La informació que trobareu en aquest apartat és de caràcter general en matèria urbanística i d'interès pels ciutadans.

ÍNDEX D'EXPEDIENTS 

  1. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS I/O D'ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT
  2. LLICÈNCIA D'ACTIVITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS: PROJECTE CARPA REVOLUCIÓ
  3. APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ
  4. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS A L'AV DE LES ROQUETES, 11B P.I VILANOVETA
  5. DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'ASFALT A RIBES (SOTAVIA)
  6. PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE AUTÒDROM
  7. PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE ROCAMAR

 

 

 

 

EXPEDIENTS:

PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE ROCAMAR

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 30 DIES (DEL 27/04/2021 AL 07/06/2021, INCLOSOS)

Acord aprovació

Publicació BOPB 27/04/2021

Document en informació pública:

 

Tornar índex

 

PAE SNU AUTÒDROM 127/2020

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES, DEL 22/03/2021 FINS EL 22/04/2021 (FINALITZAT)

La Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2021 ha aprovat la RATIFICACIÓ D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DEL PROJECTE ACTUACIÓ ESPECIFICA EN SÒL NO URBANITZABLE per a la implantació d’una activitat eqüestre complementaria al centre d’esdeveniments de l’Autòdrom de Terramar, presentada per TERRAMAR 1923, SL.

Acord JGL 

Publicació BOPB

Document PAE SNU 127/2020

Index general

Doc1 Memòria informativa i Doc 2 Memòria d'ordenació

Doc 3 Documentació gràfica, index:

Plànols 1-11a

Plànol 11b

Plànol 11c

Plànol 12a

Plànols 12b-15

Plànols 16a-16f

Plànols 16g-17c

Doc 4 Annexos, index:

Annex 1

Annexos 2 al 5

Annexos 6 al 7

Annexos 8 al 10

 

Tornar índex

 

APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ 

El Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de gener de 2020, va aprovar el Pla Director del verd urbà.

CERTIFICAT DE L'ACORD 

DOCUMENT APROVAT

 

Tornar índex

 

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS: PROJECTE CARPA REVOLUCIÓ. 

D’acord amb l’art. 102 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, es sotmet a tràmit d’informació pública, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el projecte tècnic per a la llicència d’activitats d’una carpa destinada a realitzar-hi activitats d’espectacles públics i activitats recreatives musicals, a ubicar a la Pista poliesportiva Can Puig, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, promogut per l’entitat Grup Teatral Endorfina.

PROJECTE TÈCNIC CARPA REVOLUCIÓ Març 2018

MEMÒRIA DE SEGURETAT CARPA REVOLUCIÓ 2018

EDICTE BOPB 03/04/2018

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS I/O D'ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA PEL PERÍODE DE 30 DIES I COMENÇA A COMPTAR A PARTIR DE LA PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DEL DIA 23/10/2015, PER TANT FINALITZARÀ EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015

PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DE DATA 23 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

PUBLICACIÓ EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE DATA 23 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

PUBLICACIÓ EN EL DIARI DE VILANOVA DE DATA 16 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

TEXT DE L'ORDENANÇA APROVAT INICIALMENT

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ INCORPORAT A L'EXPEDIENTde conformitat amb el punt V dels acords d'aprovació

Per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte, així com més informació sobre l'expedient , contactar amb l'Àrea de Territori

 
 

 

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS A L'AV DE LES ROQUETES, 11B DEL P.I VILANOVETA. 

D’acord amb l’art. 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a tràmit d’informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

PROJECTE TÈCNIC

PUBLICACIÓ BOPB EL 28/09/2020

 

Tornar índex

 

 

DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'ASFALT A RIBES (SOTAVIA)

1- Servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades de Sant Pere de Ribes.

2- Resum treballs de diagnosi.

Empresa adjudicatària dels treballs de diagnosi: 

https://www.facebook.com/sotavia.technologies

 

Sant Pere de Ribes, 13 d'octubre de 2020

Tornar índex