Recursos humans

Els recursos humans de l'Ajuntament són el conjunt d'empleats (funcionaris i personal laboral) de l'organització. Actualment l'administració local de Sant Pere de Ribes té una plantilla de prop de 250 treballadors i treballadores.

Gerent municipal

A la sessió ordinària del Ple de la Corporació del 26 de novembre de 2019 s'aprova, dins la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball per l’any 2020, la creació d'una plaça de gerent, amb el grup A1, nivell 27, i una retribució bruta anual de 57.053,26 €/anuals.

Gerent: David García Comis

Contacte: garciacd@santperederibes.cat

Funcions: consulteu la fitxa del lloc de treball

 

Departament de Recursos Humans

El departament que gestiona el capital humà de l'administració local es troba ubicat a l'edifici institucional de les Roquetes i és l'encarregat de desenvolupar les polítiques corporatives en aquest àmbit i de dissenyar les estructures organitzatives.

Les seves funcions principals són:

  • relacions laborals i negociació col·lectiva
  • servei de prevenció de riscos laborals
  • formació i desenvolupament professional
  • administració de personal
  • selecció de personal