Nom

Descripció

Es pot fer

1

Instància general

Procediments generals i ajuntament

Procediment per presentació de peticions i/o sol·licituds generals per part de la ciutadania

Internet amb certificat digital

Presencial

2

Cita amb càrrecs electes

Alcaldia

Procediment per sol·licitar  visita amb alcaldessa/alcalde, regidors/es

Internet

Presencial

3

Queixes, suggeriments o incidències

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar  presentació de Queixes/suggeriments/incidències

Internet

Presencial

4

Alta al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar o comunicar alta al Padró Municipal provinent d'un altre municipi o l'estranger

Internet amb certificat digital

Presencial

5

Canvi de domicili al padró d'habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi domicili dins del nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

6

Modificació de dades al Padró Habitants

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  comunicar canvi de dades al Padró d'habitants( DNI, NIE, canvi de nacionalitat, estudis, etc.)

Internet amb certificat digital

Presencial

7

Volant empadronament actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant document que acrediti que està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

8

Volant convivència actual o històric

Padró d'habitants

Procediment per sol·licitar  justificant que acrediti amb quines persones està empadronat o ha estat empadronat en el nostre municipi

Internet amb certificat digital

Presencial

9

Recollida de mobles i trastos vells al carrer

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar recollida de mobles o trastos vells només ciutadans particulars del municipi

Internet

Telefònic

Presencial

10

Utilització equipaments municipals

Procediments generals i ajuntament

Procediment per sol·licitar la utilització d'equipaments municipals

Presencial

11

Selecció de personal

Recursos humans

Procediment per sol·licitar prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

12

Declaració jurada per selecció de personal

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries per treballar a l'ajuntament

Presencial

13

Declaració jurada per selecció de Policia Local

Recursos humans

Per adjuntar a la sol·licitud per prendre part en convocatòries de Policia Local a l'ajuntament

Presencial

14

Casament civil

Casaments i parella

Procediment per sol·licitar  sala municipal per celebrar casament

Presencial

15

Mediació

Mediació i consum

Procediment per sol·licitar d'inici d'una mediació per solucionar un conflicte veïnal o familiar

Presencial

16

Reclamació a Consum

Mediació i Consum

 

Procediment per sol·licitar consulta, queixa i/o reclamació per la compra d'un producte o un servei defectuós o incorrecte

Presencial

17

 

Junta Arbitral Consum

Mediació i Consum

 

Procediment per sol·licitar un arbitratge sobre una reclamació de Consum

Presencial

18

Ocupació de l'espai públic

Via Pública

 

Procediment per sol·licitar autorització utilització espai públic per activitat i/o espectacle

Presencial

19

Sol·licitud documentació Arxiu

Secretaria i Arxiu Municipal

Procediment per sol·licitar demanar documentació i/o informació de l'Arxiu Municipal

Presencial

20

Devolució fiances o avals

Serveis Econòmics

 

Procediment per sol·licitar demanar retornament de fiances pagades  o retornament aval

Presencial

21

Taules i cadires

Serveis Econòmics i Via Pública

 

Procediment per sol·licitar ocupació de la via pública de taules i cadires per establiments comercials (bars, restaurants, etc.)

Presencial

22

Fraccionaments i/o ajornaments

Serveis Econòmics

 

Procediment per sol·licitar fraccionament i/o ajornament de rebuts o liquidacions

Presencial

23

Targeta aparcament per a persones amb disminució

Serveis Socials i Via Pública

 

Procediment per sol·licitar per sol·licitar targeta d'aparcament per a persones amb disminució, amb la qual podrà aparcar a llocs específics

Presencial

24

Teleassistència

Serveis Socials

 

Procediment per sol·licitar  el servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència

Presencial

25

Carnet municipal de Pensionista

Serveis Socials i Benestar

Procediment per sol·licitar el carnet municipal de pensionistes que pot representar una subvenció en el transport interurbà

Presencial

26

Autorització titular habitatge

Padró d'habitants

 

Autorització per empadronar-se en un domicili propietat o amb contracte de lloguer d’un tercer

Presencial

27

Autorització a tercer tràmits Padró

Padró d'habitants

Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  tràmits del Padró d’Habitants Presencial

28

Autorització a tercer per baixa a l’estranger

Padró d'habitants

 

Autorització a un tercer per actuar en el seu nom per  demanar la baixa del Padró d’Habitants per canvi de residència a l’estranger

Presencial

29

Sol·licitud baixa d’ofici

Padró d'habitants

 

Sol·licitud per demanar la baixa del Padró d’Habitants de persones que no resideixen al domicili propietat del sol·licitant

Presencial

30

Inscripció Registre d'animals de companyia

Procediments generals i Sanitat

Procediment per sol·licitar la inscripció al Registre dels animals de companyia (gossos i gats)

Presencial

31

Llicència per animals perillosos

Animals de companyia i Sanitat

Procediment per sol·licitar la llicència per tinença i conducció d'animals potencialment perillosos

Presencial

32

Targeta d'armes tipus A i B

Governació

Procediment per sol·licitar la tramitació de targetes d'armes tipus A i B (carrabines i pistoles d'aire comprimit)

Presencial

33

Assabentat d'obra

Urbanisme i activitats

Procediment per comunicar per part dels ciutadans i ciutadanes, de l'inici de petites obres, per tal que l'Administració en tingui coneixement

Presencial

34

Llicència d'obra menor

Urbanisme i activitats

 

Permís d'execució d'obres sempre que no requereixin de projecte tècnic firmat per professionals titulats, ni tinguin pressupostos elevats i que no afectin l'estructura o elements sustentadors de l'edificació

Presencial

35

Llicència d'obra major

Urbanisme

Llicència per a la construcció d'edificis de nova planta, canvis d'ús o per a la realització d'obres que afectin l'estructura d'edificis

Presencial

36

Llicència de parcel·lació

Urbanisme i activitats

Llicència per divisió o agrupació de parcel·les

Presencial

37

Llicència de primera utilització

Urbanisme i activitats

Llicència per a comprovar les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció

Presencial

38

Pròrroga llicència d'obra

Urbanisme i activitats

Ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs

Presencial

39

Llicències de parades i atraccions de fira

Urbanisme i activitats

Autorització per la instal·lació i funcionament d'atraccions de fira i parades a Festes Majors, fires...

Presencial

40

Alta d'una activitat

Urbanisme i activitats

Comunicació d'activitat a l'Ajuntament, tots els formularis estan a l'apartat de tràmits

Presencial

Internet

41

Informació urbanística

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar informació urbanística municipal

Presencial

42

Bonificació activitats

Urbanisme i activitats

Procediment per sol·licitar bonificació de la taxa intervenció administrativa (activitats)

Presencial