CALENDARI FISCAL 2017

El calendari fiscal per a l'exercici 2017 s'ha incorporat a l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 25 d'octubre de 2016.

Els períodes de pagament són el següents:

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica i taxa per entrada de vehicles (guals), de l'1 de març al 3 de maig.

- Impost sobre béns immobles (urbans) i altres taxes (taxa gestió residus), del 2 de maig al 4 de juliol.

1a fracció domiciliats el 2 de maig

2a fracció domiciliats el 3 de juliol

3a fracció domiciliats l'1 de setembre

4a fracció domiciliats l'1 de desembre

- Taxa inspecció, del 2 de maig al 4 de juliol.

1a fracció domiciliats el 3 de juliol

2a fracció domiciliats l'1 de desembre

- Impost sobre béns immobles (rústics), de l'1 de setembre al 2 de novembre.

- Impost sobre activitats econòmiques, del 15 de setembre al 15 de novembre.

- Taxa per parades i llocs de venda als mercats municipals - domiciliats, de caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.

- Taxa per caixers comercials i similars amb accés directe des de la via pública, del 2 de maig al 4 de juliol. Domiciliat el 27 de juny de 2017

- Taxa per senyalització comercial i turística amb reclams comercials i rètols indicatius, del 2 de maig al 4 de juliol. Domiciliat el 27 de juny de 2017

- Taxa per la prestació del servei d'atenció a domicili i altres serveis assistencials (SAD):

         Teleassistència: Caràcter semestral, serà efectiva entre el 20 i el 30 de juny i desembre,                        respectivament.

         Servei d'atenció domiciliària: Caràcter mensual, serà efectiva entre el 10 i el 15 de cada mes.

- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, del 7 de març al 9 de maig. Domiciliats amb caràcter trimestral, serà efectiva entre el 15 i el 30 de març, juny, setembre i desembre, respectivament.

 

Documents relacionats

OF-0. Ordenança General de Gestió.pdf

OF-1 IBI.pdf

OF-2. IAE.pdf

OF-3. IVTM.pdf

OF-4. ICIO.pdf

OF-5. IIVTNU.pdf

OF-10. Taxa gestió residus municipals.pdf

OF-11A. Taxa clavegueram.pdf

OF-11B. Tarifa subministrament d'aigua.pdf

OF-12. Taxa retirada vehicles.pdf

OF-13. Taxa retirada materials obra i estris voluminosos.pdf

OF-14A. Taxa expedicio documents administratius.pdf

OF-14B. Taxa utilització escut del municipi.pdf

OF-14C. Taxa drets d'exàmen.pdf

OF-15A. Taxa ocupació sol, subsol.pdf

OF-15B. Taxa entrada i sortida vehicles - guals.pdf

OF-15C Taxa per aprofitament especial del domini públic local-empreses interès general.pdf

OF-15D. Taxa ocupacio mercaderies i material.pdf

OF-15E. Taxa barraques, casetes de venda.pdf

OF-15F. Taxa ocupacio taules i cadires.pdf

OF-15G. Taxa parades i llocs venda mercats municipals.pdf

OF-15H. Taxa aprofitament especial celebració civil casaments ajuntament.pdf

OF-16. Taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme.pdf

OF-17A. Taxa prestació serveis intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses.pdf

OF-17B. Taxa concessió llicències, la comprovacio de les activitats comunicades i control publicitat dinàmica.pdf

OF-17C. Taxa servei mesurament sorolls.pdf

OF-17D. Taxa llicència taxis i altres vehicles de lloguer.pdf

OF-17E. Taxa concessió llicències espectacles públics.pdf

OF-18. Taxa inspecció motors.pdf

OF-19. Taxa pel servei d'inscripció d'animals.pdf

OF-20. Taxa per la prestació servei comprovació grau alcohol ... com a proves de contrast.pdf

OF-40. Contribucions especials.pdf