Accedeix a:

Deixalleria municipal | Tipus de residus | Residus domèstics | Residus comercials | Recollida de mobles i voluminosos | Buscadors de residus | Taxes i bonificacions

Prova pilot contenidors intel·ligents 

Es consideren residus municipals aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis municipals de neteja de les vies públiques, zones verdes, recreatives i platges.

 

 

Característiques de la recollida de residus a Sant Pere de Ribes

  • Recollida en illes de contenidors oberts de 5 fraccions (Matèria orgànica, paper i cartró, envasos, vidre i rebuig)
  • El municipi disposa d'una deixalleria fixe i una deixalleria mòbil
  • Hi ha un servei de recollida gratuït de mobles i voluminosos a domicili
  • Hi ha un servei de recollida gratuït en punts (urbanitzacions i nuclis) del municipi durant la campanya de poda (novembre-gener)

 

Generació de residus

Gràfic de l'evolució de la recollida selectiva al municipi

Font: elaboració pròpia

L’any 2019, la recollida selectiva bruta del municipi es troba al 52,47%. La recollida selectiva neta (recuperació a les fraccions recollides selectivament menys els impropis que continguin, és a dir, els residus que no correspon a la fracció) es troba al 34,77%. Tota la informació la podeu trobar a l'Agència Catalana de Residus.


La Comissió Europea ha establerts uns objectius clars i ambiciosos en matèria de residus municipals. Aquests objectius obliguen als països de la Unió Europea a assolir un 50% de reciclatge d’aquest tipus de residus l’any 2020, un 55% el 2025 i un 60% el 2030. És imprescindible la implicació ciutadana i la correcta separació dels residus per a poder assolir aquests estàndards.

 

Gestió de residus

 

 La Mancomunitat Penedès-Garraf és una administració local amb la missió de realitzar i prestar serveis en comú. 

 Aquesta ofereix al municipi el Servei de Residus, la gestió de la recollida i el tractament dels residus domèstics, alhora que en promou la reducció, la recollida selectiva i el possible aprofitament, i es compta amb el suport de les campanyes que es realitzen des del Servei d’Educació Ambiental.

 

Telèfon d’informació
Oficina d'Atenció al Ciutadà. Tel. 938967300

En aquest telèfon us podeu adreçar per a:

  • Donar-vos d’alta si sou nous al municipi i per demanar informació addicional.
  • Sol·licitar la targeta per accedir a la deixalleria. 
  • Sol·licitar la recollida de mobles i voluminosos.
  • Realitzar qualsevol tipus de consulta o demanar informació sobre la recollida selectiva, altres recollides i sobre la Deixalleria Municipal.

 

Consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus domèstics durant la situació originada pel COVID19