El Ple de la Corporació de data 18 de gener de 2011 va adjudicar a l'empresa SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA el contracte per a la gestió del servei municipal de clavegueram de Sant Pere de Ribes.

Aquesta gestió inclou la prestació del Servei públic de manteniment, neteja i gestió de tota la xarxa de titularitat o responsabilitat municipal, restant fora d'aquest contracte la xarxa de clavegueram pertanyent a qualsevol altre organisme o entitat i, la xarxa responsabilitat de particulars.

La xarxa contempla dins del Servei de manteniment i neteja, és la xarxa municipal de sanejament i de pluvials, així com aquells elements singulars que aboquen les aigües de pluja al sistema de clavegueram (reixes interceptores i embornals) o altres elements funcionals a càrrec d'aquest Ajuntament.

 

           Data fi informació pública: 07 de setembre de 2022