Aquestes tramitacions es poden presentar totes per internet per la Seu Electrònica, si no té un tràmit específic el podrá adjuntar a "tràmits on line instància genèrica", sempre amb certificat digital

 

 

Nom

Descripció

Es pot fer

1

Instància general

Procediments generals i ajuntament

Procediment per presentació de peticions i/o sol·licituds generals per part de la ciutadania

Internet 

Presencial

2

Formulari sol·licitud beques llars

Educació

Formulari per la sol·licitud d'ajuts llars curs 2021-2022

Internet

Presencial

3

Cita amb càrrecs electes

Alcaldia

Procediment per sol·licitar  visita amb alcaldessa/alcalde, regidors/es

Internet

Presencial

4

Queixes, suggeriments o incidències

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar  presentació de Queixes/suggeriments/incidències

Internet

Presencial

5

Alta al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar o comunicar alta al Padró Municipal provinent d'un altre municipi o l'estranger

Internet 

Presencial

6

Canvi de domicili al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi domicili dins del nostre municipi

Internet 

Presencial

7

Modificació de dades al Padró Habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi de dades al Padró d'habitants( DNI, NIE, canvi de nacionalitat, estudis, etc.)

Internet

Presencial

8

Volant empadronament actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant document que acrediti que està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet 

Presencial

9

Volant convivència actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant que acrediti amb quines persones està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet 

Presencial

10

Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar recollida de mobles o trastos vells només ciutadans particulars del municipi

Internet

Telefònic

Presencial

11

Utilització equipaments municipals

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar la utilització d'equipaments municipals

Presencial

internet

12

Selecció de personal

Recursos humans

Procediment per sol·licitar prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

internet

13

Declaració jurada per selecció de personal

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

internet

14

Declaració jurada per selecció de Policia Local

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries de Policia Local a l'ajuntament

Presencial

internet

15

Casament civil

Casaments i parella

Procediment per sol·licitar  sala municipal per celebrar casament

Presencial

internet

16

Mediació

Mediació i consum

Procediment per sol·licitar d'inici d'una mediació per solucionar un conflicte veïnal o familiar

Presencial

internet

17

Reclamació a Consum

Mediació i Consum

 

Procediment per sol·licitar consulta, queixa i/o reclamació per la compra d'un producte o un servei defectuós o incorrecte

Presencial

internet

18

 

Junta Arbitral Consum

Mediació i Consum

 

Procediment per sol·licitar un arbitratge sobre una reclamació de Consum

Presencial

internet

19

Ocupació de l'espai públic

Via Pública

 

Procediment per sol·licitar autorització utilització espai públic per activitat i/o espectacle

Presencial

internet

20

Sol·licitud documentació Arxiu

Secretaria i Arxiu Municipal

Procediment per sol·licitar demanar documentació i/o informació de l'Arxiu Municipal

Presencial

internet

21

Devolució fiances o avals

Serveis Econòmics

 

Procediment per sol·licitar demanar retornament de fiances pagades  o retornament aval

Presencial

internet

22

Taules i cadires

Serveis Econòmics i Via Pública

 

Procediment per sol·licitar ocupació de la via pública de taules i cadires per establiments comercials (bars, restaurants, etc.)

Presencial

internet

23

Fraccionaments i/o ajornaments

Serveis Econòmics

 

Procediment per sol·licitar fraccionament i/o ajornament de rebuts o liquidacions

Presencial

internet

24

Targeta aparcament per a persones amb disminució

Serveis Socials i Via Pública

 

Procediment per sol·licitar per sol·licitar targeta d'aparcament per a persones amb disminució, amb la qual podrà aparcar a llocs específics

Presencial

internet

25

Teleassistència

Serveis Socials

 

Procediment per sol·licitar  el servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència

Presencial

internet

26

Registre d'Entitats del Municipi

Secretaria

Procediment per incloure a l'Entitat al Registre d'Entitats Municipal

Presencial

internet

27

Autorització titular habitatge

Padró d'habitants

 

Autorització per empadronar-se en un domicili propietat o amb contracte de lloguer d’un tercer

Presencial

internet

 

28

Autorització a tercer tràmits Padró

Padró d'habitants

Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  tràmits del Padró d’Habitants

Presencial

internet

29

Autorització a tercer per baixa a l’estranger

Padró d'habitants

 

Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  demanar la baixa del Padró d’Habitants per canvi de residència a l’estranger

Presencial

internet

 

30

Sol·licitud baixa d’ofici

Padró d'habitants

 

Sol·licitud per demanar la baixa del Padró d’Habitants de persones que no resideixen al domicili propietat del sol·licitant

Presencial

internet

31

Inscripció Registre d'animals de companyia

Procediments generals i Sanitat

Procediment per sol·licitar la inscripció al Registre dels animals de companyia (gossos i gats)

Presencial

internet

32

Llicència per animals perillosos

Animals de companyia i Sanitat

Procediment per sol·licitar la llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Presencial

internet

33

Targeta d'armes tipus A i B

Governació

Procediment per sol·licitar la tramitació de targetes d'armes tipus A i B (carrabines i pistoles d'aire comprimit)

Presencial

internet

34

Assabentat d'obra

Urbanisme i activitats

Procediment per comunicar per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement

Presencial

internet

35

Llicència d'obra menor

Urbanisme i activitats

 

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació

Presencial

internet

36

Llicència d'obra major

Urbanisme

Llicència per a la construcció d'edificis de nova planta, canvis d'ús o per a la realització d'obres que afectin l'estructura d'edificis

Presencial

internet

37

Llicència de parcel·lació

Urbanisme i activitats

Llicència per divisió o agrupació de parcel·les

Presencial

internet

38

Llicència de primera utilització

Urbanisme i activitats

Llicència per a comprovar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció

Presencial

internet

 

39

Pròrroga llicència d'obra

Urbanisme i activitats

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs

Presencial

internet

 

40

Llicències de parades i atraccions de fira

Urbanisme i activitats

Autorització per la instal·lació i funcionament d'atraccions de fira i parades a Festes Majors, fires...

Presencial

Internet

41

Alta d'una activitat

Urbanisme i activitats

Comunicació d'activitat a l'Ajuntament, tots els formularis estan a l'apartat de tràmits

Presencial

Internet

42

Informació urbanística

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar informació urbanística municipal

Presencial

internet

43

Bonificació activitats

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar bonificació de la taxa intervenció administrativa (activitats)

Presencial

Internet

44

Habitatge ús turístic 

Es tramita a la Generalitat de Catalunya

En aplicació del Decret 75/2020, de 4 d’agost s'ha de tramitar directament a la Generalitat de Catalunya

internet

45

gual 

Governació 

Procediment per demanar gual o càrrega i descàrrega

Presencial

Internet