Ordenances Fiscals 2015

El període de pagament de les taxes gestionades directament per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes (ASPR), aquests són:
  • Taxa per parades i llocs de venda als mercats municipals - domiciliats.

De caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre.

  • Taxa per caixers comercials i similars amb accés directe des de la via pública.

Del 4 de maig al 3 de juliol. Domiciliat el 19 de juny de 2015.

  • Taxa per senyalització comercial i turística amb reclams comercials i rètols indicatius.

Del 4 de maig al 3 de juliol. Domiciliat el 19 de juny de 2015.

  • Taxa per al prestació del Servei d'Atenció a Domicili (SAD) i altres serveis assistencials:

- Teleassistència: de caràcter semestral (juny i desembre), serà efectiva el 20 i el 30 de juny i desembre.

- Servei d'atenció domiciliària: de caràcter mensual, serà efectiva entre el dia 15 i el dia 20 de cada mes.

  • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.

Del 2 de març al 4 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre.

 

 Organisme de Gestió Tributària - Sant Pere de Ribes
 

 

 

Documents relacionats

OF-0. Ordenança General de Gestió

OF-1. IBI.pdf

OF-2. IAE.pdf

OF-3. IVTM.pdf

OF-4. ICIO.pdf

OF-5. IIVTNU.pdf

OF-10. Taxa gestió residus municipals.pdf

OF-11A. Taxa clavegueram.pdf

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua.pdf

OF-12. Taxa retirada vehicles.pdf

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos.pdf

OF-14A. Taxa expedicio documents administratius.pdf

OF-14B. Taxa utilització escut del municipi.pdf

OF-14C. Taxa drets d'exàmen.pdf

OF-15A. Taxa ocupació sol, subsol.pdf

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles - guals.pdf

OF-15C. Taxa per aprofitament especial del domini públic local-empreses interès general.pdf

OF-15D. Taxa ocupacio mercaderies i material.pdf

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda.pdf

OF-15F. Taxa ocupacio taules i cadires.pdf

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals.pdf

OF-15H. Taxa aprofitament especial celebració civil casaments ajuntament.pdf

OF-16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats en matèria d'urbanisme.pdf

OF-17A. Taxa prestació serveis intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.pdf

OF-17B. Taxa concessió llicències, la comprovació de les activitats comunicades i control publicitat dinàmica.pdf

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls.pdf

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics.pdf

OF-18. Taxa inspecció motors.pdf

OF-19. Taxa pel servei d'inscripció d'animals.pdf

OF-20. Taxa servei formació.pdf

OF-40. Contribucions especials.pdf