Comissió Especial de Comptes

Correspon a la Comissió Especial de Comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació i està integrada per membres de tots els partits polítics.

El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat, o igual per cada grup. En aquest últim cas s'aplicarà el sistema de vot ponderat.

 

Comissió Especial de Comptes

President: Sr. Francisco Perona (2n. Tinent d’Alcalde)
Vicepresidenta: Sra. Ana Herrera (regidora) 

Aquesta comissió estarà formada pels membres de la Comissió Informativa de Territori i Economia Local.

Representants:

Del grup del PSC-CP: 6

- Sr. Francisco Perona 

- Sra. Ana Herrera 

- Sr. Josep Moya 

- Sr. Juan García 

- Sra. Montserrat Vico 

- Sr. David Navarro 

Del Grup de CONSTRUIM: 2

- Sra. Montserrat Mestre

- Sr. Tomàs Carandell

Del Grup de Coalició Fem poble – Unidas Podemos: 1

- Sr. Alejandro Conde

Del Grup de CIUDADANOS: 1

- Sr. Oscar León

Regidors no adscrits: 1

- Sr. Xavier Pascual

 

Periodicitat

La Comissió Especial de Comptes s'ha de reunir necessàriament abans de l'1 de juny de cada any, d'acord amb el que preveu l'article 98 de la Llei de règim local, fent-la coincidir amb la comissió de finances en quant a la seva composició.