Habitatge

INDEX D'APARTATS D'INFORMACIÓ

 

 1. OFICINA LOCAL D'HABITATGE- BORSA MEDIACIÓ

 2. HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

 3. INFORMACIÓ GENERAL

 4. REGIDORIA D'HABITATGE (GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES)

 5. CONVENI PER A L'ESTABLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE, EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA UZ-6 DEL SECTOR MERCAT-PARC CENTRAL, DE SANT PERE DE RIBES

 6. CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE
 7. AJUTS AL LLOGUER 2023

 8. AJUTS PER A LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES 2023

 9. CONVENI ENCOMANA DE GESTIÓ, AL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF, DELS SERVEIS D'OFICINA LOCAL D'HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ

 10. AJUTS PER A LA MILLORA D'ACCESSIBILITAT 2023

 11. ADHESIÓ ACORD MARC AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA EN INTERÈS PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PROVINENTS DEL TANTEIG I RETRACTE I COMPRA DIRECTA PER A DESTINAR A LLOGUER

 12. PLA LOCAL D'HABITATGE 2023-2028 

 13. AVAL ICO PER A L'ADQUISICIÓ DE PRIMER HABITATGE PER A JOVES I FAMÍLIES AMB MENORS A CÀRREC

 14. BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DE 43 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM GENERAL DE LLOGUER SOCIAL UBICATS A LA RONDA NOVA, 58-64 DE LES ROQUETES-SANT PERE DE RIBES

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) ofereix  informació, atenció personalitzada, assessorament i acompanyament en la sol·licitud de tràmits en matèria d’habitatge, tant si sou persones llogateres o cerqueu habitatge com si sou propietàries arrendatàries i teniu un pis que voleu posar a lloguer amb seguretat i garanties.

Us ofereix atenció personalitzada en: 

 • Borsa d’habitatge
 • Borsa de Mediació per al lloguer social
 • Ajuts per al pagament del lloguer
 • Prestacions econòmiques d’especial urgència (situacions d’emergència)
 • Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges
 • HPO i Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial
 • Cèdules d’habitabilitat
 • Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)
 • Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari Ofideute
 • Índex de referència de preus de lloguer
 • Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) i Certificat d’Aptitud de l’Edifici

 

Cita prèvia: https://citaprevia.santperederibes.cat/ o 938967300

Per correu electrònic a: oacribes@santperederibes.cat oaclesroquetes@santperederibes.cat

Consultes regidoria d'Habitatge:   habitatge@santperederibes.cat. Tel. 98 896 73 00, opció 2 (Territori), de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h

Sol·licituds: instància general, prioritàriament de forma telemàtica, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica

 

Convocatòries i documentació:

S'informarà i atendrà per aquests canals totes les matèries relacionades amb l'habitatge, d'entre les quals es troben les línies d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. 

Es penjarà la informació per anualitats dins de l'apartat corresponent.

 • Convenis col·laboració amb l'AHC per a l'oficina Local d'Habitatge i la Borsa de Mediació.

Certificat de l'Acord.

Conveni de Col·laboració i d'Encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i  l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu a l'Oficina Local d'Habitatge, situada en aquest municipi, per l'any 2023.

Conveni de Col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes relatiu al Programa de Mediació per al lloguer social d'habitatges, per l'any 2023.

Publicació DOGC Agència Local Habitatge OHL_BORSA DE MEDIACIÓ.

 • La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges

Són ajuts destinats a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, amb una antiguitat mínima de 1981, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat, entre d'altres. 

Entre els requisits destacats, a banda de l'antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que concedeix l'Agència de l'Habitatge, i el Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE), que atorga l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat

La gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució. També inclou les inspeccions tècniques sobre les condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.

 • Gestió d’expedients de prestacions per al pagament del lloguer per a persones que de 36 a 64 anys

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ TER/1138/2024, de 4 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria pr a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin de 36 a 64 anys.

Sol·licitud AHC_Ajut lloguer persones entre 36 i 64 anys

Sol·licitud SEPA

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d’abril de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 10 de maig de 2024 a les 14:00:00 hores, ambdós inclosos.

 • Gestió d’expedients de prestacions econòmiques d’urgència especial

 • Borsa de Mediació per al Lloguer Social

S'ofereix a les persones propietàries d'un habitatge desocupat la possibilitat de posar-ho a lloguer, mitjançant una borsa social i de joves, actuant la mateixa com a mediadora entre les persones propietàries i els llogaters

 • Registre de sol·licitants d’HPO

Per tal d'accedir a habitatges de protecció oficial, els interessats/des hauran de registrar-se en el REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO, tal i com s'explica

Dades bàsiques

Què és?

És un registre administratiu públic on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure per a poder optar a un habitatge de protecció oficial

Per a què serveix?

 • És un REQUISIT imprescindible per a ser adjudicatari d’HPO o optar a habitatges de la Borsa de mediació
 • Dona DRET a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial d’acord amb els procediments establerts

Vigència i actualització de dades

 • Té una vigència d’UN any a partir de la rebuda de la comunicació de la inscripció al registre **.
 • Cal actualitzar les dades en cas que aquestes tinguin variacions. La variació en els ingressos s’ha de comunicar quan representi un 10% del total.

** Vigència segons Decret Llei 17/2019. Anteriorment la vigència era de 3 anys. Per a la renovació de la sol·licitud cal un avís previ de l’Agència de l’Habitatge. Les persones ja inscrites abans de desembre de 2019 tenen un any per renovar la sol·licitud

Requisits

Edat

Ser major d’edat o estar emancipat

Situació habitatge

Tenir necessitat d’habitatge segons detrmina legislació vigent:

 • No tenir habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit
 • Tenir un habitatge  en propietat o dret d’ús que no sigui adequat o no es trobi a disposició del sol·licitant (estat ruïnós, expropiació, infrahabitatge, separació, barreres accessibilitat...)

Residència

Residir en un municipi de Catalunya. La inscripció s’ha de fer en el municipi on s’està empadronat. A la sol·licitud es poden indicar altres municipis de demanda (un màxim de tres)

Ingressos

Ingressos màxims (Zona A): 6,08 IRSC ponderat (64.611,24 €/any per persona sola 69.721,85€/any família de més de 4 membres)

Ingressos mínims: si es vol optar a compra s’ha d’acreditar ingressos mínims d’un 5% del preu de venda

 

Sol·licitud

A on?

Oficina Local Habitatge Sant Pere de Ribes, mitjançant les nostres OAC de Ribes i Les Roquetes.

Consell Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt, 7 · Vilanova i la Geltrú)

Documentació

 • Imprès sol·licitud signat per sol·licitant
 • Declaració responsable sol·licitant i membres unitat de convivència
 • Fotocopies del DNI/NIE
 • Fotocopia llibre de família o certificat acreditatiu de convivència
 • Certificat empadronament amb data d’alta
 • Documentació acreditativa ingressos econòmics (Declaració de Renda, certificats prestacions...)

 

Si ja vas fer sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO...
                                                            VERIFICA QUE ESTÀS INSCRIT, QUAN CADUCA I COMPROVA LES DADES
Si encara no has fet la inscripció...
                                                            FES LA SOL·LICITUD PER PODER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA

Un cop feta la inscripció...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Servei d’intermediació pels deutes en l’habitatge

 

PUJAR

 

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els habitatges d'ús turístic són aquells que es lloguen sencers (no per habitacions), de forma reiterada (dues o més vegades dins del mateix any), per a una estada de temporada (temps igual o inferior a 31 dies), amb finalitats turístiques, sense que es puguin destinar a allotjament habitual per part del propietari del mateix.

En el nostre municipi els habitatges d’us turístic estan regulats pel Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels Habitatges d’Ús Turístic a Sant Pere de Ribes, aprovat definitivament per Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Penedès de 8 de maig de 2020 (DOCG NÚM. 8146-3.6.2020).

S’ha creat un visor en el qual es pot comprovar la disponibilitat dels habitatges d’ús turístics en les diverses zones i la normativa aplicable en relació a les mateixes:

https://sitmun.diba.cat/sitmun2/inicio.jsp?user=public_hut&app=62&ter=236

En aplicació del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya, la tramitació de les sol·licituds per l’inici de l’activitat, canvi de nom i baixa de l’activitat, han de realitzar-se pels titulars o els seus representants, de forma electrònica a traves del portal electrònic de la finestreta única empresarial, FUE (Canal Empresa) de la Generalitat de Catalunya.

AVÍS: TRÀMIT FORA DE SERVEI PER APLICACIÓ DEL DECRET LLEI 3/2023 PEL QUAL QUEDEN SUSPESES DE FORMA TEMPORAL LES ALTES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

NOU DECRET LLEI 3/2023, DE 7 DE NOVEMBRE, DE MESURES URGENTS SOBRE EL RÈGIM URBANÍSTIC DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC.

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret llei 3/2023, del 7 de novembre, per regular els habitatges d’ús turístic mitjançant l’obtenció d’una llicència urbanística prèvia (Article 187.1.p del Text Refós de la Llei d’urbanisme) en els municipis amb problemes d'accés a l'habitatge i en els municipis en risc de trencar l'equilibri de l'entorn urbà per una alta concentració d'habitatges d'ús turístic.

El Decret llei 3/2023, en el seu Annex estableix un llistat de 262 municipis on l’habitatge d’ús turístic es troba subjecte al règim de llicència urbanística prèvia, entre els quals es troba Sant Pere de Ribes, devent-se modificar per aquests el seu planejament urbanístic (PGOU) per tal d’incorporar l’ús d’habitatge d’ús turístic

Aquests municipis NO podran atorgar llicències d’obertura d’habitatge d’ús turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou Decret Llei.

 

PUJAR

 

INFORMACIÓ GENERAL

Informació genèrica que pugui ser d'utilitat en matèria d'habitatge. 

PUJAR

 

REGIDORIA D'HABITATGE (GESTIÓ AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES)

Consultes:   habitatge@santperederibes.cat

Sol·licituds:  Instància general, prioritàriament de forma telemàtica a través de la Seu electrònica:

                     https://seuelectronica.santperederibes.cat/seuelectronica

                     Alternativament demanant cita a l’OAC segons aquests canals:

                     En línia a:    https://citaprevia.santperederibes.cat/

                     Per correu electrònic a:  oacribes@santperederibes.cat   o     oaclesroquetes@santperederibes.cat

En aquesta secció aquesta Regidoria penjarà tota la informació relativa als ajuts i/o subvencions anuals i les seves convocatòries per anualitats:

 • Bases reguladores de les subvencions municipals per a la conservació i la rehabilitació de les façanes
 • Bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts municipals a l'accés i permanència de l'Habitatge de lloguer

 

PUJAR

CONVENI PER A L'ESTABILIMENT DE LES CONDICIONS DE LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFÍCIE, EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA UZ-6 DEL SECTOR MERCAT-PARC CENTRAL, DE SANT PERE DE RIBES

El Ple de la Corporació del 16 de març de 2021 va aprovar el conveni per a l'establiment de les condicions de la constitució d'un dret de superfície, en relació amb la parcel·la UZ-6 del sector Mercat-Parc Central, de Sant Pere de Ribes (Fundació Privada Salas)

Certificat de l'acord de Ple de la Corporació del 16 de març de 2021

Conveni

PUJAR

7. AJUTS AL LLOGUER 2023

Aprovació bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva per als ajuts municipals a l'accés i permanència de l'habitatge de lloguer de l'any 2023.

 • Publicació BOPB + DOGC + BASES

 • Models sol·licitud     

                    Línia 1 

                    Línia 2

 

Inici presentació sol·licituds: 09/08/2023

Finalització presentació sol·licituds: 08/09/2023 (periode extraordinari fins al 06/10/2023)

 

PUJAR

8. AJUTS PER A LA CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES 2023

Aprovació bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència competitiva per als ajuts municipals per a la conservació i rehabilitació de façanes 2023 .

Inici obertura presentació sol·licituds: 11/08/2023

Finalització presentació sol·licituds: 06/10/2023

PUJAR

9. CONVENI ENCOMANA DE GESTIÓ, AL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF, DELS SERVEIS D'OFICINA LOCAL D'HABITATGE I BORSA DE MEDIACIÓ.

Aprovació encomana de gestió, al Consell Comarcal del Garraf, dels serveis d'oficina local d'habitatge i borsa de mediació. .

PUJAR

 

10. AJUTS MUNICIPALS PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT 2023

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència NO competititva per als ajuts municipals per a la millora de l'accessibilitat 2023

Inici obertura presentació sol·licituds: 11/08/2023

Finalització presentació sol·licituds: 06/10/2023                                                                                                                                                                                                               PUJAR

 

11. ADHESIÓ ACORD MARC AMB L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA EN INTERÈS PER A L'ADQUISICIÓ D'HABITATGES PROVINENTS DEL TANTEIG I RETRACTE I COMPRA DIRECTA

 • Publicació BOPB
 • Certificat Ple                                                                                                                                                                                                                                                                           PUJAR

12.PLA LOCAL D'HABITATGE 2023-2028 DE SANT PERE DE RIBES

Aprovació inicial  PLH

FINE exposició pública: 20.05.2024

13. AVALS ICO PER A L'ADQUISICIÓ DE PRIMER HABITATGE PER A JOVES I FAMÍLIES AMB MENORS A CÀRREC

   

                                                                                                                                                                                                                                 PUJAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                     

14. BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DE 43 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM GENERAL DE LLOGUER SOCIAL UBUCATS A LA RONDA MASIA NOVA, 58-64 DE LES ROQUETES-SANT PERE DE RIBES.

  Inici del Procediment d'Adjudicació de 43 habitatges de protecció oficical en règim de lloguer promoguts per la Fundació Privada Grup Qualitat al municipi de Sant Pere de      Ribes.

       Bases