Plantilla i RLT

Plantilla i Relació de Lllocs de Treball de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. En la plantilla estan classificades les places de personal funcionari i laboral i la RLT en llocs de treball. 

A continuació es poden consultar les quantitats vigents actualment, d'acord amb la Llei 6/2018 (sou base i triennis per cada grup professional):

 

Sou base

Triennis

A1

13.780,08€

530,16€

A2

11.915,28€

432,24€

B1

10.415,52€

379,32€

C1

8.946,36€

327,12€

C2

7.445,76€

222,60€

E/AGRUPACIONS PROFESSIONALS

6.814,80€

167,52€

NOTA: Els imports corresponen a 12 mensualitats.

 

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària en data 27 de novembre de 2018, va aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, quedant de la següent forma: