Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Està adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Per exemple, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques pròpies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de suport i cura.


Centre Obert
El Centre Obert és un servei municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificultats socials i/o que viuen en una situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions...) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i  desenvolupament personal dels seus fills/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars:  "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depèn del departament de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció materna-paterna. És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont entre la vida familiar i la vida social. Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i ser escoltat per un equip de professionals.

La Caseta de Les Roquetes

Horari: Dimecres de 17 h. a 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C. de Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes

Horari: Dimarts de 10 h.  a 12.30 h.        

Masia Can Puig de Ribes
C. Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

 

SUBVENCIONS I AJUTS

BASES REGULADORES PER AJUTS COVID-19 PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L'HABITATGE ON RESIDEIXEN A SANT PERE DE RIBES.

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 26 D'OCTUBRE FINS AL 12 DE NOVEMBRE 2021

Per sol·licitar la prestació cal presentar el formulari de sol·licitud degudament omplert i la documentció i informació requerida a travès de la Seu electrònica o a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant cita prèvia en línia o al telèfon 938967300. 

 

 

 

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ARRANJAMENTS D’HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER L’ANY 2021

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 14 D'OCTUBRE FINS AL 25 D'OCTUBRE 2021

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, CAL FER UNA INSTÀNCIA GENÈRICA A LA SEU ELECTRÒNICA, ADJUNTANT LA SOL·LICITUD D'ARRANJAMENTS I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions per a instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l’habitatge per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. 

Persones destinatàries: les subvencions estan dirigides a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els següents casos:

 • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
 • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència.
 • Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives amb un informe mèdic.
 • Persones amb pocs recursos econòmics.

No podran accedir a la subvenció les persones ni unitats de convivència que rebin ajuts destinades a la mateixa finalitat ni les hagin superat els següents ingressos anuals de l’any 2020:

1 membre

15.935,36€

2 membres

23.903,04€

3 membres

27.881€

4 membres o més

31.870,72€

 

 

Els arranjaments que es duran a terme en l’interior dels habitatges es classifiquen en tres tipologies:

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero) o per un plat de dutxa el més baix possible en funció de la valoració tècnica. Substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d’ajudes tècniques

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d’il·luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generals: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament paviments interiors, eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments bàsics en mal estat, entre altres.

La modalitat de subvenció serà concedida en espècie, és a dir, suposa la realització de l’arranjament en base a la prescripció de l’arquitecte tècnic. Això inclou:

 • Valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic.
 • Projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic.
 • Mà d’obra per la realització de l’arranjament
 • Cost de la totalitat del material

EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

PUBLICACIÓ EN EL BOPB

 

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 2019

La Junta de Govern Local de data 19 de març de 2019, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de carácter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2019” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2019.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de 2019. 

 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR DELS CENTRES/SERVEIS DIÜRNS ADREÇATS A PERSONES AMB DISCAPACITAT CURS 2021/2022

La Junta de Govern Local de data 31 d'agost de 2021, va aprovar, entre d’altres, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de menjador dels centres/serveis diürns adreçats a persones amb discapacitat  curs 2021-2022  i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol.licituds dels ajuts a partir del dia 4 d'octubre fins al dia 18 d'octubre de 2021, ambdós inclosos, essent un total de 10 dies hàbils. També es farà difusió d’aquests acords a tots els estaments i institucions implicades.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 4 al 18 d'octubre de 2021.

 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A TRANSPORT ADAPTAT  2021

La Junta de Govern Local de data  5 d'octubre de 2021, va aprovar , entre d’altres, les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a transport adaptat de les persones amb discapacitat física, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l’assistència a centres de dia i publicar aquest acord i les Bases als taulers d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol·licituds  a comptar des del dia de la publicació al BOPB fins el dia 4 de desembre de 2020. També es farà difusió d’aquest acord a tots els estaments i institucions implicades.

Termini de presentació de sol·licituds (ambdós inclosos) del 14 d'octubre al 15 de novembre de 2021

Aquest ajut està destinat a: Persones usuàries del servei de Centre de Dia empadronades a Sant Pere de Ribes que utilitzin el Servei de transport adaptat del seu recurs.

Requisits:

 • Ser usuari d’un Centre de Dia i del Servei de Transport Adaptat.
 • Que els ingressos anuals nets de l’any 2019 del beneficiari no superi el IRSCx1,5 (853.68€ mensuals)*
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • No ser beneficiari d’un altre tipus d’ajut de naturalesa anàloga

*Els ingressos anuals nets en cas de consulta per VIA OBERTA correspondran a l’exercici fiscal anterior a la convocatòria. Donada la situació actual de la pandèmia COVID-19 i les possibles dificultats per realitzar el tràmit i donat que a la població que ens adrecem es considerada d’alt risc també s’acceptaran declaracions jurades dels ingressos del beneficiari de l’ajut. Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos durant l'exercici 2020, per resoldre la seva sol·licitud, es podran tenir en compte aquesta reducció per al càlcul dels ingressos anuals

Criteris de valoració de l’atorgació dels Ajuts al Transport Adaptat:

Segons el lloc on estigui situat el centre de dia, els dies d’assistència i els ingressos econòmics de la persona beneficiària.

1.- En cas d’assistència de tres o més dies a la setmana:

Ingressos

Desplaçament dins el Nucli de residència

Desplaçament fora del nucli de residència

Igual o inferior al IRSC 569.12€

50 €/mes

70€/mes

Fins el 1.5  del IRSC 853.68 €

40€/ mes

60€/mes

 

2. En cas d’assistència de dos o menys dies a la setmana:

Ingressos

Desplaçament dins el Nucli de residència

Desplaçament fora del nucli de residència

Igual o inferior al IRSC 569.12€

25 €/mes

35€/mes

Fins el 1.5  del IRSC 853.68 €

20 €/mes

30 €/mes

 

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud Ajut Transport Adaptat 2021
 • Justificació d’Assistència del Servei de Centre de Dia
 • Declaració de la Renda corresponent al període impositiu 2021 o l’Autorització de la Via Oberta (per donar permís  a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes la comprovació de la seva base de dades)
 • En cas de persones que no estan obligades i/o no hagin presentat la corresponent declaració d’IRPF al 2020, hauran de presentaruna declaració jurada dels ingressos percebuts en el 2020.

 

Per sol·licitar la prestació cal presentar el formulari de sol·licitud degudament omplert i la documentció i informació requerida a travès de la Seu electrònica o a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant cita prèvia en línia o al telèfon 938967300. 

 

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENIONS DE TRANSPORT INTERURBÀ PER A PENSIONISTES, JUBILATS I DISCAPACITATS 2021

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local de 31 d’agost de 2021, ha aprovat les bases reguladores de la concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats 2021. Les Bases seran publicades al taulell d’anuncis, així com a la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS), i es farà difusió d’aquestes bases a tots els estaments i institucions implicades.

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 9 de setembre al 15 de novembre de 2021 (ambdós inclosos).

Per sol·licitar la prestació cal presentar el formulari de sol·licitud degudament omplert i la documentció i informació requerida a travès de la Seu electrònica o a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania demanant cita prèvia en línia o al telèfon 938967300.