INDEX D'APARTATS D'INFORMACIÓ

 

 1. OFICINA LOCAL D'HABITATGE

 2. HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

 3. INFORMACIÓ GENERAL

 4. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE 19 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER, PROMOGUTS PER L'AJUNTAMENT AL NOSTRE MUNICIPI

 5. REGIDORIA D'HABITATGE (GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES)

 6. AJUTS DE LLOGUER 2021

 7. SUBVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES D'EDIFICIS AL MUNICIPI 2021

 

 

 

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

A les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament s'ofereixen els serveis de l'Oficina d'Habitatge, del Consell Comarcal del Garraf, podent-se realitzar tots els serveis que es gestionen en matèria d'assessorament, informació, tramitació de sol·licituds i/o d'ajuts i, en general totes les tasques i funcions que suposen l’atenció, consulta i informació a la ciutadania del municipi en relació als seus expedients o a les polítiques d’habitatge, així com la tramitació administrativa de sol·licituds relacionades amb els anteriors serveis o bé d’altres que ofereixi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i/o d’altres administracions. S’oferirà els serveis 5 dies a la setmana, amb els canals d'informació següents:

Consultes:   habitatge@santperederibes.cat

  98 896 73 00, opció 2 (Territori), de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Sol·licituds:  Instància general, prioritàriament de forma telemàtica a través de la Seu electrònica:

                     https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica

Alternativament demanant cita a l’OAC segons aquests canals:

En línia a:    https://citaprevia.santperederibes.cat/

Per correu electrònic a:  oacribes@santperederibes.cat   o     oaclesroquetes@santperederibes.cat

S'informarà i atendrà per aquests canals totes les matèries relacionades amb l'habitatge, d'entre les quals es troben les línies d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Es penjarà la informació per anualitats dins de l'apartat corresponent.

 

 • La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, amb una antiguitat mínima de 1981, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat, entre d'altres. 

Entre els requisits destacats, a banda de l'antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que concedeix l'Agència de l'Habitatge, i el Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE), que atorga l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat

La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.

 • Gestió d’expedients de prestacions per al pagament del lloguer

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TES/985/2021, de 7 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer

 • Gestió d’expedients de prestacions econòmiques d’urgència especial

 • Borsa de Mediació per al Lloguer Social

S'ofereix a les persones propietàries d'un habitatge desocupat la possibilitat de posar-ho a lloguer, mitjançant una borsa social i de joves, actuant la mateixa com a mediadora entre les persones propietàries i els llogaters

 • Registre de sol·licitants d’HPO

Per tal d'accedir a habitatges de protecció oficial, els interessats/des hauran de registrar-se en el REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO, tal i com s'explica

Dades bàsiques

Què és?

És un registre administratiu públic on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure per a poder optar a un habitatge de protecció oficial

Per a què serveix?

 • És un REQUISIT imprescindible per a ser adjudicatari d’HPO o optar a habitatges de la Borsa de mediació
 • Dona DRET a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial d’acord amb els procediments establerts

Vigència i actualització de dades

 • Té una vigència d’UN any a partir de la rebuda de la comunicació de la inscripció al registre **.
 • Cal actualitzar les dades en cas que aquestes tinguin variacions. La variació en els ingressos s’ha de comunicar quan representi un 10% del total.

** Vigència segons Decret Llei 17/2019. Anteriorment la vigència era de 3 anys. Per a la renovació de la sol·licitud cal un avís previ de l’Agència de l’Habitatge. Les persones ja inscrites abans de desembre de 2019 tenen un any per renovar la sol·licitud

Requisits

Edat

Ser major d’edat o estar emancipat

Situació habitatge

Tenir necessitat d’habitatge segons detrmina legislació vigent:

 • No tenir habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit
 • Tenir un habitatge  en propietat o dret d’ús que no sigui adequat o no es trobi a disposició del sol·licitant (estat ruïnós, expropiació, infrahabitatge, separació, barreres accessibilitat...)

Residència

Residir en un municipi de Catalunya. La inscripció s’ha de fer en el municipi on s’està empadronat. A la sol·licitud es poden indicar altres municipis de demanda (un màxim de tres)

Ingressos

Ingressos màxims (Zona A): 6,08 IRSC ponderat (64.611,24 €/any per persona sola 69.721,85€/any família de més de 4 membres)

Ingressos mínims: si es vol optar a compra s’ha d’acreditar ingressos mínims d’un 5% del preu de venda

 

Sol·licitud

A on?

Oficina Local Habitatge Sant Pere de Ribes, mitjançant les nostres OAC de Ribes i Les Roquetes.

Consell Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt, 7 · Vilanova i la Geltrú)

Documentació

 • Imprès sol·licitud signat per sol·licitant
 • Declaració responsable sol·licitant i membres unitat de convivència
 • Fotocopies del DNI/NIE
 • Fotocopia llibre de família o certificat acreditatiu de convivència
 • Certificat empadronament amb data d’alta
 • Documentació acreditativa ingressos econòmics (Declaració de Renda, certificats prestacions...)

 

Si ja vas fer sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO...
                                                            VERIFICA QUE ESTÀS INSCRIT, QUAN CADUCA I COMPROVA LES DADES
Si encara no has fet la inscripció...
                                                            FES LA SOL·LICITUD PER PODER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA

Un cop feta la inscripció...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Servei d’intermediació pels deutes en l’habitatge

 

PUJAR

 

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els habitatges d'ús turístic són aquells que es lloguen sencers (no per habitacions), de forma reiterada (dues o més vegades dins del mateix any), per a una estada de temporada (temps igual o inferior a 31 dies), amb finalitats turístiques, sense que es puguin destinar a allotjament habitual per part del propietari del mateix.

Tramitació a través del formulari que trobareu en aquest web a ATENCIÓ CIUTADANA/ FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ.

Aquesta tramitació comporta una taxa de 325€ per habitatge, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 17-A

 

PUJAR

 

INFORMACIÓ GENERAL

Informació genèrica que pugui ser d'utilitat en matèria d'habitatge. 

PUJAR

 

 
 

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE 19 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER, PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

RESOLUCIÓ de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya D’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

"Primer.- Declarar l’inici del procediment d’adjudicació dels habitatges situats al carrer dels Grallers núm. 12, al passeig de Santa Eulàlia núm.5, al carrer Federico García Lorca núm.119 i al carrer Aneto núm. 6, promoguts per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Segon.- Podran participar en aquest procediment les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya fins el dia de la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica del Registre.

Tercer.- Aprovar els requisits d’accés als habitatges amb el contingut que es detalla a les bases adjuntes a aquesta resolució.
Quart.- Aquesta resolució es publicarà a la seu del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya."

PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ SANT PERE DE RIBES - LLISTES PROVISIONALS 

Ja es troben publicades a la seu electrònica del Registre de Sol·licitants www.registresolicitants.cat, les llistes provisionals de persones admeses al procediment d’adjudicació dels habitatges en règim de Sant Pere de Ribes

PERÍODE D'AL·LEGACIONS FINS EL 12 D'ABRIL DE 2021, inclòs

Oficina Local d’Habitatge on es dóna servei d’informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajudes per a la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges. http://www.ccgarraf.cat/ambits/habitatge.htm

Més informació al Sistema de Gestió de Cites Prèvies https://citaprevia.santperederibes.cat

PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ SANT PERE DE RIBES - LLISTES DEFINITIVES

 PUJAR

 

REGIDORIA D'HABITATGE (GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES)

Consultes:   habitatge@santperederibes.cat

Sol·licituds:  Instància general, prioritàriament de forma telemàtica a través de la Seu electrònica:

                     https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica

                     Alternativament demanant cita a l’OAC segons aquests canals:

                     En línia a:    https://citaprevia.santperederibes.cat/

                     Per correu electrònic a:  oacribes@santperederibes.cat   o     oaclesroquetes@santperederibes.cat

En aquesta secció aquesta Regidoria penjarà tota la informació relativa als ajuts i/o subvencions anuals i les seves convocatòries per anualitats:

 • Bases reguladores de les subvencions municipals per a la conservació i la rehabilitació de les façanes
 • Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts municipals a l'accés i permanència de l'Habitatge de lloguer

AJUTS DE LLOGUER 2021

Aprovació bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva per als ajuts municipals a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer de l'any 2021.

Inici obertura presentació sol·licituds: 9.9.2021

Finalització presentació sol·licituds: 5.11.2021

SUBVENCIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES D'EDIFICIS AL MUNICIPI 2021

Aprovació bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la conservació i rehabilitació de façanes d'edificis al municipi 2020-2021.

Inici obertura presentació sol·licituds: 16.9.2021

Finalització presentació sol·licituds: 5.11.2021

 

 

 

PUJAR