Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 1 de març de 2019

Agenda pública: divendres dia 1 de març de 2019.


Aquest matí he tingut diferents reunions. Desprès he estat una estona al mercat setmanal de Ribes. Ara, sóc a BCN al Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya. A la tarda, aniré al carnaval a Ribes i Les Roquetes!!

Esta mañana he tenido diferentes reuniones. Después he ido un rato al mercado semanal de Ribes. Ahora, estoy en BCN al Comité Ejecutivo de la Federación de Municipios de Cataluña. Por la tarde, iré al carnaval a Ribes y Les Roquetes!!

                                                       

Dijous, 28 de febrer de 2019

Agenda pública: dijous dia 28 de febrer de 2019.

Aquest matí he tingut visita de veïns i veïnes. També reunió amb la policia local per tractar diferents temes i també la campanya contra les caques dels gossos a les voreres, places i parcs. Al migdia, reunió sobre Can Coll. A la tarda, tinc ple del consell comarcal, arribada de sa majestat carnestoltes i brindis del dia de Andalusia amb la Casa d'Andalusia del Garraf!! Bon dijous!!

Esta mañana he tenido visita de vecinos y vecinas. También reunión con la policía local para tratar diferentes temas y también la campaña contra las cacas de los perros a las aceras, plazas y parques. A mediodía, reunión sobre Can Coll. Por la tarde, tengo pleno del consejo comarcal, llegada de sano majestad carnaval y brindis del día de Andalucía con la Casa de Andalucía del Garraf!! Buen jueves!!

                                                      

Dijous, 14 de febrer de 2019

Agenda pública: dijous dia 14 de febrer de 2019.


Aquest matí he tingut reunió amb la Diputació de Barcelona per al projecte de la nova comissaria de la policia local. Seguidament, reunió de treball amb governació. Desprès, he visitat obres i he presentat la millora del parc infantil del Passatge Ripoll de Les Roquetes. A la tarda, aniré a les comissions informatives del Consell Comarcal. BON DIJOUS!! unes fotos de la millora del parc infantil de Mas Alba.

Esta mañana he tenido reunión con la Diputación de Barcelona para el proyecto de la nueva comisaría de la policía local. Seguidamente, reunión de trabajo con gobernación. Después, he visitado obras y he presentado la mejora del parque infantil del Pasaje Ripoll de Les Roquetes. Por la tarde, iré a las comisiones informativas del Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!! Unas fotos de la mejora del parque infantil de Mas Alba.

            

Dimecres, 13 de febrer de 2019

Agenda pública: dimecres dia 13 de febrer de 2019.

 

Aquest matí estic de visita en algunes obres que tenim en marxa. Seguidament, aniré a alguns espais que estem fent millores. Al migdia, marxaré a BCN on aquesta tarda tinc temes personals i familiars per solucionar. BON DIMECRES!!  Fotos de la neteja de pintades que estem fent al pont de Les Parellades!

Esta mañana estoy de visita en algunas obras que tenemos en marcha. Seguidamente, iré a algunos espacios que estamos haciendo mejoras. A mediodía, marcharé a BCN donde esta tarde tengo temas personales y familiares para solucionar. BUEN MIÉRCOLES!!  Limpieza de pintadas que estamos haciendo en el puente de Les Parellades!

                          

                               

 

Dilluns, 4 de febrer de 2019

Agenda pública: dilluns dia 4 de febrer de 2019.


Aquest matí començo contestant correus pendents i signant documents. Seguidament, marxo a Sabadell a visitar un projecte de formació professional i ocupacional que em sembla que pot ser interessant per al nostre poble. A la tarda, reunions amb veïns i veïnes!! BON DILLUNS!!

Esta mañana empiezo contestando correos pendientes y firmando documentos. Seguidamente, marcho a Sabadell a visitar un proyecto de formación profesional y ocupacional que me parece que puede ser interesante para nuestro pueblo. Por la tarde, reuniones con vecinos y vecinas!! BUEN LUNES!!

                                                       

Dilluns, 28 de gener de 2019

Agenda pública: dilluns dia 28 de gener de 2019.

Bon dia!! Avui he començat contestant missatges i correus. Ara tinc visita amb veïns i veïnes. Seguidament, reunió de treball i el servei de mediació comunitària. Desprès, reunió de comunicació i al migdia, reunió sobre el mercat municipal. A la tarda, visita de amb veïns i veïnes!! BON DILLUNS!!

Buenos días!! Hoy he empezado contestando mensajes y correos. Ahora tengo visita con vecinos y vecinas. Seguidamente, reunión de trabajo y el servicio de mediación comunitaria. Desprendido, reunión de comunicación y a mediodía, reunión sobre el mercado municipal. Por la tarde, visita de con vecinos y vecinas!! BUEN LUNES!!

                                                            

Dimecres, 23 de gener de 2019

Agenda pública: dimecres dia 23 de gener de 2019.

Avui tinc reunió de treball amb espai públic per continuar treballant en millores en els carrers i places. Seguidament, tinc reunió per temes d'habitatge. Desprès, atendré visites de veïns i veïnes. Al final del migdia, reunió amb els paradistes del mercat per treballar millores. BON DIMECRES!!

Hoy tengo reunión de trabajo con espacio público para continuar trabajando en mejoras en las calles y plazas. Seguidamente, tengo reunión por temas de vivienda. Después, atenderé visitas de vecinos y vecinas. Al final del mediodía, reunión con los paradistas del mercado para trabajar mejoras. BUEN MIÉRCOLES!!

                                                        

Dijous, 17 de gener de 2019

Agenda pública: dijous dia 17 de gener de 2019. ***(abrigada que fa fred!!!)


Aquest matí tinc reunió amb governació, sessió de treball amb el Patronat Inform ( per treballar el programa SEFED). Avui comptarem amb la visita de la directora del SOC de.la Generalitat. A la tarda, tinc reunió amb veïns i veïnes de la carretera de Sitges per veure de solucionar alguns problemes que tenim. Seguidament, la Diputació ens explicarà el pla de mobilitat que ens estan redactant i al vespre, sessió d'inversions amb els grups de.l'oposició per treballar diferents projectes!!  BON DIJOUS!!

Esta mañana tengo reunión con gobernación, sesión de trabajo con el Patronato Inform ( para trabajar el programa SEFED). Hoy contaremos con la visita de la directora del SOC de.la Generalitat. Por la tarde, tengo reunión con vecinos y vecinas de la carretera de Sitges para ver de solucionar algunos problemes que tenemos. Seguidamente, la Diputación nos explicará el plan de movilidad que nos están redactando y al atardecer, sesión de inversiones con los grupos de.la oposición para trabajar diferentes proyectos!!  BUEN JUEVES!!

                                                         

Dijous, 10 de gener de 2019

Agenda pública: dijous dia 10 de gener de 2019.

Aquest matí he començat contestant correus i signant documentació. Seguidament, tinc reunió amb governació per treballar algunes millores als carrers i valorar els canvis de direcció d'alguns carrers i també projectes que hem posat en marxa. Desprès, reunió de treball amb Espai Públic per encarar i planificar els primers mesos de l'any per millorar carrers i jardins que ho necessiten. A la tarda, reunió amb companys i companyes per valorar el mandat i començar a preparar noves propostes  de millores per al poble!!! Continuem treballant!! BON DIJOUS!! Una parada per agafar forces!!

Esta mañana he empezado contestando correos y firmando documentación. Seguidamente, tengo reunión con gobernación para trabajar algunas mejoras en calles y valorar los cambios de dirección de algunas calles y también proyectos que hemos puesto en marcha. Después, reunión de trabajo con Espacio Público para encarar y planificar los primeros meses del año para mejorar calles y jardines que lo necesitan. Por la tarde, reunión con compañeros y compañeras para preparar nuevas propuestas de mejora para el pueblo!! Continuamos traajando!! BUEN JUEVES!! Una parada para tomar fuerzas!!

                                                         

Dimarts, 8 de gener de 2019

Aquest mati he estat a primera hora visitant l'empresa Giravi. Seguidament, reunió de coordinació amb l'equip de govern i al migdia, junta de govern local. A la tarda, visitaré una altra persona que el programa de l'ajuntament li ha canviat la banyera per dutxa. Continuem treballant ¡¡¡ Ja està funcionant el TAD (transport a demanda ) per a les urbanitzacions. Seguim ¡¡¡¡

Esta mañana he estdo a primera hora visitando la empresa Giravi. Seguidamente, reunión de coordinación con el equipo de gobierno y al medodía, junta de gobierno local. Por la tarde, visitaré a otra persona que el programa del ayuntamineto le ha canviado la bañera por ducha. Continuamos trabajando ¡¡¡ Ya esta funcionando el TAD (transporte a demanada) para las urbanizaciones. Seguimos ¡¡¡¡

 

Dilluns, 7 de gener de 2019

 

Avui, torno a l'agenda per explicar-vos el que faig cada dia. Aquest matí tinc visites amb veïns i veïnes. També prepararem reunions d'inici d'any i a la tarda aniré a visitar una persona gran que li hem canviat la banyera per dutxa perquè tingui més facilitat i seguretat personal cada dia¡¡ Continuem treballant pel que realment importa ¡¡ BON DILLUNS ¡¡

Hoy, vuelvo a la agenda para explicaros lo que hago cada dia. Esta mañana tengo visitas con vecinos y vecinas. También prepararemos reuniones de inicio de año y por la tarde, iré a visitar a una persona mayor que le hemos canviado la bañera por una ducha para que tenga más facilidad y seguridad en su higiene diaria ¡¡¡¡ Continuamos trabajando por lo que realment importa ¡¡¡ BUEN LUNES ¡¡¡

Dimecres, 19 de desembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 19 de desembre de 2018.

Aquest matí he començat signant documentació i fent trucades pendents. Seguidament, tinc roda de premsa per explicar alguns actes previstos al voltant de la memòria del Pi  Al migdia, tinc signatura de conveni amb la creu roja i reunió amb el grup municipal de Fem Poble. A la tarda, reunió de treball d'espai públic i Ple de la Mancomunitat. BON DIMECRES!! Una imatge d'un dels actes que s'han començat a fer!!

Esta mañana he empezado firmando documentación y haciendo llamadas pendientes. Seguidamente, tengo rueda de prensa para explicar algunos actos previstos en memoria del Pi. Al mediodía, tengo firma de convenio con cruz roja y reunión con el grupo municipal de Fem Poble. Por la tarde, reunión de trabajo de espacio público y Pleno de la Mancomunidad. BUEN MIÉRCOLES!! Una imagen de uno de los actos que se han empezado a hacer!!

                                                           

 

Dilluns, 17 de desembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 17 de desembre de 2018.

Aquest matí sóc a BCN a la jornada de l'executiva nacional. Un plaer compartir una estona de cafè amb companys alcaldes i alcaldesses i parlar dels projectes municipals!! A la tarda, aniré al 25 aniversari de l'IES Alexandre Galí!! 25 anys de feina de compromís amb l'educació del nostre poble!! Desprès, al Consell Escolar de l'IES Xaloc i al vespre a la presentació del projecte de l'Autòdrom a Ribes. BON DILLUNS!!

Esta mañana estoy en BCN en una jornada de la ejecutiva nacional. Un placer de compartir una rato de cafè con compañeros alcaldes y alcaldesas para hablar de proyectos municipales!! Por la tarde, iré al 25 aniversario del IES Alexandre Galí!! 25 años de trabajo de compromiso con la educación en nuestro pueblo!! Después, al Consejo Escolar del IES Xaloc y por la noche, a la presentación del proyecto del Autódromo en Ribes. BUEN LUNES!!

                                             

Dijous, 13 de desembre de 2018

Agenda pública: dimecres dia 13 de desembre de 2018.


Aquest matí a primera hora sóc a BCN a una reunió amb alcaldes i alcaldesses. Al tornar tinc reunió amb un grup d'inversos que volen fer un projecte al municipi. Al migdia reunions de treball i a la tarda, comissió d'urbanisme al Consell Comarcal. BON DIJOUS!!

Esta mañana a primera estaré en BCN a una reunión con alcaldes y alcaldesas. A la vuelta tengo reunión con un grupo de inversores que quieren hacer un proyecto en el municipio. Al mediodía, reuniones de trabajo y por la tarde, comisión de urbanismo en el Consejo Comarcal. BUEN JUEVES!!

                                                   

Dimarts, 11 de desembre de 2018

Agenda pública: dimarts dia 11 de desembre de 2018.

Aquest matí tinc reunió de l'equip de govern i desprès Junta de Govern Local. A primera hora de la tarda, vaig a BCN al Departament d'Ensenyament per parlar dels espais que hem de construir al nou IES XALOC conjuntament amb la direcció del centre educatiu. Al vespre, tinc Junta de Portaveus amb tots els grups municipals per preparar el ple municipal de la setmana vinent. BON DIMARTS!! Foto d'aquest cap de setmana al bosc de nadal!! També li vaig fer arribar el meus desitjos!!

Esta mañana tengo reunión con el equipo de gobierno y después Junta de Gobierno Local. A primera hora de la tarde, voy a BCN al Departamento de Enseñanza para hablar de los espacios que tenemos que construir en el nuevo IES XALOC conjuntamente con la dirección del centro educativo. Por la noche, tengo junta de portavoces con todos los grupos políticos para preparar el pleno de la semana que viene. BUEN MARTES!! Foto de este fin de semnana en el bosque de navidad!! También le hice llegar mis deseos!!

                                                     

Dilluns, 10 de desembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 10 de desembre de 2018.

Aquest matí he tingut reunions de treball amb el grup popular i amb espai públic. He rebut també a una empresa del municipi. Continuem treballant! Imatges de la neteja de la riera a Les Roquetes!

Esta mañana he tenido reuniones de trabajo con el grupo popular y von espacio público. He recibido también a una empresa del municipio. Continuamos trabajando!! Imágenes de la limpieza de la riera en Les Roquetes!

                                                       

Dimarts, 4 de desembre de 2018

Agenda pública: dimarts dia 4 de desembre de 2018.

Aquest matí he començat amb una reunió sobre el Pla d'smart cities que estem treballant pel nostre municipi de la mà de la Diputació de BCN. Volem que la tecnologia ens ajudi a ser més eficients en tot el que fem!! Seguidament, he tingut reunió amb els companys i companyes del govern. Desprès he anat a BCN a una reunió de treball. A la tarda, reunió amb veïns i veïnes. BON DIMARTS!!

Esta mañana he empezado con una reunión sobre el Plan de Smart Cities que estamos trabajando para nuestro municipio de la mano de la Diputación de Barcelona. Queremos que la tecnologia nos ayude a ser más eficientes en todo lo que hacemos. Después he ido a BCN a una reunión de trabajo. por la tarde, tengo visitas de vecinos y vecinas. BUEN MARTES!!

                     

Dijous, 22 de novembre de 2018

Agenda pública: dijous dia 22 de novembre de 2018.


Avui vaig a BCN a l'Agència Catalana d'Habitatge perquè ens responguin a les demandes que hem fet i veure com poden ser més àgils en els temes de vivenda al municipi. Al migdia, aniré a veure l'inici d'obres de l'annex al pavelló de Ribes. A la tarda, tinc la inauguració del Pati 14 a l'escola Santa Eulàlia i al vespre el Consell de Cultura! BON DIJOUS!! Ja hem començat la plantació de tardor!!

Hoy voy a la Agencia Catalana de la Vivienda para que nos respondan a las peticiones que hemos hecho y ver cómo pueden ser más ágiles en los temas de vivienda en el municipio. Al mediodía, iré a ver el inicio de obras del anexo al pabellón de Ribes y luego, tengo Consejo de Cultura. BUEN JUEVES!! Ya hemos empezado la plantación de otoño!!

                                         

                                         

Dilluns, 19 de novembre de 2018

Agenda pública: dilluns dia 19 de novembre de 2018

Bon dia a tots i totes!!  Iniciem setmana amb reuniò de treball amb el grup popular. La resta del matí tinc visites de veïns i veïnes. Al migdia  reunió amb el grup municipal d'um9-cup sobre el pressupost. BON DILLUNS!! Una foto signant el conveni de col.laboració amb l'entitat TEGAR que treballa amb persones amb discapacitat. Gràcies a l'associació de pares i mares per la feina que feu.

Buenos días a todos y todas!!  Iniciamos semana con reunión de trabajo con el grupo municipal popular. El resto de la mañana tengo visitas de vecinos y vecinas. Al mediodía reunión con  el grupo municipal de um9-cup para hablar de presupuesto. BUEN LUNES!! Una foto firmando el convenio de colaboración con la entidad TEGAR que trabaja con personas con discapacidad. Gracias a la associación de padres i madres por el trabajo que hacéis.

                                                          

 

Dijous, 15 de novembre de 2018

Agenda pública: dijous dia 15 de novembre de 2018.

 

Aquest matí he començat amb la signatura de documentació i amb diferents gestions pendents. Seguidament, he tingut reunió amb el president de la penya barcelonista de Les Roquetes. Desprès he tingut visites de veïns i veïnes. Al migdia, tindré reunió amb la Unió de Comerciants de Les Roquetes i a la tarda, reunió amb la presidenta de SOS capacitat intel.lectual i seguidament, Consell de mitjans de comunicació. BON DIJOUS!!

 

Esta mañana he empezado con la firma de documentación y diferentes gestiones pendientes. Seguidamente, he tenido reunión con el presidente de la penya barcelonista de Les Roquetes. Después, he tenido visita de vecinos y vecinas. Al mediodía tendré una reunión con la Unió de Comerciants de Les Roquetes y por la tarde, reunión con la presidenta de SOS intelectual y seguidamente, Consejo de medios de comunicación. BUEN JUEVES!!