Formularis i documentació

Aquestes tramitacions es poden presentar totes per internet per la Seu Electrònica, si no té un tràmit específic el podrá adjuntar a "tràmits on line instància genèrica", sempre amb certificat digital

 

Genèriques

Instància general. Procediment per presentació de peticions i/o sol·licituds generals per part de la ciutadania

Utilització equipaments municipals. Procediment per sol·licitar la utilització d'equipaments municipals

Sol·licitud documentació Arxiu. Procediment per sol·licitar demanar documentació i/o informació de l'Arxiu Municipal.

Casament civil. Procediment per sol·licitar  sala municipal per celebrar casament

Registre d'Entitats del Municipi. Procediment per incloure a l'Entitat al Registre d'Entitats Municipal

Inscripció Registre d'animals de companyia. Procediment per sol·licitar la inscripció al Registre dels animals de companyia (gossos i gats)

Llicència per animals perillosos. Procediment per sol·licitar la llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Sol·licitud Servei Teleassitència. Procediment per sol•licitar el servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil•litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència.

Sol-licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat. Procediment per sol•licitar la targeta aparcament per a persones amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat

Informe Social tramitació Bo Social elèctric. Procediment per tramitar informe social el Bo Social elèctric 

Reclamació de responsabilitat patrimonial . Procediment per tramitar la reclamació de danys patrimonials davant l'Ajuntament  

 

Recursos Humans

Selecció de personal. Procediment per sol·licitar prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Declaració jurada per selecció de personal. Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Declaració jurada per selecció de Policia Local. Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries de Policia Local a l'ajuntament

 

Mediació i Consum

Mediació. Procediment per sol·licitar d'inici d'una mediació per solucionar un conflicte veïnal o familiar

Reclamació a Consum. Procediment per sol·licitar consulta, queixa i/o reclamació per la compra d'un producte o un servei defectuós o incorrecte

Junta Arbitral Consum. Procediment per sol·licitar un arbitratge sobre una reclamació de Consum

 

Llicències d'obres i Activitats

Assabentat d'obra. Procediment per comunicar per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement

Llicència d'obra menor. Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació

Llicència d'obra major. Llicència per a la construcció d'edificis de nova planta, canvis d'ús o per a la realització d'obres que afectin l'estructura d'edificis

Llicència de parcel·lació. Llicència per divisió o agrupació de parcel·les

Llicència de primera utilització. Llicència per a comprovar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció

Pròrroga llicència d'obra. Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.

Llicències de parades i atraccions de fira. Autorització per la instal·lació i funcionament d'atraccions de fira i parades a Festes Majors, fires...

Alta d'una activitat. Comunicació d'activitat a l'Ajuntament, tots els formularis estan a l'apartat de tràmits on line 

Informació urbanística. Procediment per sol·licitar informació urbanística municipal

Bonificació activitats. Procediment per sol·licitar bonificació de la taxa intervenció administrativa (activitats)

Ocupació de l'espai públic. Procediment per sol·licitar autorització utilització espai públic per activitat i/o espectacle

 

Governació

Gual. Procediment per demanar gual o càrrega i descàrrega

Targeta d'armes tipus A i B. Procediment per sol·licitar la tramitació de targetes d'armes tipus A i B (carrabines i pistoles d'aire comprimit)

Taules i cadires. Procediment per sol·licitar ocupació de la via pública de taules i cadires per establiments comercials (bars, restaurants, etc.)

Autorizació accés amb vehicle zona vianants amb control de pas . Procediment per sol·licitar autorització d'accés a zona de vianants.

Autorizació temporal per un menor d'edat no acompanyat en el servei de transport a demanda (TAD) . Procediment per sol·licitar autorització menor d'edat per utilitzar servei TAD.

 

Serveis Econòmics

Devolució fiances o avals. Procediment per sol·licitar demanar retornament de fiances pagades  o retornament aval

Fraccionaments i/o ajornaments. Procediment per sol·licitar fraccionament i/o ajornament de rebuts o liquidacions

Exempció i/o bonificació taxa escombreries . Procediment per sol·licitar exempció i/o bonificació de la taxa 

 

Padró Habitants

Autorització titular habitatge. Autorització per empadronar-se en un domicili propietat o amb contracte de lloguer d’un tercer

Autorització a tercer tràmits Padró. Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  tràmits del Padró d’Habitants

Autorització a tercer per baixa a l’estranger. Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  demanar la baixa del Padró d’Habitants per canvi de residència a l’estranger

Sol·licitud baixa d’ofici. Sol·licitud per demanar la baixa del Padró d’Habitants de persones que no resideixen al domicili propietat del sol·licitant