Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Està adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Per exemple, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques pròpies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de suport i cura.


Centre Obert
El Centre Obert és un servei municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificultats socials i/o que viuen en una situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions...) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i  desenvolupament personal dels seus fills/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars: "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depèn del Departament de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció materna-paterna.

És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont entre la vida familiar i la vida social.

Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i ser escoltat per un equip de professionals.

 

"La Caseta de Les Roquetes"

Horari: Dimecres de 17 h. a 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C/ Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes" 

Horari: Dimarts de 10 h.  a 12.30 h.        

Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A ARRANJAMENTS D’HABITATGES DE LA GENT GRAN, PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL PER L’ANY 2020

PERÍODE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 3 DE SETEMBRE FINS AL 17 DE SETEMBRE 2020

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA, CAL FER UNA INSTÀNCIA GENÈRICA A LA SEU ELECTRÒNICA, ADJUNTANT LA SOL·LICITUD D'ARRANJAMENTS I LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

L'objecte d'aquestes bases reguladores i convocatòria és la concessió de subvencions per a instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l’habitatge per garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. 

Persones destinatàries: les subvencions estan dirigides a unitats de convivència amb persones més grans de 65 anys i/o amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social empadronades al municipi. Es prioritzaran els següents casos:

  • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
  • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o dependència.
  • Persones amb dificultats funcionals i/o cognitives amb un informe mèdic.
  • Persones amb pocs recursos econòmics.

No podran accedir a la subvenció les persones ni unitats de convivència que rebin ajuts destinades a la mateixa finalitat ni les hagin superat els següents ingressos anuals de l’any 2019:

1 membre

15.935,36€

2 membres

23.903,04€

3 membres

27.881€

4 membres o més

31.870,72€

 

 

Els arranjaments que es duran a terme en l’interior dels habitatges es classifiquen en tres tipologies:

a) Arranjaments en banys: substitució de la banyera o dutxa per un paviment antilliscant arran de terra (cota zero) o per un plat de dutxa el més baix possible en funció de la valoració tècnica. Substitució d’aixetes en bateria per models monocomandament, substitució del rentamans, adaptació del rentamans, tractament antilliscant de paviments, eliminació del bidet, col·locació d’ajudes tècniques

b) Arranjaments en cuina: tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per placa elèctrica o placa de gas de desconnexió automàtica, subministrament d’element de cocció, canvi d’aixetes, tractament antilliscant de paviments, reforç d’il·luminació a zones de treball.

c) Arranjaments generals: ampliació de porta, canvi de gir de porta, tancaments, modificació de la configuració d’un espai, anivellament paviments interiors, eliminació de graó, canvi de manetes, instal·lacions de subministraments bàsics en mal estat, entre altres.

La modalitat de subvenció serà concedida en espècie, és a dir, suposa la realització de l’arranjament en base a la prescripció de l’arquitecte tècnic. Això inclou:

  • Valoració tècnica de l’arranjament a realitzar per part dels tècnics de Serveis Socials Municipals i un/a arquitecte tècnic.
  • Projecte d’obra d’arranjament i seguiment de la mateixa per part d’un/a arquitecte tècnic.
  • Mà d’obra per la realització de l’arranjament
  • Cost de la totalitat del material

EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

PUBLICACIÓ EN EL BOPB

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 2019

La Junta de Govern Local de data 19 de març de 2019, va aprovar, entre d’altres, les “Bases reguladores de les prestacions socials de carácter econòmic de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2019” i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’ajuntament, al BOPB  i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) establint un termini de formalització de les sol·licituds durant la resta de l’any 2019.

Edicte i Base Reguladores de les Prestacions Socials.

-Publicació al BOPB a 01/04/2019

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà fins el 31 de desembre de  2019 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS DE MENJADOR CENTRE TEGAR CURS 2020/2021

La Junta de Govern Local de data 4 d'agost de 2020, va aprovar, entre d’altres, les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts per les despeses de menjador del centre TEGAR curs 2020-2021  i publicar aquest acord i les Bases als taulells d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art.20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol.licituds dels ajuts a partir del dia 17 de setembre fins al dia 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos, essent un total de 10 dies hàbils. També es farà difusió d’aquests acords a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases reguladores dels Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2020/2021

Sol·licitud Ajuts de menjador centre TEGAR curs 2020/2021

- Publicat al BOPB el 19/08/2020

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 17 al 30 de setembre de 2020.

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS  PER A TRANSPORT ADAPTAT  2019

La Junta de Govern Local de data 5 de novembre de 2019, va aprovar , entre d’altres, les Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per a transport adaptat de les persones amb discapacitat física, persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l’assistència a centres de dia i publicar aquest acord i les Bases als taulers d’anuncis, a la web de l’Ajuntament, al BOPB i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i establir un termini de formalització de les sol·licituds  a comptar des del dia de la publicació al BOPB fins el dia 29 de novembre de 2019. També es farà difusió d’aquest acord a tots els estaments i institucions implicades.

Edicte i Bases reguladores dels Ajuts per a transport adaptat 2019

Sol·licitud dels Ajuts per a transport adaptat 2019

- Publicació BOPB. Data 13/11/2019

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 13 de novembre al  al 29 de novembre de 2019 (ambdós inclosos) 

 

BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENIONS DE TRANSPORT INTERURBÀ PER A PENSIONISTES, JUBILATS I DISCAPACITATS 2019

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, per acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2019, ha aprovat les bases reguladores de la concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats 2019. Les Bases seran publicades al taulell d’anuncis, així com a la pàgina web municipal, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS), i es farà difusió d’aquestes bases a tots els estaments i institucions implicades.

 

Edicte i Bases de la Concessió de Subvencions de Transport Interurbà per a Pensionistes, Jubilats i Discapacitats.

 

- Publicació BOPB . Data 12/11/2019

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 12 de novembre al 23 de novembre de 2019 (ambdós inclosos).