Serveis socials i benestar

Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, Assessment o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formatos pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es una tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin sigan viviendo el mayor tiempo posible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Está adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Por ejemplo, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques propies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de support i cura.


Centre Obert
El Centre Obert es un servicio municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 18 anys amb dificits socials i/o que viuen en a situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions. ..) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i desenvolupament personal dels seus fill/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

Espais Familiars: "La Caseta de Les Roquetes" i "La Caseta de Ribes" 

Servei Municipal que depende del departamento de Serveis Socials per atendre a infants de 0-4 anys i les seves famílies en l'acompanyament de la funció maternal-paterna. És un lloc d'acollida i de joc, per a nens i nenes, un espai de relació i comunicació que facilita la socialització dels infants fent de pont between la vida familiar i la vida social. Un espai gratuït per compartir amb els teus fills, on parlar i be escoltat per un equip de professionals.

La Caseta de Les Roquetes

Horario: Dimecres de 17 h. a las 19.30 h.

LLar d'Infants Municipal "Els Tres Pins"
C. de Miquel Àngel. s/n 08812 Les Roquetes
Tel. 93 810 92 17

La Caseta de Ribes

Horario: Desde las 10 h. a las 12.30 h.        

Masía Can Puig de Ribes
C. Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 810 92 17

 

 

SUBVENCIONS I AJUTS

 

BASES REGULADORES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

Bases aprovades en la Junta de Govern Local de data 20 de febrer de 2024 que tenen per objecte regular la concessió de les prestacions econòmiques i materials de l'Ajuntament de Sant Pere destinades a l'atenció de les necessitats socials de les persones residents al municipi. Es publiquen als taulells d'anuncis i a la web de l’ajuntament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions (art. 20 LGS) i al BOPB  establint un termini de formalització de les sol·licituds durant tot el 2024, essent la data límit el 31/12/2024.

 

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ AJUTS PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L’HABITATGE ON RESIDEIXEN A SANT PERE DE RIBES.

Línia de prestacions socials adreçades a famílies del municipi que es trobin en una situació econòmica precària per tal que puguin fer front a les despeses del domicili habitual en el període post COVID-19.

La quantia de la prestació serà d’import fixe i únic de 300,00 €

Requisits de les persones beneficiàries

 • Ser major de 18 anys,  o estar legalment emancipat o en el seu defecte haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar empadronats en el terme municipal de Sant Pere de Ribes i ser propietari/a de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent (IRSC= 8.605,15 €/anuals), es a dir, no superar el topall de 25.815,45 €.
 • Que la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) no superi els 500,00 €.
 • Que justifiqui despeses del seu habitatge al llarg de l’any 2022, per un valor igual o superior a l’import de l’ajut que es sol·licita.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària

Termini de presentació de les sol·licituds :

 A partir del dia següent a la seva publicació al BOPB fins el 31 de Juliol de 2023 (Termini: TANCAT)

Documentació a presentar:

 • La sol·licitud
 • Declaració responsable

* Justificant del pagament de l’IBI de l’habitatge de residència 2022

Documentació de justificació de l’ajut sol·licitat

•             Justificant de pagament assegurança de la llar 2022

•             Justificant del pagament de despeses de la comunitat de propietaris

•             Subministraments de la llar

•             Altres:(especificar)

Canals de tramitació:

1.            Per la Seu Electrònica municipal. Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

2.            De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana: (on es pot demanar cita prèvia https://citaprevia.santperederibes.cat )

Horaris d’atenció:

 • OAC Ribes, pl. de la Vila 1, 08810 Sant Pere de Ribes: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dilluns i dimecres de 17 a 19 h de la tarda (no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)
 • OAC les Roquetes, Plaça de la Vinya d’en Petaca, s/n, 08812 Sant Pere de Ribes : De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dimarts i dijous de 17 a 19 h de la tarda ((no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)

 

Edicte i Bases reguladores dels AJUTS PER A FAMÍLIES VULNERABLES PROPIETÀRIES DE L’HABITATGE ON RESIDEIXEN 2023

Publicat al BOPB el 01/06/2023.

 

 

 

AJUTS PER A TRANSPORT ADAPTAT 2023  (Termini: TANCAT)

Línia d’ajuts per al transport per a les persones amb discapacitats  i per a persones grans amb problemes de mobilitat i/o dependència per a l'assistència a centres de dia per a cobrir despeses de transport adaptat del període comprès entre el dia 1 de novembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023, ambdós dies inclosos.

 Requisits de les persones beneficiàries

 1. Estar empadronat/da al municipi de Sant Pere de Ribes.
 2. Ser persona usuària del servei de Centre de dia, segons document justificatiu del Servei especialitzat, a on ha de constar ser persona usuària del Centre de dia, la regularitat de l’assistència, i que sí fa ús del Servei de transport adaptat que ofereix el recurs (cal fer constar la data).
 3. Que els ingressos anuals de l’any anterior de la persona beneficiària no poden superar el IRSC vigent X 1,5 (921,98 €/m  x 14 pagues 12.907,73 € /any).

 

Excepcionalment, i sempre que s'acrediti degudament, quan la persona hagi tingut una reducció significativa dels seus ingressos durant l'exercici 2023, per resoldre la seva sol·licitud, es podrà tenir en compte aquesta reducció per al càlcul dels ingressos anuals.

 

Informació complementària:

Els ajuts es concediran d’acord amb el total de dies d’assistència i/o viatges fets efectivament i els ingressos econòmics de la persona beneficiària.

Ingressos mensuals iguals o inferiors a 1,5 IRSC (921,98 €/m  x 14 pagues 12.907,73 € /any)

75% del cost efectiu del trajecte

 

En aquells expedients de Serveis Socials que, previ informe tècnic, es justifiqui la necessitat de la subvenció per prevenir possibles situacions d’alt risc es podrà atorgar el 100 % del cost efectiu de l’ajut.

 

Termini de presentació de les sol·licituds :  (Termini: TANCAT)

S’estableix el termini de formalització de les sol·licituds i justificacions de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent de la publicació de l’ aprovació definitiva de las bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Documentació a presentar

 1. Formulari normalitzat de sol·licitud de l’ajut degudament omplert i signat
 2. Certificat d’assistència emès pel Centre
 3. En el cas de no estar obligat a fer declaració de renda que es podrà reclamar:


El certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària  (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.

Altra documentació que es consideri  (veure bases)                      

 1. En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta caldrà aportar:

Declaració de renda exercici 2022

Altres ingressos (pensions, atur, ........)

Justificant d’inscripció al padró

Altra documentació

 

 

Impresos del tràmit

 

 

Canals de tramitació:

1.            Per la Seu electrònica municipal adjuntant la documentació a la instància genèrica:https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/instancia-generica . Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

2. De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana: (on es pot demanar cita prèvia https://citaprevia.santperederibes.cat )

Horaris d’atenció:

 • OAC Ribes, pl. de la Vila 1, 08810 Sant Pere de Ribes: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dilluns i dimecres de 17 a 19 h de la tarda (no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)
 • OAC les Roquetes, Plaça de la Vinya d’en Petaca, s/n, 08812 Sant Pere de Ribes : De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dimarts i dijous de 17 a 19 h de la tarda ((no s’obrirà a les tardes del 15/07/2023 al 15/09/2023)

També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixament i acceptació que la regulen.

 

 

 

AJUTS PER LES DESPESES DE MENJADOR DELS CENTRES/SERVEIS DIÜRNS ADREÇATS A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CURS 2023-2024  (Termini: TANCAT)

Nom del tràmit

Ajut Menjador centres d’atenció diürna per a persones amb discapacitat

Descripció: 

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud per demanar els Ajuts econòmics que l’ajuntament concedeix per poder cobrir les Despeses de Menjador dels Centres/Serveis Diürns adreçats a l’Atenció de Persones amb Discapacitat.

Àmbit: Serveis Socials

Qui el pot demanar: (Obligatori)

Aquests ajuts s’adrecen a les unitats familiars amb persones joves i adultes del municipi que pateixen alguna discapacitat i que assisteixin a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat.

Canals de tramitació (Obligatori)

 • Per internet: cal que empleneu la sol·licitud i adjunteu la documentació requerida en format pdf.
 • Presencialment: a les oficines municipals, amb la documentació original.

Període de l'any en què es pot demanar i termini de la sol·licitud:

El termini de formalització de les sol·licituds el termini de formalització de les sol·licituds del dia 1 al 15 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

(*) Podran formalitzar sol·licitud fora d’aquest termini i al llarg del curs, les persones/famílies nouvingudes al municipi al llarg del període objecte dels ajuts i que puguin acreditar que l’inici de l’assistència a un centre i/o servei d’atenció diürna per a persones amb disminució ha estat posterior a les dates de la convocatòria o quan es donin situacions sobrevingudes que ocasionin una minva dels ingressos de la unitat familiar de l’alumne/a, aspecte que caldrà justificar degudament.

Requisits previs:

La persona sol·licitant  ha d’estar empadronada al municipi.  El requisit d’empadronament es podrà eximir en situacions degudament  justificades, com el de persones acollides en recursos residencials de la comarca que residien prèviament al municipi, ha d’assistir a un centre/servei d’atenció diürna per a persones amb discapacitat,  reunir els requisits establerts a les bases de la convocatoria  i no superar els topalls d’ingressos que es detallen a la taula adjunta:

 

Unitat de convivència (*)

Ingrés mensual màxim

Ingrés anual màxim

1 o 2 membres

1.147,35 €

13.768,24 €

3 membres

1.505,90 €

18.070,82 €

4 membres

1.864,45 €

22.373,39 €

5 membres

2.223,00 €

26.675,97 €

6 membres o més

2.581,55 €

30.978,54 €

 

(*) S´entendrà per unitat familiar aquella unitat de convivència formada per dos o més persones unides per vincles matrimonials o una altra forma de relació permanent anàloga a la conjugal; per adopció, per consanguinitat fins el segon grau o afinitat fins el primer grau. En aquest context s’entendran incloses les famílies monoparentals. Respecte als graus de consanguinitat o afinitat (articles 915 a 919 del codi civil) Ascendents: Primer grau: pares del titular o del cònjuge. Segon grau: avis del sol·licitant o del cònjuge. Descendents: Primer grau: fills del titular o del cònjuge. Segon grau: germans i néts del sol·licitant o del cònjuge. Queda exclosa, en tot cas, la convivència per raons d’amistat o conveniència i per raons de necessitat econòmica.

Documentació a aportar: (Obligatori)

 1. Formulari normalitzat de sol·licitud de l’ajut degudament omplert i signat
 2. Si la situació laboral ha variat significativament de l’any 2022 a l’actual:

 • Fotocòpia del contracte laboral i tres últimes nòmines.

 • En cas d’autònoms la fotocòpia de la declaració del darrer trimestre d’activitats econòmiques.
 • Fotocòpia de la sentència de divorci i el conveni regulador (en cas de separació de parelles de fet la corresponent sentència de regulació de la guarda i custòdia dels menors) i l’actualització de la quantia de la pensió de manutenció, si s’escau.
 1. En el cas de no estar obligat a fer declaració de renda que es podrà reclamar :

 • En el cas de no estar obligat a presentar la declaració de renda de l’exercici 2022, caldrà que presenti el certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària  (https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/va_es/ayuda/consultas-informaticas/certificados-tributarios-ayuda-tecnica/solicitud-certificado-tributario-irpf.html) i/o el corresponent certificat de les pensions i/o ajuts exempts de tributació.

 • Altra documentació que es consideri  (veure bases)                       
 1. En el cas de no haver autoritzat la Via Oberta caldrà aportar:

 

 • Declaració de renda exercici 2022 dels majors de 16 anys unitat familiar

 • Altres ingressos dels majors de 16 anys unitat familiar (pensions, atur, ........)

 • Justificant d’inscripció al padró
 • Altra documentació

 

Impresos del tràmit:

  Sol·licitud d’Ajut Menjador centres per a persones amb discapacitat  

 

Normativa:

Veure les bases de la convocatòria.

Termini de resolució:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Silenci administratiu:

Veure bases de la convocatòria

Vies de reclamació:

Veure bases de la convocatòria

Altra informació d’interès:

Pots trobar les bases de la convocatòria aquí 

Sol·licitud Ajut Menjador centres per a persones amb discapacitat   

 

SUBVENCIONS PER AL TRANSPORT INTERURBÀ PER A PERSONES PENSIONISTES, JUBILADES I / O AMB DISCAPACITAT 2023  (Termini: TANCAT)

 

Línia de subvencions  per al  transport públic interurbà per a persones pensionistes, jubilades i /o amb discapacitat reconeguda, que per motius mèdics i/o socials necessiten desplaçar-se en transport públic. La finalitat de les subvencions és donar suport per  assumir la despesa del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes - Vilanova

Requisits de les persones beneficiàries

 • Estar empadronada al municipi de Sant Pere de Ribes.
 • Tenir una discapacitat del 33% o més, acreditat mitjançant certificació o resolució de l'ens competent o disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat expedida per la Generalitat de Catalunya.
 • Ser perceptor/a de pensions del sistema públic.
 • Que els ingressos anuals de l'exercici 2022 no superin el IRSC vigent X2 (1.229,30 €/m x 14 pagues 17.210,20 €/any)
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat bancària.
 • La persona sol·licitant ha d'estar al corrent en el cumpliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No tenir accés a prestacioons econòmiques atorgades per altres administracions i amb objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

 •  Obert el termini fins el 27 d'octubre de 2023.

Documentació a presentar:

 • Formulari de la Sol·licitud d'Ajut per al transport interurbà any 2023, degudament complimentada i signada.
 • En el cas de tractar-se d'una persona amb discapacitat, caldrà l'acreditació mitjançant certificació o resolució de l'ens competent o disposar de la targeta acreditativa de la discapacitat emesa per la Generalitat de Catalunya.
 • Facilitar les dades bancàries del compte de titularitat del sol·licitant on ingressar la prestació.
 • Justificació mitjançant la presentació dels tiquets del transport públic de bus interurbà T-10 a la línia Sitges - Sant Pere de Ribes - Vilanova.
 • Per acreditar ingressos econòmics :

       

INGRESSOS DE LA PERSONA SOL.LICITANT

% SUBVENCIÓ DEL COST TIQUET

Iguals i inferiors a IRSC X 1,5 (921,97 €/mes; 12.907,65 €/any)

100 %

De tram anterior Fins el IRSC X 2  (1.229,3 €/mes; 17.210,2 €/any)

50 %

    

 

Lloc per a presentar la documentació

 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Ribes, on també es podrà demanar cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vila,1.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana de Les Roquetes, on també es podrà demanar cita prèvia  : https://citaprevia.santperederibes.cat   o al telèfon 938967300 OPCIÓ 1. Adreça: Plaça de la Vinya d'en Petaca.

 

 

SUBVENCIONS PER REALITZAR ARRANJAMENT D'HABITATGES DE LES PERSONES GRANS, AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT O AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES PER L'ANY 2023  (Termini: OBERT)

Les subvencions per arranjaments d’habitatges per a les persones grans i/o amb dificultats de mobilitat així com també per persones amb risc d’exclusió social, té com a finalitat instal·lar ajudes tècniques i fer reformes bàsiques en l’habitatge, tant de lloguer com de propietat de les persones grans més vulnerables per tal de mantenir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes.

 

Requisits de les persones sol·licitants de la subvenció

La persona sol·licitant de la subvenció haurà de complir els següents requisits:

a)         Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d'emancipació.

b)         Estar empadronada en el terme municipal de Sant Pere de Ribes

c)         Que l’habitatge pel que demana la subvenció compleixi alguna de següents condicions:

a.         Que sigui de la seva propietat

b.         Que sigui propietat d’algun membre de la unitat de convivència

c.         Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui titulars d’un contracte de lloguer amb una data de venciment de 12 mesos com a mínim des de la realització de la sol·licitud de la subvenció. En cas de que aquest tingui una durada inferior, abans d’atorgar la subvenció, el propietari haurà de signar un document de compromís de renovar el contracte de lloguer. Sense aquesta autorització no es realitzarà l’atorgament.

d.         Que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència sigui titulars d’un usdefruit amb una data de venciment de 12 mesos com a mínim des de la realització de la sol·licitud de la subvenció. En cas de que aquest tingui una durada inferior, abans d’atorgar la subvenció, el propietari haurà de signar un document de compromís de renovar el contracte de lloguer. Sense aquesta autorització no es realitzarà l’atorgament.

Totes les persones que formen part de la unitat de convivència de la persona sol·licitant hauran de complir amb els següents requisits:

a.         No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions i amb l'objecte de cobrir la mateixa necessitat, o si es té, que aquestes siguin acreditades com a insuficients.

b.         No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c.         Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

d.         Que els ingressos anuals nets de la unitat de convivència no superin, en funció dels membres la unitat de convivència, les següents quanties:

i.          Una persona: Igual o inferior a dues vegades l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya IRSC.

ii.         Entre dues i tres persones: Igual o inferior a [2*IRSC+((IRSC/2)* número de membres))]

iii.         Més de 4 persones: Igual o inferior a [2*IRSC+((IRSC/2)*4))].

 

Resum topall ingressos per ser beneficiari/a de la subvenció

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

17.210,3€

25.815,15€

30.118,02€

34.420,6€

 

Les persones sol·licitants que no compleixin aquests requisits quedaran excloses del procés de valoració per punts per a l’atorgament de la subvenció. No obstant podran ser acceptades aquelles sol·licituds que tot i no complir aquests requisits responguin a criteris socials mitjançant l’emissió d’un informe tècnic per part de l’equip tècnic de Serveis Socials.

 

Termini de presentació de les sol·licituds :

Obert el termini fins el 18 de desembre de 2023

 

Documentació a presentar:

La documentació que la persona interessada ha d’aportar és la que consta al formulari  normalitzat de sol·licitud

La persona sol·licitant i la resta de la unitat de convivència pot autoritzar a l’Ajuntament,  a fi de verificar tot allò declarat en la sol·licitud, que pugui comprovar l’adequat compliment de les condicions necessàries per a l’accés a l’ajut sol·licitat i les prohibicions i limitacions imposades per la legislació.

 

Canals per a presentar la documentació

1.            Per la Seu electrònica municipal adjuntant la documentació a la instància genèrica:https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica/tramits/instancia-generica . Cal que la persona que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

 

2. De forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana: (on es pot demanar cita prèvia https://citaprevia.santperederibes.cat )

 

Horaris d’atenció:

OAC Ribes, pl. de la Vila 1, 08810 Sant Pere de Ribes: De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dilluns i dimecres de 17 a 19 h de la tarda.

OAC les Roquetes, Plaça de la Vinya d’en Petaca, s/n, 08812 Sant Pere de Ribes : De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h i el dimarts i dijous de 17 a 19 h de la tarda.

També podran presentar-se en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i acceptació que la regulen.