Taxes i bonificacions

La taxa pel servei de recollida de residus l'han de pagar les persones que ocupin o utilizin els habitatges, locals o solars del municipi de Sant Pere de Ribes o, en substitució, les persones propietàries. Així mateix, les persones titulars d'una activitat econòmica dins el muncipi que no tinguin contractat un servei de recollida, transport i gestió privat,

 

Taxes i bonificacions per a habitatges i altres immobles no comercials:

 

Qui ha de pagar les taxes pel servei de recollida de residus per a habitatges i immobles no comercials?

Les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on es presta el servei de recollida de residus, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, d'arrendatari o, fins i tot, a precari.

Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges, locals o solars, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del servei.

 

Quina és la quota que cal pagar de taxes pel servei de recollida de residus per a habitatges i immobles no comercials?

La quota consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

 

Habitatges Quota € 2022
Habitatges d'edificis plurifamiliars i unifamiliars agrupats 116,39
Habitatges unifamiliars aïllats fins a 400 m2 de superfície de solar 135,85
Habitatges unifamiliars de més de 400 m2 de superfície de solar 162,88
Urbanitzacions per utilització contenidors i deixalleria a particulars 29,51
Entitas Urbanistiques per utilizació contenidors i deixalleria 10,53 Habitatge
Entitas Urbanistiques amb servei de recollida Segons conveni o 135,85

Servei especfic de recollida selectiva pels nuclis no adherits al servei de recollida domiciliària d'escombriaires (per comunitat)

Segons conveni o 4.074,27

 

Altres immobles no comercials Quota € 2022

Locals sense activitat i els destinats a exposició d'articles, i garatges independents de l'habitatge amb superfície igual o inferior a 100m2

87,60

Locals sense activitat i els destinats a exposició d'articles, i garatges independents de l'habitatge amb superfície superior a 100m2

101,66
Solars semse edificar amb superfície igual o inferior a 100m2 87,60
Solars semse edificar amb superfície igual o superior a 100m2 101,66

 

Quines bonificacions de les taxes del servei de recollida de residus per a habitatges i immobles no comercials es troben vigents?

 

  • Bonificació del 20% si s’acredita un ús regulat i continuat de la Deixalleria Municipal, amb un mínim de 12 vegades l’any (entre l’1 de gener i el 31 de desembre). Aquesta bonificació es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. 
  • Reducció de 25€ de la quota per a les persones propietàries d’habitatges unifamiliars aïllats de superfície de sòl superior a 401 m2 que acreditin el dipòsit de restes vegetals a la Deixalleria Municipal amb un mínim de 6 vegades a l’any (entre l’1 de gener i 31 de desembre). Aquesta bonificació es farà efectiva en la quota de l’exercici següent. En aquests casos, la reducció d’aquesta quantitat es podrà acumular a la bonificació de l’apartat anterior.

 

Taxes i bonificacions per a activitats econòmiques

 

Quins serveis cobreix la taxa del servei de gestió de residus comercials ?

  • Recollida, transport, tractament i eliminació de residus comercials no perillosos.
  • Recollida, transport, tractament i eliminació de residus assimilables a domèstics generats per les activitats.

 

Què són “residus assimilables a domèstics generats per les activitats econòmiques”?

Es consideren residus municipals i, per tant, subjectes al servei de recollida de residus municipals prestat per l’Ajuntament (o aquella administració en qui delegui) els residus generats en comerços, serveis i, en general, activitats econòmiques, sempre que siguin assimilables als domèstics (tant en tipologia com en quantitat). En cap cas poden considerar-se assimilables a domèstics aquells residus generats en algun dels esglaons de la cadena de valor d’un procés productiu, considerant-se l’inici de la cadena de valor la recepció de matèries primeres i el final de la cadena de valor l’expedició del producte acabat. També s’hi inclouen els generats en locals i garatges sense activitat comercial o per a usos privats, tals com aparcament, traster o magatzem.

 

 

Qui ha de pagar les taxes pel servei de recollida de residus per a activitats econòmiques?

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats que resultin beneficiades d’aquests serveis.

 

 

Quina és la quota que cal pagar de taxa pel servei de recollida de residus per a activitats econòmiques?

La quota consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.

A aquest efecte s’aplicaran les tarifes següents:

CONCEPTE: Quota € 2022
Epígraf primer. Locals comercials i oficines  
Locals comercials i oficines fins a 60 m2 197,58
Locals comercials i oficines de 61 a 99 m2 232,74
Locals comercials i oficines de 100 a 700 m2 395,40
Locals comercials i oficines de 701 a 1.400 m2. Segons conveni tarifa mínima 1.970,26
Locals comercials i oficines de més de 1.400 m2. Segons conveni tarifa mínima 2.626,95
Banca, caixes i entitats de crèdit fins a 60 m2 373,49
Banca, caixes i entitats de crèdit de 61 a 99 m2 443,42
Banca, caixes i entitats de crèdit de 100 a 249 m2 594,83
Banca, caixes i entitats de crèdit de 250 a 499 m2 724,61
Banca, caixes i entitats de crèdit de 500 a 700 m2 1.247,40
Banca, caixes i entitats de crèdit de 701 a 1.400 m2 2.268,00
Banca, caixes i entitats de crèdit a partir de 1.401 m2 3.855,60
Epígraf segon. Allotjaments  
Hotels i fondes per plaça fins 2 estrelles (amb un mínim de 236,25€) 11,06
Hotels i altres residències per plaça de 3 estrelles (amb un mínim de 283,50€) 14,74
Hotels, balnearis i altres residències: per plaça de 4 i 5 estrelles (amb un mínim de 603,75€) 22,12
Residència d'avis/Llar d'infants, col·legis o similars, per plaça 14,74
Turisme rural i altres activitats disseminades fins a 20 places, per plaça (amb un mínim de 215,25€) 11,06
Turisme rural i altres activitats disseminades a partir de 21 places, per plaça (amb un mínim de 362,25€) 11,06
Epígraf tercer. Establiments d'alimentació i similars  
Comerços de queviures i similars fins a 60 m2 263,54
Comerços de queviures i similars de 61 a 99 m2 307,50
Comerços de queviures i similars de 100 a 249 m2 527,29
Comerços de queviures i similars de 250 a 499 m2 657,76
Comerços de queviures i similars de 500 a 700 m2 985,16
Comerços de queviures i similars de 701 a 1000 m2 2.109,78
Comerços de queviures i similars a partir de 1001 m2 2.930,26
Quioscos i intal·lacions puntuals per dia 1,32
Epígraf quart. Establiments de restauració  
Bars, restaurants i cafeteries fins a 60 m2 394,64
Bars, restaurants i cafeteries de 61 a 99 m2 459,96
Bars, restaurants i cafeteries a partir de 100 m2 827,24
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles  
Cinemes i teatres/per butaca 2,22
Circs per llicència atorgada 131,72
Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis  
Locals industrials, tallers, magatzems i altres sense recollida domiciliària, però amb contenidors municipals 197,58
Locals industrials, tallers, magatzems fins a 60 m2 188,75
Locals industrials, tallers, magatzems de 61 a 99 m2 232,74
Locals industrials, tallers, magatzems de 100 a 700 m2 414,59
Locals industrials, tallers, magatzems a partir de 701 m2 586,05
Contenidors puntuals per dia 3,96
Usuaris per utilització de la deixalleria 79,04
Estacions de servei 782,49
Epígraf setè. Centres culturals i esportius  
Centre cultural i esportiu fins a 700 m2 767,28
Centre cultural i esportiu a partir de 701 m2 1.609,07

 

Quines són les bonificacions o exempcions vigents de les taxes del servei de recollida de residus per a activitats econòmiques?

  • Exempció del 100% les concessions administratives concedides a les entitats culturals i esportives, sense ànim de lucre, en consideració a la seva capacitat econòmica.
  • Exempció del 100% els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables als municipals, que puguin acreditar que disposen d’un servei privat de recollida selectiva i/o sistema de logística inversa per a la totalitat de tipologies de fraccions que generen. Cal remarcar que per a gaudir d’aquesta exempció els titulars vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament la no subjecció a la taxa, és a dir, caldrà acreditar que es gestionen de forma privada la totalitat dels residus generats i per a la totalitat de tipologies de fraccions generades, en les termes establerts l’apartat 2 de l’article 10 de l’Ordenança Fiscal núm. 10: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 

Quin és el termini per poder sol·licitar la no subjectiu a la taxa pel servei de recollida de residus per a activitats econòmiques?

L’acreditament al qual es fa referència a l’apartat 2 de l’article 10 de l’Ordenança Fiscal núm. 10: Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals , amb el que s’obté l’exempció del 100% del pagament de la taxa, s’haurà d’efectuar en els termes descrits als apartats 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de la mateixa OF10, sempre en el termini d’un mes comptador des de l’entrada en vigor de l’ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita entrada en vigor.