Premsa i comunicació

L’Ajuntament té el compromís de mantenir els/les ciutadans/es puntualment informats de la gestió municipal, fent servir per això els mitjans de comunicació disponibles que permetin la major difusió i portin la informació més a prop dels/de les ciutadans/es. Les normes, acords i projectes municipals seran divulgats de la forma més apropiada perquè, efectivament, puguin ser coneguts pels/per les ciutadans/es i, en conseqüència, puguin aquests exercir els seus drets i acomplir llurs obligacions, sens perjudici de les normes del procediment administratiu reguladores de la informació pública.

El departament de Premsa i Comunicació de l'Ajuntament és l'encarregat de gestionar la comunicació de la institució i té assignades les següents funcions:

  • Assessorament i orientació de la institució en general en temes de comunicació, difusió i imatge.
  • Realització i supervisió de les accions i campanyes comunicatives de l'Ajuntament.
  • Relacions amb els mitjans de comunicació.
  • Organització de rodes de premsa.
  • Redacció i tramesa de notes i comunicats de premsa.
  • Gestió d'entrevistes, col·laboracions i d'altres.
  • Creació i gestió de serveis d'informació i documentació periodística en qualsevol tipus de suport.

 

Departament de Premsa i Comunicació

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n.

08812 Les Roquetes – Sant Pere de Ribes

Tel. 93 896 73 00

comunicacio@santperederibes.cat

Responsable tècnic: Franc Adam i Contreras

 

Bones pràctiques

La sessió ordinària del Ple de la Corporació celebrada el dia 22 d'abril de 2014 va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes als principis del Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública, per tal que els mitjans de comunicació local de titularitat pública respectin aquests principis.

 

Consulta també: