Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 19 de novembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 19 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut la visita de la inspectora-cap Rosa Gubianes per explicar-me que deixa el seu lloc a la comarca per incorporar-se a un nou departament per treballar la igualtat en el cos de mossos d'esquadra. Li hem agraït la seva feina durant aquests 12 anys a la comarca.
Desprès, he tingut reunió amb l'Amtu i els taxistes del municipi per valorar el serevi del TAD. Seguidament, reunió amb l'equip redactor del nou Institut escola Xaloc de Les Roquetes.
A la tarda, Junta de Govern Local i Junta de Portaveus. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido la visita de la inspectora- jefe Rosa Gubianes para explicarme que deja su lugar a la comarca para incorporarse a un nuevo departamento para trabajar la igualdad en el cuerpo de mozos de escuadra. Le hemos agradecido su trabajo durante estos 12 años en la comarca. Después, he tenido reunión con la Amtu y los taxistas del municipio para valorar el serevi del TAD. Seguidamente, reunión con el equipo redactor del nuevo Instituto escuela Siroco de Las Roquetes. Por la tarde, Junta de Gobierno Local y Junta de Portavoces. BUEN MIÉRCOLES!!

Dilluns, 18 de novembre de 2019

Agenda pública:dilluns dia 18 de novembre de 2019

Aquest matí he visitat el taller de l'escultor del nostre municipi Xavier Cuenca. Impressionant la seva feina!! Seguidament, vaig a Mas Solers per participar en la Jornada de La Llotja per promocionar els productes de proximitat amb la participació del cuiner Sergi de Meià, el diputat de turisme Juan Luis Ruiz Lopez i la presidenta de Node Garraf Rosa Huguet Sugranyes. Al migdia, ens visitarà a l'Ajuntament el Diputat per parlar de Turisme. A la tarda, reunions de treball al Consell Comarcal del Garraf! BON DILLUNS!!

Esta mañana he visitado el taller del escultor de nuestro municipio Xavier Cuenca. Impresionant su trabajo!! Seguidamente, voy a Mas Solers para participar en la Jornada de La Llotja para promocionar los productos de proximidad con la participación del cocinero Sergi de Meià, el diputado de turismo Juan Luis Ruiz Lopez y la presidenta de Node Garraf Rosa Huguet Sugranyes. A mediodía, nos visitará en el Ayuntamiento el Diputado para hablar de Turismo. Por la tarde, reuniones de trabajo al Consejo Comarcal del Garraf! BUEN LUNES!!

Dijous, 14 de novembre de 2019

Agenda pública: dijous dia 14 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió amb la Consellera Mònica Gallardo per treballar el pla de mandat del consell comarcal. Seguidament, reunió amb el regidor Oscar León del grup municipal de ciutadans. Al migdia, he anat a l'ajuntament de Sitges per trobar-me amb l'Alcaldessa. A la tarda, reunió sobre les obres del teatre de Les Roquetes i al vespre, he anat a la inauguració del nou local de ccoo a vilanova i la geltrú.. BON DIJOUS!!

Esta mañana he tenido reunión con la Consejera Mònica Gallardo para trabajar el plan de mandato del consejo comarcal. Seguidamente, reunión con el regidor Oscar León del grupe municipal de ciudadanos. A mediodía, he ido al ayuntamiento de Sitges para encontrarme con la Alcaldesa. Por la tarde, reunión sobre las obras del teatro de Las Roquetes y al atardecer, he ido a la inauguración del nuevo local de ccoo en Vilanova i la geltrú. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 13 de novembre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 13 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió amb l'equip de professionals que està redactant el projecte d'adequació de El Local. Després he tingut visita de veïns i veïnes i al migdia, he anat al Centre d'acollida d'animals domèstics (CAAD) de la Mancomunitat amb la regidora Paqui Carrasquilla Cuadrado (tinença responsable) i la regidora de Vilanova per visitar les instal.lacions. A la tarda, visita d'obres del teatre municipal de Les Roquetes ambbel regidor Adrià Solà i al vespre, tinc una trobada amb persones que s'han empadronat al municipi per donar-los la benvinguda i saludar-los personalment. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido reunión con el equipo de profesionales que está redactando el proyecto de adecuación del Local. Después he tenido visita de vecinos y vecinas y a mediodía, he ido al Centro de acogida de animales domésticos (CAAD) de la Mancomunidad con la regidora Paqui Carrasquilla Cuadrado (tenencia responsable) y la regidora de Vilanova para visitar las instalaciones. Por la tarde, visita de obras del teatro municipal de Las Roquetes y al atardecer, tengo un encuentro con personas que se han empadronado en el municipio para darles la bienvenida y saludarlos personalmente. BUEN MIÉRCOLES!

Dimarts, 12 de novembre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 12 de novembre de 2019

Avui he començat amb una reunió amb els organitzadors del Secret VIDA. Seguidament, reunió de treball per al projecte comercial de Valentí. Al migdia, he estat a l'acte on s'han fet públics els resultats dels pressupostos participatius!! Felicitats a tots i totes els qui heu guanyat i el meu agraïment a tots els participants!! A la tarda, Junta de Govetn Local, reunió amb el Consorci Sanitari i al vespre, visita de veïns i veïnes. BON DIMARTS!!

Hoy he empezado con una reunión con los organizadores del Secreto VIDA. Seguidamente, reunión de trabajo para el proyecto comercial de Valentí. A mediodía, he estado al acto donde se han hecho públicos los resultados de los presupuestos participativos!! Felicidades a todos y todas quienes habéis ganado y mi agradecimiento a todos los participantes!! Por la tarde, Junta de Govern Local, reunión con el Consorcio Sanitario y al atardecer, visita de vecinos y vecinas. BUEN MARTES!!

Divendres, 8 de novembre de 2019

Agenda pública: divendres dia 8 de novembre de 2019

Aquest matí hem tingut reunió amb el Director General de l'Agència Catalana de l'Aigua per parlar de la Riera de Les Roquetes i perquè arreglin el problema que tenim amb la connexió amb Vilanova cada cop que plou. Seguidament, he anat a Vilanova i la Geltrú com a Presidenta del Consell Comarcal i acompanyada del regidor Juan Garcia a la inauguració de la Fira de Novembre. Al migdia, he tingut reunió de treball amb el Consell Comarcal. BON DIVENDRES!!

Esta mañana hemos tenido reunión con el Director General de la Agencia Catalana del agua para hablar de la Riera de Las Roquetes y porque arreglen el problema que tenemos con la conexión con Vilanova cada vez que llueve. Seguidamente, he ido a Vilanova i la Geltrú como Presidenta del Consejo Comarcal y acompañada del regidor Juan Garcia a la inauguración de la Feria de Noviembre. A mediodía, he tenido reunión de trabajo con el Consejo Comarcal. BUEN VIERNES!!

Dijous, 7 de novembre de 2019

Agenda pública : dijous dia 7 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de pressupost amb el regidor Fran Perona. Seguidament he anat a la reunió del Patronat de la Fundació Inform (on es fan els programes d'ocupació SEFED). Hem escollit els nous responsables d'aquesta legislatura. Al migdia, he tingut reunions a l'Ajuntament i tambè amb el regidor Oscar León del Grup Municipal de Ciutadans per parlar del pressupost. A la tarda, visita amb regidors i regidores del govern i oposiciô per visitar les obres de rehabilitaciô del Castell. Un projecte preciós!!! Hemos aconseguit, a més, finançament de la Diputació, de la Generalitat i d'Europa!! BON DIJOUS!!

Esta mañana he tenido reunión de presupuesto con el regidor Fran Perona. Seguidamente he ido a la reunión del Patronato de la Fundación Inform (donde se hacen los programas de ocupación SEFED). Hemos escogido los nuevos responsables de esta legislatura. A mediodía, he tenido reuniones en el Ayuntamiento y también con el regidor Oscar León del Grupo Municipal de Ciutadans para hablar del presupuesto. Por la tarde, visita con regidores y regidoras del gobierno y oposición para visitar las obras de rehabilitación del Castillo. Un proyecto precioso!!! Hemos conseguido, además, financiación de la Diputación, de la Generalitat y de Europa!! BUEN JUEVES!!

Dilluns, 4 de novembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 4 de novembre de 2019

Avui he estat contestant missatges i correus. Ara, acompanyo la meva filla a diferents visites que té (aprofitant els pocs dies que està aquí ¿). Al migdia, aniré a la Junta de Govern de la Mancomunitat. I a la tarda, aniré a la presentació de la proposta de pressupost per al 2020 a la biblioteca Josep Pla a les 19.30h. BON DILLUNS!!! Foto de la presentació del curtmetratgre "los pájaros del sur" sobre la situació de les persones refugiades. Felicitats a l'equip!!!

Hoy he sido contestando mensajes y correos. Ahora, acompaño mi hija a diferentes visitas que tiene (aprovechando els pocs días que está aquí ¿). A mediodía, iré a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad. Y por la tarde, iré a la presentación de la propuesta de presupuesto para el 2020 a la biblioteca Josep Pla a las 19.30h. BUEN LUNES!!! Foto de la presentación del curtometraje "*os pájaros del sur" sobre la situación de las personas refugiadas. Felicidades al equipo!!!

Dimarts, 29 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 29 d'octubre de 2019

Avui he dedicat tot el matí a visites amb veïns i veïnes. A la tarda, junta de govern local i reunió de coordinació de l'equip de govern. Seguidament he anat a veure el curt sobre immigració que ha fet el Gonzalo. Impressionant!! Bon dimarts!! Us adjunto l'ordre del dia amb les propostes que hem aprovat.

Hoy he dedicado toda la mañana a visitas con vecinos y vecinas. Por la tarde, junta de gobierno local y reunión de coordinación del equipo de gobierno. Seguidamente he ido a ver el corto sobre inmigración que ha hecho a Gonzalo. Impresionante!! Buen martes!! Os adjunto la orden del día con las propuestas que hemos aprobado.

Dilluns, 28 d'octubre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 28 d'octubre de 2019

Aquest matí vaig a BCN a Urbanisme de la Generalitat per parlar sobre el Polígon Industrial de Vilanoveta. Quan torni vaig a la Mancomunitat per visitar el CAAD (centre d'acollida d'animals domèstics). A la tarda, tinc jornada de formació amb el regidors i regidores per temes d'igualtat! BON DILLUNS!!!

Esta mañana voy a BCN a Urbanismo de la Generalitat para hablar sobre el Polígono Industrial de Vilanoveta. Cuando vuelva voy a la Mancomunidad para visitar el CAAD (centro de acogida de animales domésticos). Por la tarde, tengo jornada de formación con el regidores y regidoras por temas de igualdad! BUEN LUNES!!!

Dijous, 24 d'octubre de 2019

Agenda pública: dijous dia 24 d'octubre de 2019

Aquest matí he començat contestant correus i missatges. He fet reunió d'alcaldia i ara, espero la visita del Delegat del Govern de Catalunya, sr. Pere Regull per parlar temes que són importants per al municipi. A les 11h farem 1 minut de silenci davant l'Ajuntament per les víctimes dels aiguats i tempestes. Seguidament, aniré a Canyelles com a Presidenta del Consell Comarcal per parlar amb l'alcaldessa. A la tarda, aniré a donar la benvinguda als i les alumnes de l'escola d'adults municipal. BON DIJOUS!!

Esta mañana he empezado contestando correos y mensajes. He hecho reunión de alcaldía y ahora, espero la visita del Delegado del Gobierno de Cataluña, sr. Pere Regull para hablar temas que son importantes para el municipio. A las 11h haremos 1 minuto de silencio delante del Ayuntamiento por las victimas de las trombas de agua y tormentas. Seguidamente, iré a Canyelles como Presidenta del Consejo Comarcal para hablar con la alcaldesa. Por la tarde, iré a dar la bienvenida a los y las alumnas de la escuela de adultos municipal. BUEN JUEVES!!

Dilluns, 21 d'octubre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 21 d'octubre de 2019
Aquest matí he tingut reunió sobre el projecte comercial de Varosa. He atès visites de veïns i veïnes i he explicat a l'eix diari els primers 100 dies de govern. Al migdia, he visitat els treballadors de la brigada d'obres amb la regidora @montsevicoc i a la tarda, aniré a una formació sobre igualtat!! BON DILLUNS!

Esta mañana he tenido reunión sobre el proyecto comercial de Varosa. He atendido visitas de vecinos y vecinas y he explicado al eje diario los primeros 100 días de gobierno. A mediodía, he visitado los trabajadores de la brigada de obras con la regidora @montsevicoc y por la tarde, iré a una formación sobre igualdad!! BUEN LUNES!

Dijous, 17 d'octubre de 2019

Agenda pública: dijous dia 17 d'octubre de 2019

Avui he estat visitant les podes que hem iniciat en diferents zones del poble i també alguns espais que hem de millorar. Seguidament, he atès a veïns i veïnes. Al migdia, signatura de documentació i reunió amb la regidora de gent gran. A la tarda, reunió de treball i Ple al Consell Comarcal. BON DIJOUS!!

Hoy he sido visitando las podas que hemos iniciado en diferentes zonas del pueblo y también algunos espacios que tenemos que mejorar. Seguidamente, he atendido a vecinos y vecinas. A mediodía, firma de documentación y reunión con la regidora de gente mayor. Por la tarde, reunión de trabajo y Pleno al Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 16 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimecres dia 16 d'octubre de 2019

Aquest matí he anat a visitar les obres del parc Pompeu Fabra amb la regidora Montse Vico i ja tenen avançada la font i plaça central!! Seguidament, he atès visites i al migdia, reunió de coordinació amb educació i promoció econòmica. A la tarda, reunió del consell comarcal i seguidament, donaré la benvinguda al nou Consell d'Infants!! BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido a visitar las obras del parque Pompeu Fabra con la regidora Montse Vico y ya tienen avanzada la fuente y plaza central!! Seguidamente, he atendido visitas y a mediodía, reunión de coordinación con educación y promoción económica. Por la tarde, reunión del consejo comarcal y seguidamente, daré la bienvenida al nuevo Consejo de Niños!! BUEN MIÉRCOLES!!

Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 14 d'octubre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb la regidora d'ocupació, habitatge i serveis socials Ana Herrera Bordallo. Seguidament, he estat amb l'escultor local Xavier Cuenca per treballar un possible projecte per al municipi. Al migdia, roda de premsa amb el regidor de comerç local Juan García García conjuntament amb les entitats de comerç per presentar el mercat del cava i la tapa del proper cap de setmana. BON DILLUNS!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con la regidora de ocupación, vivienda y servicios sociales Ana Herrera Bordallo. Seguidamente, he estado con el escultor local Xavier Cuenca para trabajar un posible proyecto para el municipio. A mediodía, rueda de prensa con el concejal de comercio local Juan García García conjuntamente con las entidades de comercio para presentar el mercado del cava y la tapa del próximo fin de semana. BUEN LUNES!!

Divendres, 11 d'octubre de 2019

Agenda pública: divendres dia 11 d'octubre de 2019

Aquesta matí he tingut visita institucional de Sorea per la presentaciò de la nova responsable de la zona. Seguidament, reunió de treball amb Governació i desprès, he anat amb la regidora Montse Vico a veure les brigades de jardineria de Ribes i Les Roquetes. A la tarda, aniré a les activitats del consell comarcal a la Masia Cabanyes. BON DIVENDRES!! Unes fotos de la visita a les obres d'ampliació de la llar d'infants El Cargol a Ribes amb un nou espai per menjador i dormitori que quedarà preciós!! Continuem treballant...¿

Esta mañana he tenido visita institucional de Sorea por la presentación de la nueva responsable de la zona. Seguidamente, reunión de trabajo con Gobernación y después, he ido con la regidora Montse Vico a ver las brigadas de jardinería de Ribes y Las Roquetes. Por la tarde, iré a las actividades del consejo comarcal a la Masía Cabañas. BUEN VIERNES!! Unas fotos de la visita a las obras de ampliación del hogar de niños El Cargol a Ribes con un nuevo espacio por comedor y dormitorio que quedará precioso!! Continuamos trabajando...¿

Dimarts, 8 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 8 d'octubre de 2019.

Aquest matí visito la llar d'infants l'Espígol i seguidament, marxo a BCN a una reunió amb la Direcció General d'Administracions Públiques de la Generalitat com a Presidenta del Consell Comarcal per demanar ajuts per les destrosses que l'esclafit va provocar a la comarca, sobretot a Vilanova i Sant Pere de Ribes. A la tarda, junta de govern, reunió de treball de l'equip i junta de portaveus!! BON DIMARTS!!!

Esta mañana visito el hogar de niños el Espliego y seguidamente, marcho a BCN a una reunión con la Dirección general de Administraciones Públicas de la Generalitat como Presidenta del Consejo Comarcal para pedir ayudas por los destrozos que el chasquido provocó en la comarca, sobre todo en Vilanova y Sant Pere de Ribes. Por la tarde, junta de gobierno, reunión de trabajo del equipo y junta de portavoces!! BUEN MARTES!!!

Dilluns, 7 d'octubre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 7 d'octubre de 2019

Aquest matí he començat amb la visita a l'Escola El Pi per veure com els va l'inici de curs i vull agrair a l'equip com a l'ampa la feina que fan!! Totes les escoles del municipi fan una gran feina i esforços increïbles i la resposta de la Generalitat són les retallades constants!! Estic indignada!¿
Durant el matí, atendré visites de veïns i veïnes i al migdia, reunió de treball interna. BON DILLUNS!!

Esta mañana he empezado con la visita en la Escuela El Pino para ver como los va el inicio de curso y quiero agradecer al equipo como el ampa el trabajo que hacen!! Todas las escuelas del municipio hacen un gran trabajo y esfuerzos increíbles y la respuesta de la Generalitat son los recortes constantes!! Estoy indignada!¿
Durante la mañana, atenderé visitas de vecinos y vecinas y a mediodía, reunión de trabajo interna. BUEN LUNES!!

Dijous, 3 d'octubre de 2019

Agenda pública: dijous 3 d'octubre de 2019

Avui dedico el dia al Consell Comarcal. He anat com a Presidenta del Consell Comarcal a reunir-me amb l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú per tractar temes de col.laboració. He mantingut reunió de treball amb la gerent del consell i a primera hora de la tarda, tinc Ple del Consell Comarcal. Al vespre, aniré a la inauguració del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges!! BON DIJOUS!!

Hoy dedico el día al Consejo Comarcal. He ido como Presidenta del Consejo Comarcal a reunirme con la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú para tratar temas de colaboración. He mantenido reunión de trabajo con la gerente del consejo y a primera hora de la tarde, tengo Pleno del Consejo Comarcal. Al atardecer, iré a la inauguración del Festival de Cine Fantástico de Sitges!! BUEN JUEVES!!

Dimecres, 2 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimecres 2 d'octubre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de treball amb la regidora Montse ViCastar per millorar espais del municipi. Desprès, roda de premsa per explicar la proposta d'ordenances fiscals per al 2020. Al migdia, reunió de treball sobre els camins escolars. A la tarda, he estat a la inauguració sobre les persones refugiades. BON DIMECRES!!

Esta mañana he tenido reunión de trabajo con la regidora Montse ViCastar para mejorar espacios del municipio. Después, rueda de prensa para explicar la propuesta de ordenanzas fiscales para el 2020. A mediodía, reunión de trabajo sobre los caminos escolares. Por la tarde, he estado a la inauguración sobre las personas refugiadas. BUEN MIÉRCOLES!!