Els convenis urbanístics es configuren com acords de voluntats entre administracions públiques i altres persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de drets o interessos urbanístics, i materialitzen el principi de participació dels particulars en l'urbanisme.

Amb la finalitat de garantir-ne l'accés, en aquesta secció trobareu aquells que es tramiten i que es troben o en tràmit i/o aprovats.

INDEX D'EXPEDIENTS

1. CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM-TERRAMAR

 

 

 

1.- APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI URBANÍSTIC RELATIU A L'ÀMBIT DE L'AUTÒDROM TERRAMAR

El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2020, va aprovar, d'entre d'altres, la minuta del conveni urbanístic a subscriure per la mercantil TERRAMAR 1923, SL. 

Aquest document es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en l’e-Tauler municipal

Els documents son els següents:

MINUTA DEL CONVENI APROVADA PEL PLE DEL 31/03/2020 i els seus annexos:

L'annex I del conveni, son les escriptures de constitució i canvi de nom de TERRAMAR 1923, SL, de conformitat amb amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, no prodeceix la seva publicació.

L'annex II del conveni, consisteix en les MESURES AMBIENTAL COMPENSATORIES ADDICIONALS, per visualització, aquí.

PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DEL 28/05/20

CERTIFICAT DE L'ACORD DEL PLE DEL 31/03/2020

 

 

 

 

 

Tornar índex