Clavegueram

El Ple de la Corporació de data 18 de gener de 2011 va adjudicar a l'empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA el contracte per a la gestió del servei municipal de clavegueram de Sant Pere de Ribes.

En data 26 de gener de 2011 es va signar el contracte administratiu per al contracte en règim de concessió per a la gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes tenint una vigència de deu anys.

Aquesta gestió inclou la prestació del Servei públic de manteniment, neteja i gestió de tota la xarxa de titularitat o responsabilitat municipal, restant fora d'aquest contracte la xarxa de clavegueram pertanyent a qualsevol altre organisme o entitat i, la xarxa responsabilitat de particulars.

La xarxa contempla dins del Servei de manteniment i neteja, és la xarxa municipal de sanejament i de pluvials, així com aquells elements singulars que aboquen les aigües de pluja al sistema de clavegueram (reixes interceptores i embornals) o altres elements funcionals a càrrec d'aquest Ajuntament.

Al desembre de 2020, SOREA, SAU, presenta escrit davant d'aquest Ajuntament en el que  posa de manifest l’inici del procés de reorganització de l'activitat del denominat “cicle integral de l'aigua” en l'àmbit territorial de Catalunya del grup de societats al qual pertany SOREA i  sol·licita que aquest Ajuntament es doni per comunicat de la successió d’AGBAR (SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.) en el contracte administratiu subscrit per SOREA, SAU, per la gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes i redacció del pla director de tota la xarxa de clavegueram.

Mitjançant el decret de l'alcaldia número 0098/2021, de 27 de gener de 2021, aquest Ajuntament  es dona per assabentat d'aquesta successió.   Així mateix i, degut a l'estat d'alarma i a les afeccions derivades de la crisi sanitària de la Covid-19, així com a causa de la pròpia complexitat del nou contracte en règim de concessió per a la gestió, conservació, nejeta i manteniment del servei de clavegueram d'aquest terme municipal, aquest Ajuntament es veu en la necessitat d'aprovar una pròrroga del contracte administratiu de la concessió per a la gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes, a la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A., (AGBAR), amb efectes des del dia 26 de gener de 2021, dia de finalització de contracte i fins a la data de formalització del nou contracte per al servei de clavegueram.

Es ratifica aquest decret pel Ple de la Corporació del 23 de febrer de 2021.

 

Per tal de tramitar la nova concessió per a la gestió, conservació, neteja i manteniment del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes, aquest Ajuntament ha procedit amb les tramitacions necessàries, de conformitat als articles 159 i següents fixat en el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals de Catalunya (ROAS)

A tal efecte, el Ple de la Corporació del 21 de juliol de 2020 va aprovar l’inici de l’expedient d’establiment del servei de clavegueram, redacció de l’estudi d’alternatives dels models de gestió i memòria, per fomentar l’elecció de la futura prestació del servei i constitució d’una Comissió d’estudi.
Durant l’any 2020, redactat “L’Estudi tècnic, econòmic i jurídic sobre els diferents models de gestió del servei de clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes”,  la Comissió d’estudi va decidir que el model escollit és la gestió indirecta mitjançant concessió de servei.

Una vegada presa la decisió per la Comissió d’estudi, cal la realització de la memòria justificativa, del projecte d’establiment i la redacció del reglament corresponent, en la primera etapa i, és quan en data 28/01/2021 i, registre general d’Entrada número 2021001834, l’empresa contractada, PWACS, ha presentat els documents següents, que conformen l’expedient per a la implantació del servei, segons l’article 159 del ROAS i que consta de:
• Memòria justificativa i Projecte per l’establiment del servei de Clavegueram de Sant Pere de Ribes.
Reglament del servei de clavegueram de Sant Pere de Ribes, amb Annex I: Ordenança municipal reguladora dels abocaments d’aigües no domèstiques a la xarxa de clavegueram municipal
Estudi tècnic, econòmic i jurídic sobre els diferents models de gestió del servei de clavegueram del municipi de Sant Pere de Ribes.

Per acord de Ple de la Corporació del 19 de juliol de 2022, s'acorda l'aprovació d'un estudi de viabilitat economicofinancera i donar compte de l'estructura de costos del servei:

1.- Publicació de la proposta d'estructura de cosos, sotmesa al tràmit d'informació pública pel termini de 20 dies

Data de finalització del termini d'informació pública 7 de setembre de 2022

2.- Publicació de l'estudi de viabilitat econòmicofinancera, en tràmit d'informació pública pel termini d'un mes, còmput que s'iniciarà a comptar des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte en el BOPB.

Data de finaització del termini d'informació pública 25 de novembre de 2022