFED (programa de formación para personas en paro). A mediodía, reunión de trabajo para la construcción de viviendas de alquiler asequible. Por la tarde, tengo reunión con Can Lloses para valorar el transporte a demanda TAD en la urbanización. BUEN MIÉRCOLES!!

Dimarts, 26 de novembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 26 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut visita dels responsables de Mercadona per intercanviar impressions i treballar en algunes millores de l'edifici del Mercat La Sínia. Seguidament he tingut reunió de treball amb Espai Públic. Al migdia, reunió de treball amb Fran Perona Jimenez. A la tarda, Junta de Govern Local i Ple Municipal. BON DIMARTS!! Provant contenidors que s'obren i tanquen amb targeta magnética!

Esta mañana he tenido visita de los responsables de Mercadona para intercambiar impresiones y trabajar en algunas mejoras del edificio del Mercado La Sínia. Seguidamente he tenido reunión de trabajo con Espacio Público. A mediodía, reunión de trabajo con Fran Perona Jimenez. Por la tarde, Junta de Gobierno Local y Pleno Municipal. BUEN MARTES!! Probando contenedores que se abren y cierran con targeta magnética!

Dijous, 21 de novembre de 2019

Agenda pública: dijous 21 de novembre de 2019

Avui i demà seré a Sevilla. Visitaré l'Ajuntament i intercanviarem experiències municipals. Ens interessa el tema dels residus entre d'altres coses. Acompanyaré també els alumnes del postgrau en Lideratge Polític a la visita al Parlament d'Andalusia. BON DIJOUS!!

Hoy y mañana estaré en Sevilla. Visitaré el Ayuntamiento e intercambiaremos experiencias municipales. Nos interesa el tema de los residuos entre otros cosas. Acompañaré también los alumnos del posgrado en Liderazgo Político a la visita en el Parlamento de Andalucía. BUEN JUEVES!!