INDEX D'APARTATS D'INFORMACIÓ

Índex d'apartats d'informació:

 1. OFICINA LOCAL D'HABITATGE
 2. PLA LOCAL D'HABITATGE
 3. BORSA DE LLOGUER
 4. AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS
 5. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL
 6. HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC
 7. HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)
 8. INFORMACIÓ GENERAL
 9. LÍNIA D’AJUTS AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES AL LLOGUER URGENTS (per la covid-19)
 10. AJUTS AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, GENERALITAT, PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.
 11. CONVOCATÒRIA DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2020 (ref. BDNS 506115).
 12. CONVOCATÒRIA DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PERSONES GRANS 2020
 13. SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I MILLORA DE FAÇANES 2019-2020
 14. INFORMACIÓ AL CIUTADÀ/NA SOBRE L'ACCÉS A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT PERE DE RIBES

 

1.OFICINA LOCAL D'HABITATGE

A les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament s'ofereixen els serveis de l'Oficina d'Habitatge, del Consell Comarcal del Garraf, podent-se realitzar tots els serveis que es gestionen en matèria d'assessorament, informació, tramitació de sol·licituds i/o d'ajuts.

PUJAR

2.PLA LOCAL D'HABITATGE

Pla Local d'Habitatge 2009-2014, aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió de data 18 de maig de 2010. Tenint present el termini de finalització de la seva vigència, s'ha endegat un procés per a la revisió i/o actualització del mateix, amb l'objectiu d'ajustar les actuacions i programes a l'actual situació social i econòmica.

PUJAR

3.BORSA DE LLOGUER

Mitjançant l'Oficina d'Habitatge, s'ofereix a les persones propietàries d'un habitatge desocupat la possibilitat de posar-ho a lloguer, mitjançant una borsa social i de joves, actuant la mateixa com a mediadora entre les persones propietàries i els llogaters.

S'ha obert una nova línia de microcrèdits per garantir el lloguer just de la borsa de lloguer social, adreçat a arrendadors o arrendataris vinculats o amb acord de vinculació a contractes de lloguer mediats per la Borsa d'Habitatge del Consell Comarcal del Garraf.

Per més informació, us podeu adreçar al Consell Comarcal del Garraf o bé a l'Oficina d'Habitatge a l'Ajuntament els dilluns i dimecres durant el seu horari habitual.

PUJAR

4. AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER NOUS SOL·LICITANTS

Poden beneficiar-se d'aquests ajuts les persones titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent, sempre que hi estiguin empadronats i que compleixen els requisits de la convocatòria. Cal acreditar ingressos propis, iguals o superiors als necessaris per a pagar el lloguer, l'import del qual no pot ser superior a 600€, per la demarcació de Barcelona.ç

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

PUJAR

5. SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, amb una antiguitat mínima de 1981, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat, entre d'altres. 

Entre els requisits destacats, a banda de l'antiguitat, els pisos han de disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'informe d'Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE), que concedeix l'Agència de l'Habitatge, i el Certificat d'Eficiència Energètica de l'Edifici (CEEE), que atorga l'Institut Català de l'Energia (ICAEN).

Trobareu més informació al web del Consell Comarcal del Garraf i/o a les OFICINES D'HABITATGE.

 

PUJAR

6. HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Els habitatges d'ús turístic són aquells que es lloguen sencers (no per habitacions), de forma reiterada (dues o més vegades dins del mateix any), per a una estada de temporada (temps igual o inferior a 31 dies), amb finalitats turístiques, sense que es puguin destinar a allotjament habitual per part del propietari del mateix.

Tramitació a través del formulari que trobareu en aquest web a ATENCIÓ CIUTADANA/ FORMULARIS I DOCUMENTACIÓ.

Aquesta tramitació comporta una taxa de 325€ per habitatge, de conformitat amb l'Ordenança Fiscal número 17-A

PUJAR

7. HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL (HPO)

Aquí trobareu informació sobre el parc públic d'habitatges, així com les promocions que puguin haver-hi.

El Ple de la Corporació, en sessió de data 15 de març de 2016,  va aprovar, entre d'altres i a reserva de l'aprovació de l'acta, els criteris a considerar en la confecció de les bases per a l'adjudicació d'habitatges de lloguer social per a persones en situació de risc socio-econòmic

 • DECLARACIÓ DE L'INICI DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL, EN RÈGIM DE LLOGUER, PER A PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

El Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de maig de 2016, va aprovar, entre d'altres i a reserva de l'aprovació de l'acta de la sessió, diversos acords a l'efecte de declarar l'inici del procediment d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial esmentats, durant el termini d'un mes (1 mes) a comptar des del dia següent al de la publicació al tauler d'anuncis municipal electrònic, dins de la Seu Electrònica.

 • APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS

De conformitat amb el Decret de l'Alcaldia número 148/2017 de 16 de febrer, a continuació es relaciona la llista provisional d'admesos així com la llista d'exclosos.

EL TERMINI PER A FORMULAR RECLAMACIONS SERÀ DEL 21 DE FEBRER AL 3 DE MARÇ, AMBDÒS INCLOSOS (periode finalitzat)

 • APROVACIÓ LLISTES PROVISIONALS DELS CONTINGENTS ESPECIALS DE RESERVA, EN EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL 

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia número 0203/2017 de 3 de març, s'han aprovat les llistes provisionals dels contingents especials de reserva, Llistes B,C,D,E i F del procediment per a l'adjudicació de 13 habitatges de lloguer social temporal, a l'edifici de Pg. Santa Eulàlia, 5, Escala C; al C. Grallers, 12, Escala B i a la plaça Vinya d'en Petaca, 4 baixos.   

A tal efecte, i donant conformitat a la segona resolució del decret, es procedeix a la publicació de l'anunci que inclou els llistats aprovats.

EL TERMINI PER A FORMULAR RECLAMACIONS SERÀ DEL 7 AL 17 DE MARÇ, AMBDÒS INCLOSOS (periode finalitzat)

 • RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS PRESENTADES EN RELACIÓ AMB LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 0253/2017 de 15 de març, s'han resolt les reclamacions presentades i en conseqüència s'ha aprovat definitivament la llista provisional d'admesos i exclosos del procediment d'adjudicació de 13 habitatges per a lloguer social temporal a l'edifici del passeig de Santa Eulàlia, 5, Escala, al C. Grallers, 12 Escala B i a la Plaça Vinya d'en Petaca, núm. 4 baixos, d'aquest terme municipal.

A tal efecte, i donant conformitat a l'acord tercer del decret dictat es procedeix a la publicació de l'anunci que inclou els llistats aprovats.

 • RESOLUCIÓ RECLAMACIONS DE LES LLISTES PROVISIONALS DELS CONTINGENTS ESPECIALS DE RESERVA, EN EL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 0294/2017 de 28 de març, s'han resolt les reclamacions presentades i en conseqüència s'ha aprovat definitivament la llista provisional dels contingents especials de reserva, en el procediment per a l'adjudicació d'adjudicació de 13 habitatges per a lloguer social a l'edifici del passeig e Santa Eulàlia, 5, Escala, al C. Grallers, 12 Escala B i a la Plaça Vinya d'en Petaca, núm. 4 baixos, d'aquest terme municipal.

A tal efecte, i donant conformitat a l'acord tercer del decret dictat es procedeix a la publicació de l'anunci que inclou els llistats aprovats.

 • SORTEIG PER A DETERMINAR LA POSICIÓ TERCERA I QUARTA DEL CONTINGENT ESPECIAL DE RESERVA PER A EMERGÈNCIA ECONÒMICA I SOCIAL I PER A L'ADJUDICACIÓ DE 2 HABITATGES AMB RÈGIM DE PROTECCIÓ OFICIAL, EN RÈGIM DE LLOGUER SOCIAL TEMPORAL, AL MUNICIPI
 • ADJUDICACIÓ I LLISTES D'ESPERA DE 13 HABITATGES DE LLOGUER SOCIAL

Mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 0410/2017 de 26 d'abril, s'ha aprovat la llista definitiva de les persones afavorides en el procediment d'adjudicació dels 13 habitatges de lloguer social al municipi.

PUJAR

8. INFORMACIÓ GENERAL

Informació genèrica que pugui ser d'utilitat en matèria d'habitatge. 

 

Trobareu tota la informació a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 PUJAR

 

9. LÍNIA D’AJUTS AL LLOGUER URGENTS (per la covid-19)

               ATENCIÓ!              

De concessió directa per facilitar el pagament mensual d’habitatges a les famílies més vulnerables.

L’ajut serà d’un import equivalent al 30% de l’import del lloguer, sempre amb un màxim de 225€ mensuals i, s’atorgarà per a les mensualitats del gener del 2020 fins al desembre del 2020 (totes dues incloses).

Amb l’acord de concessió, es preveu realitzar un primer pagament, en forma de bestreta, de fins el 50% de la subvenció concedida. En el moment de la justificació, es procedirà a realitzar el segon pagament corresponent al 50% restant, un cop acreditada documentalment, la situació declarada i, en el seu cas, comprovada per Serveis Socials.

Cal disposar de contracte de lloguer vigent al municipi de fins a 750€/mes i ingressos no superiors a:

- 24.965,55€/anuals (per unitats de convivència d’ 1 membre)

- 25.737,68€/anuals (per unitats de convivència de 2 membres)

- 26.844,68€/anuals (per unitats familiars de 3 membres)

- 27.739,50€/anuals (per unitats familiars de 4 membres o més).

Serveis Socials emetrà un informe per tal de conèixer la situació dels membres de la unitat de convivència sol·licitants.

Els ajuts restaran condicionats a la comprovació dels requisits declarats.

L’Ajuntament podrà demanar tota la documentació necessària per comprovar les dades declarades.

La sol·licitud inclou una declaració responsable obligatòria.

Aquest ajut és incompatible amb d’altres demanats pel mateix concepte, pel mateix exercici i amb els mateixos requisits d’accés.

Passos a seguir:

1er) Descarrageu i empleneu el document: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ D'AJUT AL LLOGUER URGENT PER A L'EXERCICI 2020

2on) Presenteu-lo mitjançant instància general a través de la Seu electrònica.

JUSTIFICACIONS

AVIS A TOTES AQUELLES PERSONES A LES QUALS SE'LS HA ATORGAT LA SUBVENCIÓ D'AJUT AL LLOGUER URGENT PER LA COVID 19 I HAN ESTAT BENEFICIADES DE LA  PRIMERA BESTRETA:

EL TERMINI PER A PRESENTAR LES JUSTIFICACIONS DE LES ADJUDICACIONS CONCEDIDAS, FINALITZARÀ EL PROPER 9 DE DESEMBRE DE 2020.

Els passos a seguir son els mateixos que per a la sol·licitud en el seu dia, i el model de justificació el descarregueu, aquí.

Passos a seguir:

1er) Descarrageu i empleneu el document normalitzat de JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’AJUT AL LLOGUER URGENT PER A L’EXERCICI 2020

2on) Presenteu-lo mitjançant instància general a través de la Seu electrònica.

 

PUJAR

 

10. AJUTS AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, GENERALITAT, PER A CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19.

AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA- GENERALITAT 

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

   ATENCIÓ! SUSPESA CONVOCATÒRIA

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria dels AJUTS AL LLOGUER COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de maig al 30 de setembre de 2020

Se us adjunta la fitxa explicativa per tal que tothom interessat/da en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID19, pugui demanar-la.

Presentació de sol·licituds: TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE L'AJUT. Explicació de com fer-ho dins de la pàgina 4 del document FITXA.

Cliqueu aquí, per visualitzar el web del Consell Comarcal del Garraf, on poder fer les consultes.

Telèfons de contacte: 

AGÈNCIA HABITATGE CATALUNYA                                                            900 922 841

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF (OFICINA LOCAL HABITATGE)     93 810 04 00  EXT. 1112/1137/1204

 

 PUJAR

11. CONVOCATÒRIA DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A L'ANY 2020 (ref. BDNS 506115)

L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8142 - 27.5.2020, ha publicat la RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 3 de juliol de 2020

Objectius

• Pagament del lloguer

Import

• L’import de la subvenció serà d’entre el 20% i el 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge, amb un màxim de 2.400 euros anuals.

• Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.

Compatibilitat amb altres ajuts

• Aquesta subvenció és compatible amb altres ajuts per a pagar el lloguer, amb un màxim de 5.400 euros a l’any.

Sol·licituds

• Preferentment sol·licituds telemàtiques http://agenciahabitatge.gencat.cat

• Atenció telefònica de 9 a 14 h al 93 810 04 00, seleccionar extensions 1112, 1118, 1119, 1120, 1137 o 1204

• Atenció telemàtica Consell Comarcal del Garraf mitjançant correu electrònic oth@ccgarraf.cat

• Atenció presencial amb cita prèvia, consultant els webs dels ajuntaments i del Consell Comarcal del Garraf

Més informació

RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig

FLYER OTH Consell Comarcal del Garraf

Fitxa explicativa FUNDACIÓ HÀBITAT 3- ASPR

 

PUJAR

 

12. CONVOCATÒRIA DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PERSONES GRANS 2020

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 3 de juliol de 2020

DESTINATARIS
Persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer del seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i que en aquest any natural tinguin 65 anys o més.

INCOMPATIBILITATS

 • Ajuts incompatibles per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques, o altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.
 • Ajuts incompatibles amb les prestacions i ajuts per al pagament del lloguer atorgats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

FISCALITAT
Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF.

MÉS INFORMACIÓ I COM TRAMITAR-LA

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA, així com tota la informació al respecte d'aquesta convocatòria.

ACCÉS AL TRÀMIT PER L'OFICINA TÈCNICA D'HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

FITXA INFORMATIVA DEL TRÀMIT DE FUNDACIÓ HABITAT 3 - ASPR

 

PUJAR

 13. SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A LA REALITZACIÓ D'OBRES DE REPARACIÓ, REHABILITACIÓ I MILLORA DE FAÇANES 2019-2020

A partir del 10 de juny de 2020 i fins el 10 de juliol de 2020, s’obre el període de presentació de sol·licituds subvencions municipals per a obres de reforma, rehabilitació i/o millora de façanes  2019/2020, corresponent a les obres que tinguin l’esmentat objecte i que hagin estat realitzades, que s’estan realitzant,  i/o que es realitzaran durant el període comprés entre 1/01/2019 i 30/11/2020.

Modalitats de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) d'aquest municipi, de manera presencial, amb cita prèvia, mitjançant instància general a través de la Seu electrònica o escanejant la documentació i enviant-la per correu electrònic,  segons s'indica:

Per sol·licitar cita prèvia telèfon 93.896.73.00 .

Correus electrònics aoacribes@santperederibes.cat o  oaclesroquetes@santperederibes.cat.           

Per consultar els dies disponibles i els horaris al web municipal, OAC 

Els professionals, empreses i persones obligades a tractar amb l’administració de forma digital hauran de presentar les sol·licituds a través de la Seu electrònica.

Axí mateix, les sol·licituds es poden presentar per qualsevol altre mitjà acceptat i autoritzat per la normativa d’aplicació.

Passos a seguir

 • Descarregueu i empleneu el document: sol·licituds subvencions rehabilitació façanes 2019-2020, (model 1 dels models per la tramitació)
 • Presenteu-lo mitjançant instància general a través de la Seu electrònica

Requisits de participació.  Per més informació, cliqueu aquí 

Documentació a presentar. Per més informació, cliqueu aquí 

Valoració i criteris de concessió de la subvenció, informació aquí

Justificació de la subvenció, informació aquí

AMPLIAT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE JUSTIFICACIONS FINS EL 9 DE DESEMBRE 2020, inclòs

Models per la tramitació:

Model 1 Sol·licitud

Model 2 Declaració persones físiques/empreses

Model 3 Obligacions SS i Hisenda.

Model 4 IVA

Model 5 Instància Justificació 

Model 6 Declaració corrent compliment Hisenda i SS/obres realitzades s'ajusten a l'ajud sol.licitat

CARTELL

 
 

14. INFORMACIÓ AL CIUTADÀ/NA SOBRE L'ACCÉS A HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL A SANT PERE DE RIBES

Per tal d'accedir a habitatges de protecció oficial, els interessats/des hauran de registrar-se en el REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HPO, tal i com s'explica

Dades bàsiques

Què és?

És un registre administratiu públic on tots els ciutadans de Catalunya s’han d’inscriure per a poder optar a un habitatge de protecció oficial

Per a què serveix?

 • És un REQUISIT imprescindible per a ser adjudicatari d’HPO o optar a habitatges de la Borsa de mediació
 • Dona DRET a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial d’acord amb els procediments establerts

Vigència i actualització de dades

 • Té una vigència d’UN any a partir de la rebuda de la comunicació de la inscripció al registre **.
 • Cal actualitzar les dades en cas que aquestes tinguin variacions. La variació en els ingressos s’ha de comunicar quan representi un 10% del total.

** Vigència segons Decret Llei 17/2019. Anteriorment la vigència era de 3 anys. Per a la renovació de la sol·licitud cal un avís previ de l’Agència de l’Habitatge. Les persones ja inscrites abans de desembre de 2019 tenen un any per renovar la sol·licitud

Requisits

Edat

Ser major d’edat o estar emancipat

Situació habitatge

Tenir necessitat d’habitatge segons detrmina legislació vigent:

 • No tenir habitatge en propietat, amb dret de superfície o usdefruit
 • Tenir un habitatge  en propietat o dret d’ús que no sigui adequat o no es trobi a disposició del sol·licitant (estat ruïnós, expropiació, infrahabitatge, separació, barreres accessibilitat...)

Residència

Residir en un municipi de Catalunya. La inscripció s’ha de fer en el municipi on s’està empadronat. A la sol·licitud es poden indicar altres municipis de demanda (un màxim de tres)

Ingressos

Ingressos màxims (Zona A): 6,08 IRSC ponderat (64.611,24 €/any per persona sola 69.721,85€/any família de més de 4 membres)

Ingressos mínims: si es vol optar a compra s’ha d’acreditar ingressos mínims d’un 5% del preu de venda

 

Sol·licitud

A on?

Oficina Local Habitatge Sant Pere de Ribes, mitjançant les nostres OAC de Ribes i Les Roquetes.

Consell Comarcal del Garraf (Plaça Beatriu de Claramunt, 7 · Vilanova i la Geltrú)

Documentació

 • Imprès sol·licitud signat per sol·licitant
 • Declaració responsable sol·licitant i membres unitat de convivència
 • Fotocopies del DNI/NIE
 • Fotocopia llibre de família o certificat acreditatiu de convivència
 • Certificat empadronament amb data d’alta
 • Documentació acreditativa ingressos econòmics (Declaració de Renda, certificats prestacions...)

 

Si ja vas fer sol·licitud d’inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO...
                                                            VERIFICA QUE ESTÀS INSCRIT, QUAN CADUCA I COMPROVA LES DADES
Si encara no has fet la inscripció...
                                                            FES LA SOL·LICITUD PER PODER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA

Un cop feta la inscripció...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUJAR