Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació i està integrada per membres de tots els partits polítics.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat, o igual per cada grup. En aquest últim cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

 

Comissió Especial de Comptes

President: sr. Francisco Perona Jiménez (4t. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Ana Herrera Bordallo (2a. Tinenta d’Alcalde)

Aquesta comissió estarà formada pels membres de la Comissió Informativa de Territori, Desenvolupament Econòmic, Transformació Ecològica i Transició Energètica.

Del grup municipal PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE PROGRÈS: 8
- sr. Francisco Perona Jiménez
- sra. Ana Herrera Bordallo
- sra. Francisca Carrasquilla Cuadrado
- sr. Juan García García
- sra. Araceli Bau Alegría
- sr. Josep Moya Ibáñez
- sr. David Navarro Miller
- sra. María Olmos Marín

Del grup municipal UM9-CUP-CONSTRUIR-AMUNT: 2
- sra. Esther Rodríguez Maldonado
- sr. Oriol Martí Colom

Del grup municipal JUNTS-ViA-COMPROMÍS MUNICIPAL: 2
- sr. Albert Bonet Huete
- sra. Marta García Juliachs

Del grup municipal FEM POBLE-EN COMÚ PODEM: 1
- sr. Daniel Carabantes Segura

Del grup municipal VOX: 1
- sr. Francisco Javier Mira Hernández

Qualsevol dels membres de les respectives Comissions poden ser substituïts per algun suplent que conformi el mateix grup municipal quan el titular justifiqui la seva absència.

 

Periodicitat

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir necessàriament abans de l'1 de juny de cada any, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei de règim local, fent-la coincidir amb la comissió de finances en quant a la seva composició.