Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, Assessment o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formatos pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es una tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin sigan viviendo el mayor tiempo posible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Está adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Por ejemplo, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques propies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de support i cura.


Centre Obert
El Centre Obert es un servicio municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificits socials i/o que viuen en a situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions. ..) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i desenvolupament personal dels seus fill/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars: "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depende del departamento de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció maternal-paterna. És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont between la vida familiar i la vida social. Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i be escoltat per un equip de professionals.

La Caseta de Les Roquetes

Horario: Dimecres de 17 h. a las 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C. de Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes

Horario: Desde las 10 h. a las 12.30 h.        

Masía Can Puig de Ribes
C. Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

 

SUBVENCIONS I AJUTS

BASES REGULADORES PER AJUTS COVID-19 PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L'HABITATGE ON RESIDEIXEN A SANT PERE DE RIBES .

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DEL 27 D'ABRIL FINS AL 15 DE JULIOL DE 2022

Per sol·licitar la prestació cal presentar formari de sol·licitud degudament omplert i the documentció i informació required to travès de la Seu electrònica or les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant cita prèvia in línia or at telèfon 938967300. 

 

 SUBVENCIONS MUNICIPALES PER A ARRANJAMENTS D'HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER L'ANY 2021

PERÍODO PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DEL 14 D'OCTUBRE FINS AL 25 D'OCTUBRE 2021

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, CAL FER UNA INSTÀNCIA GENÈRICA A LA SEU ELECTRÒNICA, ADJUNTANT LA SOL·LICITUD D'ARRANJAMENTS I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions per a instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l'habitatge per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat minimes. 

Persones destinatàries: les subvencions estan dirigides a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys i/o amb dificits de mobilitat o amb risc d'exclusió social empadronades al municipi. Es priorizar los siguientes casos:

 • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una another person gran.
 • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència.
 • Persones amb dificultats funcionals i/cognitives amb un informe mèdic.
 • Persones amb pocs recursos econòmics.

No podran accedir a la subvenció les persones ni unitats de convivència que rebin ajuts destinades a la mateixa finalitat ni les hagin superat els següents ingressos anuales de l'any 2020:

1 miembro

15.935,36€

2 miembros

23.903,04€

3 miembros

27.881€

4 miembros o más

31.870,72€

 

 

Els arranjaments que es duran a terme en l'interior dels habitatges es classifiquen en three tipologies :

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero) o per un plat de dutxa el més baix possible en funció de la valoració tècnica. Substitució d'aixetes en bateria per models monocomandoment, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d'ajudes tècniques

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per plate elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d'element de cocció, canvi d'aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d'il· luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generales: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d'un espai, anivellament paviments interiors, eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments basics in mal estat, entre altres .

La modalidad de subvención será concedida en espècie, és a dir, suposa la realización de l'arranjament en base a la prescripció de l'arquitecte tècnic. Això incluye:

 • Valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic.
 • Projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic.
 • Mà d’obra per la realització de l’arranjament
 • Cost de la totalitat del material

EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

PUBLICACIÓ EN EL BOPB

 

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 2019

La Junta de Govern Local de data 19 de març de 2019, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de carácter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2019” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2019.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de 2019. 

 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES/SERVEIS DIÜRNS ADREÇATS A PERSONES AMB DISCAPACITAT CURS 2021/2022

La Junta de Govern Local de data 31 d'agost de 2021, va aprovar, entre d’altres, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de menjador dels centres/serveis diürns adreçats a persones amb discapacitat  curs 2021-2022  i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol.licituds dels ajuts a partir del dia 4 d'octubre fins al dia 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos, essent un total de 10 dies hàbils. També es farà difusió d’aquests acords a tots els estaments i institucions implicades.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 4 al 18 d'octubre de 2021.

 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A TRANSPORT ADAPTAT 2021

La Junta de Govern Local de data 5 d'octubre de 2021, va aprovar , entre d'altres, les Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts per a transport adaptt de les persones amb discapacitat fisica, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia i public aquest acord i les Bases als taulers d'anuncis, a la web de l'Ajuntament, al BOPB ia la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol·licituds a comptar des del dia de la publició al BOPB fins el dia 4 de desembre de 2020. També es farà difusió d'aquest acord tots els estaments i institucions implicades.

Termini de presentació de sol·licituds (ambdós inclosos) del 14 d'octubre al 15 de novembre de 2021

Aquest ajut està destinat a: Persones usuàries del servei de Centre de Dia empadronades a Sant Pere de Ribes que utilitzin el Servei de transport adaptat del seu recurs.

Requisitos:

 • Ser usuario de un Centre de Dia i del Servei de Transport Adaptat.
 • Que els ingressos anuales nets de l'any 2019 del beneficiai no superi el IRSCx1,5 (853,68€ mensuales)*
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Cumplir las obligaciones tributarias del Estado y la Generalitat de Catalunya y las obligaciones de la Seguridad Social.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • No ser beneficiario d'un otro tipus d'ajut de naturalesa anàloga

*Els ingressos anuales nets en cas de consulta per VIA OBERTA correspondran a l'exercici fiscal anterior a la convocatòria. Donada la situació actual de la pandèmia COVID-19 i les possibles dificultats per realitzar el tràmit i donat que a la població que ens adrecem es considerada d'alt risc també s'acceptaran declaracions jurades dels ingressos del beneficiai de l'ajut. Excepcionalmente, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos durant l'exercici 2020, per resoldre la seva sol·licitud, es podran tenir en compte aquesta reducció per al càlcul dels ingressos anuales

Criterios de valoració de l'atorgació dels Ajuts al Transport Adaptat:

Segons el lloc on estigui situat el centre de dia, els dies d'assistència i els ingressos econòmics de la persona beneficiària.

1.- En caso de asistencia de tres o más dies a la setmana:

Ingresos

Desplaçament dins el Nucli de residència

Desplaçament fora del nucli de residència

Igual o inferior al IRSC 569,12€

50 €/mes

70€/mes

Aletas el 1.5 del IRSC 853,68 €

40€/ mes

60€/mes

 

2. En cas d'assistència de dos o menys dies a la setmana:

Ingresos

Desplaçament dins el Nucli de residència

Desplaçament fora del nucli de residència

Igual o inferior al IRSC 569,12€

25 €/mes

35€/mes

Aletas el 1.5 del IRSC 853,68 €

20 €/mes

30 €/mes

 

Documentación para presentar:

 • Sol·licitud Ajut Transport Adaptat 2021
 • Justificació d'Assistència del Servei de Centre de Dia
 • Declaració de la Renda corresponent al període impositiu 2021 o l'Autorització de la Via Oberta (per donar permís a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes la comprovació de la seva base de dades)
 • En caso de personas que no están obligadas i/o no hagin presentat la correspondiente declaració d'IRPF al 2020, hauran de presentaruna declaració jurada dels ingressos percebuts en el 2020.

 

Per sol·licitar la prestació cal presentar the formari de sol·licitud degudament omplert i the documentció i informació required to travès de la  Seu electrònica  or les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant  cita prèvia in línia or at  telèfon  938967300. 

 

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENIONS DE TRANSPORT INTERURBÀ PER A PENSIONISTES, JUBILATS I DISCAPACITATS 2021

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, por acuerdo de la Junta de Govern Local de 31 d'agost de 2021, ha aprobado las bases reguladoras de la concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats 2021. Les Bases seran publicades al taulell d'anuncis, així com a la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, ¿¿a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS), i es farà difusió d'aquestes bases a tots els estaments i institucions implicades.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 9 de setembre  al 15 de novembre de 2021  (ambdós inclosos).

Per sol·licitar la prestació cal presentar formari de sol·licitud degudament omplert i the documentció i informació required to travès de la  Seu electrònica  or les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant  cita prèvia in línia or at telèfon  938967300.