INDEX D'APARTATS D'INFORMACIÓ

Índex d'apartats d'informació:

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

PLA LOCAL D'HABITATGE

BORSA DE LLOGUER

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

INFORMACIÓ GENERAL

SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I MILLORA DE FAÇANES 2019-2020

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ/NA SOBRE L'ACCÉS A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT PERE DE RIBES

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE 19 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER, PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

 

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

A les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament s'ofereixen els serveis de l'Oficina d'Habitatge, del Consell Comarcal del Garraf, podent-se realitzar tots els serveis que es gestionen en matèria d'assessorament, informació, tramitació de sol·licituds i/o d'ajuts.

PUJAR

PLA LOCAL D'HABITATGE

Pla Local d'Habitatge 2009-2014, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de maig de 2010. Tenint present el termini de finalització de la seva vigència, s'ha endegat un procés per a la revisió i/o actualització del mateix, amb l'objectiu d'ajustar les actuacions i programes a l'actual situació social i econòmica.

PUJAR

BORSA DE LLOGUER

Mitjançant l'Oficina d'Habitatge, s'ofereix a les persones propietàries d'un habitatge desocupat la possibilitat de posar-ho a lloguer, mitjançant una borsa social i de joves, actuant la mateixa com a mediadora entre les persones propietàries i els llogaters.

S'ha obert una nova línia de microcrèdits per garantir el lloguer just de la borsa de lloguer social, adreçat a arrendadors o arrendataris vinculats o amb acord de vinculació a contractes de lloguer mediats per la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal del Garraf.

Per més informació, us podeu adreçar al Consell Comarcal del Garraf o bé a l'Oficina d'Habitatge a l'Ajuntament els dilluns i dimecres durant el seu horari habitual.

PUJAR

 AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les persones titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, sempre que hi estiguin empadronats i que compleixen els requisits de la convocatòria. Cal acreditar ingressos propis, iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer, l'import del qual no pot ser superior a 600€, per la demarcació de Barcelona.ç

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

PUJAR

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, amb una antiguitat mínima de 1981, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat, entre d'altres. 

Entre els requisits destacats, a banda de l'antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que concedeix l'Agència de l'Habitatge, i el Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE), que atorga l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

PUJAR

HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els habitatges d'ús turístic són aquells que es lloguen sencers (no per habitacions), de forma reiterada (dues o més vegades dins del mateix any), per a una estada de temporada (temps igual o inferior a 31 dies), amb finalitats turístiques, sense que es puguin destinar a allotjament habitual per part del propietari del mateix.

Tramitació a través del formulari que trobareu en aquest web a ATENCIÓ CIUTADANA/ FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ.

Aquesta tramitació comporta una taxa de 325€ per habitatge, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 17-A

PUJAR

 

INFORMACIÓ GENERAL

Informació genèrica que pugui ser d'utilitat en matèria d'habitatge. 

Trobareu tota la informació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 PUJAR

 SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I MILLORA DE FAÇANES 2019-2020

A partir del 10 de juny de 2020 i fins el 10 de juliol de 2020, s’obre el període de presentació de sol·licituds subvencions municipals per a obres de reforma, rehabilitació i/o millora de façanes  2019/2020, corresponent a les obres que tinguin l’esmentat objecte i que hagin estat realitzades, que s’estan realitzant,  i/o que es realitzaran durant el període comprés entre 1/01/2019 i 30/11/2020.

Modalitats de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) d'aquest municipi, de manera presencial, amb cita prèvia, mitjançant instància general a través de la Seu electrònica o escanejant la documentació i enviant-la per correu electrònic,  segons s'indica:

Per sol·licitar cita prèvia telèfon 93.896.73.00 .

Correus electrònics aoacribes@santperederibes.cat o  oaclesroquetes@santperederibes.cat.           

Per consultar els dies disponibles i els horaris al web municipal, OAC 

Els professionals, empreses i persones obligades a tractar amb l’administració de forma digital hauran de presentar les sol·licituds a través de la Seu electrònica.

Axí mateix, les sol·licituds es poden presentar per qualsevol altre mitjà acceptat i autoritzat per la normativa d’aplicació.

Passos a seguir

 • Descarregueu i empleneu el document: sol·licituds subvencions rehabilitació façanes 2019-2020, (model 1 dels models per la tramitació)
 • Presenteu-lo mitjançant instància general a través de la Seu electrònica

Requisits de participació.  Per més informació, cliqueu aquí 

Documentació a presentar. Per més informació, cliqueu aquí 

Valoració i criteris de concessió de la subvenció, informació aquí

Justificació de la subvenció, informació aquí

AMPLIAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS FINS EL 9 DE DESEMBRE 2020, inclòs

Models per la tramitació:

Model 1 Sol·licitud

Model 2 Declaració persones físiques/empreses

Model 3 Obligacions SS i Hisenda.

Model 4 IVA

Model 5 Instància Justificació 

Model 6 Declaració corrent compliment Hisenda i SS/obres realitzades s'ajusten a l'ajud sol.licitat

CARTELL

 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ/NA SOBRE L'ACCÉS A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT PERE DE RIBES

Per tal d'accedir a habitatges de protecció oficial, els interessats/des hauran de registrar-se en el REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO, tal i com s'explica

Dades bàsiques

Què és?

És un registre administratiu públic on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure per a poder optar a un habitatge de protecció oficial

Per a què serveix?

 • És un REQUISIT imprescindible per a ser adjudicatari d’HPO o optar a habitatges de la Borsa de mediació
 • Dona DRET a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial d’acord amb els procediments establerts

Vigència i actualització de dades

 • Té una vigència d’UN any a partir de la rebuda de la comunicació de la inscripció al registre **.
 • Cal actualitzar les dades en cas que aquestes tinguin variacions. La variació en els ingressos s’ha de comunicar quan representi un 10% del total.

** Vigència segons Decret Llei 17/2019. Anteriorment la vigència era de 3 anys. Per a la renovació de la sol·licitud cal un avís previ de l’Agència de l’Habitatge. Les persones ja inscrites abans de desembre de 2019 tenen un any per renovar la sol·licitud

Requisits

Edat

Ser major d’edat o estar emancipat

Situació habitatge

Tenir necessitat d’habitatge segons detrmina legislació vigent:

 • No tenir habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit
 • Tenir un habitatge  en propietat o dret d’ús que no sigui adequat o no es trobi a disposició del sol·licitant (estat ruïnós, expropiació, infrahabitatge, separació, barreres accessibilitat...)

Residència

Residir en un municipi de Catalunya. La inscripció s’ha de fer en el municipi on s’està empadronat. A la sol·licitud es poden indicar altres municipis de demanda (un màxim de tres)

Ingressos

Ingressos màxims (Zona A): 6,08 IRSC ponderat (64.611,24 €/any per persona sola 69.721,85€/any família de més de 4 membres)

Ingressos mínims: si es vol optar a compra s’ha d’acreditar ingressos mínims d’un 5% del preu de venda

 

Sol·licitud

A on?

Oficina Local Habitatge Sant Pere de Ribes, mitjançant les nostres OAC de Ribes i Les Roquetes.

Consell Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt, 7 · Vilanova i la Geltrú)

Documentació

 • Imprès sol·licitud signat per sol·licitant
 • Declaració responsable sol·licitant i membres unitat de convivència
 • Fotocopies del DNI/NIE
 • Fotocopia llibre de família o certificat acreditatiu de convivència
 • Certificat empadronament amb data d’alta
 • Documentació acreditativa ingressos econòmics (Declaració de Renda, certificats prestacions...)

 

Si ja vas fer sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO...
                                                            VERIFICA QUE ESTÀS INSCRIT, QUAN CADUCA I COMPROVA LES DADES
Si encara no has fet la inscripció...
                                                            FES LA SOL·LICITUD PER PODER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA

Un cop feta la inscripció...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUJAR

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE 19 HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER, PROMOGUTS PER L’AJUNTAMENT AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES

RESOLUCIÓ de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya D’INICI DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

"Primer.- Declarar l’inici del procediment d’adjudicació dels habitatges situats al carrer dels Grallers núm. 12, al passeig de Santa Eulàlia núm.5, al carrer Federico García Lorca núm.119 i al carrer Aneto núm. 6, promoguts per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

Segon.- Podran participar en aquest procediment les persones inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya fins el dia de la publicació d’aquesta resolució a la seu electrònica del Registre.

Tercer.- Aprovar els requisits d’accés als habitatges amb el contingut que es detalla a les bases adjuntes a aquesta resolució.
Quart.- Aquesta resolució es publicarà a la seu del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya."

PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ SANT PERE DE RIBES - LLISTES PROVISIONALS 

Ja es troben publicades a la seu electrònica del Registre de Sol·licitants www.registresolicitants.cat, les llistes provisionals de persones admeses al procediment d’adjudicació dels habitatges en règim de Sant Pere de Ribes

PERÍODE D'AL·LEGACIONS FINS EL 12 D'ABRIL DE 2021, inclòs

Oficina Local d’Habitatge on es dóna servei d’informació, assessorament i tramitació de sol·licituds d’ajudes per a la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges. http://www.ccgarraf.cat/ambits/habitatge.htm

Més informació al Sistema de Gestió de Cites Prèvies https://citaprevia.santperederibes.cat