Web Content Display Web Content Display

Ordenances fiscals 2024

CALENDARI FISCAL 2024

 

 • IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA i TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES (GUALS), de l’1 de març al 3 de maig.
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS i ALTRES TAXES (TAXA GESTIÓ RESIDUS), del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats el 2 de maig

2a fracció domiciliats l’1 de juliol

3a fracció domiciliats el 2 de setembre

4a fracció domiciliats el 2 de desembre

 • TAXA INSPECCIÓ, del 2 de maig al 5 de juliol.

1a fracció domiciliats l’1 de juliol

2a fracció domiciliats el 2 de desembre

 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS I BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS, del 2 de setembre al 4 de novembre.
 • IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES, del 16 de setembre al 18 de novembre.
 • TAXA PER PARADES I LLOCS DE VENDA ALS MERCATS MUNICIPALS - DOMICILIATS, de caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
 • TAXA PER CAIXERS COMERCIALS I SIMILARS AMB ACCÉS DIRECTE DES DE LA VIA PÚBLICA, del 2 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 20 de juny de 2024
 • TAXA PER SENYALITZACIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA AMB RECLAMS COMERCIALS I RÈTOLS INDICATIUS, del 2 de maig al 5 de juliol. Domiciliat el 20 de juny de 2024
 • TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, de l’1 de març al 3 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.
 • TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS SOLARS FOTOVOLTÀIQUES MUNICIPALS, de l’1 de març al 3 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 10 i el 15 de març, juny, setembre i desembre, respectivament
 • PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI I ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS (SAD):

Teleassistència: Caràcter semestral, serà efectiva entre el 20 i el 30 de juny i desembre, respectivament.

Servei d’atenció domiciliària: Caràcter mensual, serà efectiva entre el 10 i el 15 de cada mes.

 • PREU PÚBLIC PER L’ALLOTJAMENT EMPRESARIAL I LLOGUERS SALES.

Espai modalitat cowork, despatxos i lloguer de sales: Caràcter mensual, serà efectiva entre el 10 i el 15 de cada mes.

 

Documents relacionats

O.F.-0 GENERAL DE GESTIÓ.pdf

O.F.-1 IBI.pdf

O.F.-2 IAE.pdf

O.F.-3 IVTM.pdf

O.F.-4 ICIO.pdf

O.F.-5 IIVTNU.pdf

O.F.-10 TAXA GESTIÓ RESIDUS MUNICIPALS.pdf

O.F.-12 TAXA RETIRADA DE VEHICLES.pdf

O.F.-13 TAXA RETIRADA I MAGATZEMATGE DE MATERIALS D'OBRA, ESTRIS I VOLUMINOSOS.pdf

O.F.-14-A TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I SERVEIS.pdf

O.F.-14-B TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE L'ESCUT DEL MUNICIPI.pdf

O.F.-14-C TAXA PER DRETS D’EXAMEN.pdf

O.F.-15-A TAXA PER OCUPACIONS DEL SUBSÒL, EL SÒL I LA VOLADA DE LA VIA.pdf

O.F.-15-B TAXA ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES-GUALS.pdf

O.F.-15-C TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL EMPRESES INTERÈS GENERAL.pdf

O.F.-15-D TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB MERCADERIES.pdf

O.F.-15-E TAXA PER BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS.pdf

O.F.-15-F TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES.pdf

O.F.-15-G TAXA PER PARADES I LLOCS DE VENDA ALS MERCATS MUNICIPALS NO.pdf

O.F.-15-H TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ CIVIL.pdf

O.F.-16 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN.pdf

O.F.-17-A TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA.pdf

O.F.-17-B TAXA PER CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES, LA COMPROVACIÓ DE LES.pdf

O.F.-17-C TAXA PEL SERVEI DE MESURAMENT DE SOROLLS.pdf

O.F.-17-D TAXA PER LA LLICÈNCIA DE TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER.pdf

O.F.-17-E TAXA PER LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A ESPECTACLES PÚBLICS.pdf

O.F.-18 TAXA INSPECCIÓ MOTORS.pdf

O.F.-19 TAXA PELS SERVEIS D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE.pdf

O.F.-20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COMPROVACIÓ DEL GRAU.pdf

O.F.-40 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS.pdf