La informació que trobareu en aquest apartat és de caràcter general en matèria urbanística i d'interès pels ciutadans.

ÍNDEX D'EXPEDIENTS 

 1. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE CASA DE LA VILA
 2. PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL
 3. EXPEDIENT D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE
 4. EXPEDIENT D'AUTORITZACIO D'USOS I OBRES PROVISIONALS
 5. APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "D'ITINERARI DE VIANANTS A LA CRTA. B-211 ENTRE LES URBANITZACIONS DE VALLPINEDA I SANTA BÀRBARA. TT.MM. SANT PERE DE RIBES I SITGES"
 6. APROVACIÓ PLECS QUE HAN DE REGIR CONCESSIÓ DEMANIAL OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB QUIOSC DE LA ONCE I DECLARACIÓ D'INTERÈS I UTILITAT MUNICIPALS DE LES OBRES EMPARADES A LA LLICÈNCIA 218/2014
 7. ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS I/O D'ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT
 8. ANUNCI DOGC DISSOLUCIÓ PROMOCIONS GARRAF
 9. ANUNCI BOP DISSOLUCIÓ PROMOCIONS GARRAF
 10. EQUIPAMENT I MOBILIARI NOU CASAL DE LA GENT GRAN AL NUCLI DE LES ROQUETES
 11. LLICÈNCIA D'ACTIVITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS: PROJECTE CARPA REVOLUCIÓ
 12. SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, COMUNICATS PREVIS, DECLARACIONS RESPONSABLES I/O ALTRES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'ÚS TURÍSTIC.
 13. DECRET 391/2020, DE 20 DE MARÇ, DE SUSPENSIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROMOCIÓ PRIVADA
 14. APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ
 15. MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS A L'AV DE LES ROQUETES, 11B P.I VILANOVETA
 16. DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'ASFALT A RIBES (SOTAVIA)

 

APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL VERD URBÀ

El Ple de la Corporació, en sessió de data 28 de gener de 2020, va aprovar el Pla Director del verd urbà.

CERTIFICAT DE L'ACORD 

DOCUMENT APROVAT

 

Tornar índex

 

DECRET 391/2020, DE 20 DE MARÇ, DE SUSPENSIÓ DELS TERMINIS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PROMOCIÓ PRIVADA

Certificat de l'acord

Model de declaració responsable a presentar telemàticament per la Seu Electrònica

NOTA D'ACLARIMENT:   En virtud de l'establert al Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març que entra en vigor el 31/03/2020, no haurà de produir-se supòsits que requereixin d'aplicació del decret de l'alcaldia 391/2020, de 20 de març, ni de la presentació de la declaració que contempla. Amb aquest REIAL DECRET LLEI 10/2020, de 29 de març, no s'exigeix la presentació de cap document, sinó que s'actuarà per a la suspensió de les obres de promoció privada, fent compliment del seu contingut.

Tornar índex

SUSPENSIÓ DE L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, COMUNICATS PREVIS, DECLARACIONS RESPONSABLES I/O ALTRES AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES D'ÚS TURÍSTIC. 

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data 20 de març de 2018, va aprovar, la suspensió de l’atorgament de llicències, comunicats previs, declaracions responsables i/o d’altres autoritzacions administratives d’habitatges d’ús turístic.

CERTIFICAT ACORD JGL DE DATA 20/03/2018 

PLÀNOL TM SANT PERE DE RIBES

PROPERA PUBLICACIÓ AL BOPB EL 05/04/2018

Tornar índex

LLICÈNCIA D'ACTIVITAT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES MUSICALS: PROJECTE CARPA REVOLUCIÓ

D’acord amb l’art. 102 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, es sotmet a tràmit d’informació pública, durant el termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el projecte tècnic per a la llicència d’activitats d’una carpa destinada a realitzar-hi activitats d’espectacles públics i activitats recreatives musicals, a ubicar a la Pista poliesportiva Can Puig, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, promogut per l’entitat Grup Teatral Endorfina.

PROJECTE TÈCNIC CARPA REVOLUCIÓ Març 2018

MEMÒRIA DE SEGURETAT CARPA REVOLUCIÓ 2018

EDICTE BOPB 03/04/2018

 

Tornar índex

EQUIPAMENT I MOBILIARI NOU CASAL DE LA GENT GRAN AL NUCLI DE LES ROQUETES

LICITACIÓ 

La Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016, ha aprovat el Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques per la contractació del procediment negociat amb publicitat subministrament de mobiliari per al nou Casal de la Gent Gran del nucli de Les Roquetes.

PROJECTE DEL MOBILIARI DEL CASAL PER A LA GENT GRAN 

 

Tornar índex

 

 

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en sessió ordinària celebrada en data 18 de desembre de 2012 va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de la societat de capital íntegrament municipal GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SL.

S'exposa aquest acord trenta dies hàbils, des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquest edicte, els interessats podran interposar al·legacions i suggeriments al mateix, en el cas que no se'n presenti cap, aquest acord quedarà elevat a definitiu.

Sant Pere de Ribes, 2 d'octubre de 2015

L'alcaldessa, Abigail Garrido Tinta

 

 

 

EDICTE sobre dissolució i liquidació de la societat municipal Garraf Promocions Municipals (correcció del títol de l'Anunci publicat al DOGC núm. 6974, de 13.10.2015).

El Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en sessió ordinària celebrada en data 18 de desembre de 2012 va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de la societat de capital íntegrament municipal GARRAF PROMOCIONS MUNICIPALS, SL.

S'exposa aquest acord trenta dies hàbils, des de l'endemà de la publicació al DOGC d'aquest edicte, els interessats podran interposar al·legacions i suggeriments al mateix, en el cas que no se'n presenti cap, aquest acord quedarà elevat a definitiu.

Sant Pere de Ribes, 2 d'octubre de 2015

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

 

 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ DE CLUBS SOCIALS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS I/O D'ALTRES SUBSTÀNCIES TÒXIQUES, ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA PEL PERÍODE DE 30 DIES I COMENÇA A COMPTAR A PARTIR DE LA PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DEL DIA 23/10/2015, PER TANT FINALITZARÀ EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015

PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DE DATA 23 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

PUBLICACIÓ EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE DATA 23 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

PUBLICACIÓ EN EL DIARI DE VILANOVA DE DATA 16 D'OCTUBRE DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ INICIAL pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 22 de setembre de 2015

TEXT DE L'ORDENANÇA APROVAT INICIALMENT

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ INCORPORAT A L'EXPEDIENTde conformitat amb el punt V dels acords d'aprovació

Per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte, així com més informació sobre l'expedient , contactar amb l'Àrea de Territori

 
 

 

 

APROVACIÓ PLECS QUE HAN DE REGIR CONCESSIÓ DEMANIAL OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB QUIOSC DE LA ONCE I DECLARACIÓ D'INTERÈS I UTILITAT MUNICIPALS DE LES OBRES EMPARADES A LA LLICÈNCIA 218/2014

TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINS L'1 DE JULIOL DE 2015, INCLÒS

PUBLICACIÓ EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DE DATA 26 DE MAIG DE 2015 DE L'ACORD D'APROVACIÓ pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 17 de març de 2015

PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR L'ADJUDICACIÓ DIRECTA  DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN QUIOSC DE VENDA DE PRODUCTES DE JOC DE LA ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS (ONCE)

PROJECTE PRESENTAT PER LA ONCE que es sotmet a informació pública

Per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte, així com més informació sobre l'expedient de patrimoni, contactar amb l'Àrea de Territori

 

Tornar índex

 

APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU "D'ITINERARI DE VIANANTS A LA CRTA. B-211 ENTRE LES URBANITZACIONS DE VALLPINEDA I SANTA BÀRBARA. TT.MM. SANT PERE DE RIBES I SITGES"

PROMOTOR DEL PROJECTE: GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT DE L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

ACORD APROVACIÓ INICIAL: NOTIFICACIÓ ADREÇADA A AQUEST AJUNTAMENT SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DEL DECRET NÚMERO D1215/15, DE 26 DE FEBRER 2015, DICTAT PER LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL QUAL S'APROVA LA PROPOSTA DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS D'INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I MOBILITAT.

DOCUMENT EN INFORMACIÓ PÚBLICA: EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU " ITINERARI DE VIANANTS A LA CRTA. B-211 ENTRE LES URBANITZACIONS DE VALLPINEDA I SANTA BÀRBARA. TT.MM. SANT PERE DE RIBES I SITGES", ROMANDRÀ EN EXPOSICIÓ PÚBLICA DURANT EL PERÍODE DE 30 DIES HÀBILS, COMPTATS DES DE L'ENDEMÀ DE LA DATA DE PUBLICACIÓ DE L'ANUNCI CORRESPONENT EN EL BOPB. 

Tornar índex

 

EXPEDIENT D'AUTORITZACIO D'USOS I OBRES PROVISIONALS

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 8 D'ABRIL DE 2015

EDICTE

De conformitat amb el que determina l'article 54 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme, al respecte del procediment d'autorització d'usos provisionals del sòl i obres de caràcter provisional, la sol·licitud d'autorització provisional formulada per la societat MASIA CASA DEL MAR, SLU, per a l'adequació de parcel·la per destinar-la a aparcament públic al carrer Blaumar del sector SUPP-14 Casa del Mar - Els Colls, es sotmet a informació pública pel termini de vint (20) dies, a comptar des de la data de publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual les persones interessades podran tenir vista de l'expedient a les dependències de l'Àrea de Territori d'aquest Ajuntament (Plaça Vinya d'en Petaca, 1 de Les Roquetes) de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.

Així mateix, i dins de l'esmentat termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al Registre General de l'Ajuntament, situat a l'Oficina d'atenció Ciutadana de Ribes (edifici Can Puig, C/ Major, 110 de Ribes), els matins de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14 hores, i les tardes dels dilluns i dimecres, de les 16 a les 19 hores i, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Roquetes, Plaça Vinya d'en Petaca, 1 de Les Roquetes), els matins de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 14 hores, i les tardes dels dimarts i dijous, de les 16 a les 19 hores.

Transcorregut l'esmentat termini, en cas que es presentin al·legacions caldrà que siguin resoltes amb caràcter previ o simultani a la resolució sobre l'autorització la qual en cas de ser favorable estarà sotmesa a les condicions establertes en els articles 54 TRLUC i 62 RLUC que adquiriran eficàcia un cop s'inscriguin al Registre de la Propietat.

Lluís Giralt i Vidal, Alcalde

Sant Pere de Ribes, 2 de març de 2015

Tornar índex

 

EXPEDIENT D'OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE

 

EDICTE 

TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA FINS EL 20 DE MARÇ DE 2015

D'acord amb l'art. 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i l'art. 47 i ss del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, el Projecte per a la rehabilitació d'un edifici per desenvolupar una activitat de turisme rural al Racó, Crta. C-15b, km. 2,4 – Carnívor, al terme municipal de Sant Pere de Ribes, promogut per l'empresa Nau Mas Alba, CB, es sotmet a tràmit d'informació pública per un període d'un (1) mes, a comptar des de la data de publicació d'aquest Edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual les persones interessades podran tenir vista de l'expedient a les dependències de l'Àrea de Territori d'aquest Ajuntament ( Plaça Vinya d'en Petaca, 1 de Les Roquetes), de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.

Així mateix, i dins de l'esmentat termini, es podran presentar les al·legacions que es considerin oportunes al Registre General de l'Ajuntament, situat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Ribes (edifici Can Puig), els matins de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14 hores, i les tardes dels dilluns i dimecres, de les 16 a les 19 hores i, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Roquetes (plaça Vinya d'en Petaca, 1 Les Roquetes), els matins de dilluns a divendres, de les 8:30 a les 14 hores i les tardes dels dimarts i dijous, de les 16 a les 19 hores. 

Lluís Giralt i Vidal, Alcalde

Sant Pere de Ribes, 13 de febrer de 2015

Tornar índex

 

PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL

El Pla de Reactivació Municipal (PRM) va aprovar-se pel Ple de la Corporació en sessió de data 17 de juny de 2014.  Aquest acord pel foment de l'ocupació i la reactivació social, contra la pobresa i l'exclusió social de Sant Pere de Ribes 2014-2015, comprèn tots els àmbits d'aquest Ajuntament: Serveis Socials, Cultura, Ocupació, Promoció econòmica, Habitatge, Via Pública, Urbanisme, etc. 

Les accions més rellevants es concreten en plans d'ocupació municipal i execució de treballs mitjançant:

 • Plans d'ocupació. 
 • Contractació directa.
 • Concessionaris.
 • Convenis amb entitats sense ànim de lucre.
 • Contractes menors i negociats amb empreses del municipi.
 • Contractes menors, negociats i concursos amb empreses especialitzades.

Les actuacions que es duran a terme, les relacionem a continuació:

EXECUCIÓ TREBALLS

ACTUACIÓ

TREBALLS

PRESSUPOST

Durada

Ocupació

 

 

 

 

 

 

PLANS D'OCUPACIÓ

EQUIPAMENTS

EL LOCAL: Neteja, reparacions, pintura i acabats interiors

 

6

10

 

TEATRE LES ROQUETES: Neteja, reparacions, pintura i acabats interiors

 

6

NETEJA VIÀRIA

Suport de neteja a peu

 

6

5

VIA PÚBLICA

Suport brigada d'obres

 

6

 

 

 

 

 

 

CONCESSIONARIS

SERVEIS PÚBLICS

Millora xarxa d'aigua (CIA. AIGÜES SPR)

 

 

 

Millora clavegueram (SOREA)

90.494,04

3

5

 

 

 

 

 

 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

MEDI AMBIENT

Adequació d'espais per a prevenció d'incendis (ADF)

60.000,00

6

3

Millora camins (ADF)

30.000,00

3

3

Adequació d'espais naturals degradats (TEGAR)

45.000,00

6

4

JARDINERIA

Adequació jardineria Rambla del Garraf (TEGAR)

18.000,00

1

4

Enjardinament de places. (TEGAR)

15.000,00

2

5

 

 

 

 

 

 

EMPRESES EXTERNES MUNICIPI

EQUIPAMENTS

Rehabilitació Castell de Ribes (PUOSC)

88.170,28

4

5

Legalització instal·lació elèctrica Ermita i adequació Masia Sant Pau

60.475,80

3

5

Legalització instal·lació Jutjat de Pau

13.000,00

2

2

Actuacions derivades de les inspeccions periòdiques (BT ECA) (*)

14.000,00

2

6

Adequació i reparació estructural edifici INFORM

27.709,18

2

5

URBANITZACIONS

MAS ALBA: Treballs quotes manteniment pendents Enllumenat públic

35.759,63

1

2

MAS ALBA: Treballs quotes manteniment pendents. Pavimentació

80.173,17

3

5

JARDINERIA

Adequació espais i instal·lacions de reg de les fonts de la Plaça Catalunya i Pompeu Fabra

40.000,00

1

4

MEDI AMBIENT

Ampliació horts Ribes i les Roquetes

25.000,00

2

3

Aclarides parcel·les no edificades municipals Can Lloses (PC DIBA)

13.882,74

2

3

VIA PÚBLICA

Camins amics

 

 

 

Supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat (*)

292.795,47

5

32

 

 

 

 

 

 

EMPRESES EXTERNES ESPECIALITZADES

EQUIPAMENTS

Rehabilitació Casa de la Vila 1ª fase (PUOSC, XGL DIBA)

1.865.480,98

10

15

Adequació arxiu Can Puig (Armaris i climatització)

39.091,68

2

4

Adequació Centre Cívic El Local (XGL DIBA)

376.688,94

3

6

Adequació Teatre de les Roquetes

324.169,25

3

6

Fibra òptica entre la Casa de la Vila i Masia Can Puig

18.800,00

1

2

MEDI AMBIENT

Adequació i descontaminació del medi

25.000,00

4

3

Millora camins (XGL DIBA)

75.822,40

3

5

ENLLUMENAT PÚBLIC

Enllumenat públic del c/ Agricultura

10.000,00

3

2

Legalització quadre elèctric Plaça Marcer

10.000,00

3

2

Legalització quadre elèctric Plaça Llobregat

44.000,00

3

2

Actuacions de millora derivades d'inspeccions periòdiques i estalvi energètic (*)

99.580,96

3

2

Estalvi energètic i millores instal·lacions C/ Gaudí, Ortega i Gasset (PUOSC)

60.500,00

2

2

VIA PÚBLICA

Timba de Can Cuadras

29.040,00

1

5

ASFALT - Pavimentació Les Roquetes (PUOSC)

59.290,00

1

6

ASFALT - Pavimentació Ribes

60.448,64

1

6

ASFALT -  Mas d'en Serra*

20.000,00

1

6

ASFALT - Pavimentació Les Roquetes*

60.000,00

1

6

ASFALT - Pavimentació Ribes*

60.000,00

1

6

 

    Total:

4.187.373,16

  197

(*) Aquests treballs definits, deriven en més d'una actuació a realitzar.

*Aquestes tres actuacions s'han reduït a una, anomenada Memòria Valorada i Estudi bàsic de Seguretat i Salut per a la Reparació de la Pavimentació Asfàltica de vials als nuclis urbans de Ribes, les Roquetes i Mas d'en Serra.

 

Tornar índex

Tornar índex

 

MODIFICACIÓ SUBSTANCIAL DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS A L'AV DE LES ROQUETES, 11B DEL P.I VILANOVETA. 

D’acord amb l’art. 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, es sotmet a tràmit d’informació pública, durant el termini de 30 dies, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

PROJECTE TÈCNIC

PUBLICACIÓ BOPB EL 28/09/2020

Tornar índex

 

 

 

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE CASA DE LA VILA

Tornar índex

DIAGNOSI DE L'ESTAT DE L'ASFALT A RIBES (SOTAVIA)

 1- Servei de detecció automàtica de desperfectes a les calçades asfaltades de Sant Pere de Ribes.

2- Resum treballs de diagnosi.

Empresa adjudicatària dels treballs de diagnosi: 

https://www.facebook.com/sotavia.technologies

 

Sant Pere de Ribes, 13 d'octubre de 2020

Tornar índex