Projectes en tramitació

ÍNDEX D'EXPEDIENTS

 1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar
 2. Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2
 3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Poiígon Industrial Vilanoveta
 5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
 6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.
 7. Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme
 8. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central
 9. Aprovació inicial del projecte d'Urbanització i urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar
 10. Projecte de millora en l'accessibilitat del C/ Barceloneta, entre U A-19 La Fàbrica i el C/ Pere Carbonell, nucli de Sant Pere de Ribes
 11. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al Sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació hortizontal dirigida (PDH), al terme municipal de Sant Pere de Ribes
 12. Aprovació Inicial del projecte i estudi de seguretat i salut per la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de Les Roquetes.
 13. Aprovació Inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació núm.19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes.
 14. Aprovació Inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.
 15. Aprovació Inicial del projecte bàsic i executiu per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.
 16. Estudi de viabilitat pel servei de manteniment de la xarxa de clavegueram
 17. Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Lloses- Can Marcer i, l'Estudi bàsic de seguretat i salut
 18. PPU PLÀNOL DE DELIMITACIÓ de les franges forestals per la prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions, les edificacions, els nuclis de població i les instal·lacions a menys de 500m de terrenys forestals i de la documentació complementària per donar compliment a la llei 5/2003 i les seves modificacions posteriors.
 19. Aprovació Inicial de la Fase 2 Projecte Executiu per l'ampliació de la instal·lació xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa fins a la sala de calderes de l'edifici de la Vinya d'en Petaca.
 20. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del Mercat La Sínia de les Roquetes.
 21. Aprovació Inicial del projecte executiu per a la sala de màquines de la instal·lació de climatització i ventilació a una part del Centre Cívic l'Espai Les Roquetes.
 22. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la Pista Coberta del Pavelló de Ribes.
 23. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del CEIP El Pi.
 24. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la Llar d´infants Els Tres Pins.
 25. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de L´Aulari Blanc.
 26. Aprovació Inicial del projecte tècnic executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per les obres d´una pèrgola i una instal·lació fotovoltaica amb bateries al Club de Tenis Ribes.
 27. Aprovació inicial pel procediment d’urgència del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l’Edifici Municipal Masia de Can Puig i Estudi de Seguretat i Salut.
 28. Aprovació inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Espai Blau.
 29. Aprovació inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del CEIP Santa Eulàlia.
 30. Aprovació Inicial inventari de camins municipals de Sant Pere de Ribes.
 31. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a l'ampliació de la instal.lació de biomassa de l'Espai Blau per donar subministrament mitjançant xarxa de calor a les instal.lacions dels  vestidors del camp de futbol de la zona esportiva del Bosc de Plaça a Sant Pere de Ribes. 
 32. Aprovació Inicial del projecte executiu de la Portada d'aigua potable i nova xarxa de distribució del nucli de les Torres, TM de Sant Pere de Ribes.

33. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut de les obres de l'actuació corresponent a les Fases 1 i 3 dels vestidors del Camp de futbol de la

       zona esportiva  del Bosc de Plaça a Sant Pere de Ribes. 

34. Aprovació Inicial de projecte per l'adequació de solars municipals per instal.lacions del contracte de serveis de neteja viària.

35. Aprovació Inicial del projecte bàsic i executiu, estudi bàsic de seguretat i salut de la rehabilitació del cor de l'ermita Sant Pau.  

36. Aprovació Inicial del projecte executiu i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la Fase 1 de la conversió de la pista semipermeable de Ribes en Pavelló.

37. Aprovació Inicial del projecte tècnic per la comunicació d'obres menors per condicionament acústic de l'O.A.C. de Les Roquetes.  

38. Aprovació inicial del projecte executiu per a substitució de dues bombes de calor al Centre de dia i Casal d'avis de Roquetes. 

39. Aprovació inicial per urgència del projecte d'actuacions de reparació i rehabilitació al conjunt "UA1" al nucli de Les Roquetes. 

40. Aprovació Inicial del projecte i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors Led al camp de futbol de Les Roquetes. 

41. Aprovació Inicial del projecte i l'estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors Led al camp de futbol de Ribes.

42. Aprovació Inicial del projecte executiu per a la instal.lació de Biomassa i xarxa de calor dels equipaments docents i esportius de Sant Pere de Ribes. 

43. Aprovació Inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de l'actuació número 16 del Pla Director del clavegueram: col.lector de la xarxa de clavegueram  als carrers Barcelona  i  Narcís Monturiol, al terme municipal de Sant Pere de Ribes. 

44. Admissió a tràmit del Projecte d'Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la implantació d'un tram de camí vinculat al desenvolupament del sector PP17.2 Autòdrom de Terramar.

45. Aprovació Inicial per urgència del projecte executiu per a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Palou, al TM de Sant Pere de Ribes. 

1. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-26 Rocamar

Tornar índex

2.Aixecament de suspensió de l'executivitat de l'aprovació inicial dels Estatuts i Bases d'actuació de la Junta de Compensació de la UA-27, Les Torres 2.

Tornar índex

3. Aprovació inicial de la liquidació definitiva dels expedients de quotes derivades del projecte d'urbanització del sector Vilanoveta del polígon 3 del Pla de Millora Urbana (PMU6)
 

Tornar índex

4. Regularització de quota reparcel·lació de parcel·les 37 i 38 del Polígon 3 del sector Polígon Industrial Vilanoveta

Tornar índex

5. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc Central

Tornar índex

6. Aprovació inicial del revisat del projecte d'urbanització de la UA-19, la Fàbrica Tèxtil Miret.

Tornar índex

7.Aprovació inicial projecte d'urbanització UA-23 Racó del Carme

Tornar índex

8.Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Junta de Compensació del sector SUPP-9 Mercat - Parc central

Tornar índex

9.Aprovació inicial del Projecte d'Urbanització i Urbanització de càrregues externes del PP17.2 Autòdrom de Terramar

EL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA FINALITZARÀ EL 5 DE FEBRER DE 2022, INCLÒS.

Tornar índex

 10- Projecte de millora en l'accessibilitat del C/ Barceloneta, entre U A-19 La Fàbrica i el C/ Pere Carbonell, nucli de Sant Pere de Ribes

Tornar índex

11. Aprovació inicial del projecte constructiu d'actuacions al subministrament d'aigua potable al dipòsit de Palou i al Sector de Can Quadres mitjançant la tècnica de perforació hortizontal dirigida (PDH), al terme municipal de Sant Pere de Ribes

Tornar índex

12. Aprovació Inicial del projecte i estudi de seguretat i salut per la urbanització d'aparcament exterior enjardinat Rafael Alberti del nucli urbà de Les Roquetes.

Tornar índex

13. Aprovació Inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de la millora de la xarxa de Sant Pere de Ribes - Actuació núm.19 del Pla Director al municipi de Sant Pere de Ribes.

Tornar índex

 

14. Aprovació Inicial del projecte tècnic i estudi bàsic de seguretat i salut per a la substitució de la gespa del camp de futbol de Ribes.

Tornar índex

15.Aprovació Inicial del projecte bàsic i executiu per la reforma i canvi d´ús de l´edifici de Can Pau Roig al nucli urbà de Sant Pere de Ribes.

Tornar índex

16. Estudi de viabilitat per al servei de manteniment de la xarxa de clavegueram 
 • Estudi de viabilitat

Tornar índex

17. Projecte de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat de Can Lloses- Can Marcer i, l'Estudi bàsic de seguretat i salut

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 27/08/2022 AL 7 D'OCTUBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

18.PPU PLÀNOL DE DELIMITACIÓ de les franges forestals per la prevenció d’incendis forestals de les urbanitzacions, les edificacions, els nuclis de població i les instal·lacions a menys de 500m de terrenys forestals i de la documentació complementària per donar compliment a la llei 5/2003 i les seves modificacions posteriors.

ENLLAÇ A L'APARTAT DEL WEB MUNICIPAL ON S'HA PUBLICAT LA INFORMACIÓ 

EL TERMINI D'EXPOSICIÓ COMPTARÀ DES DEL 14/09/2022 I FINS EL 26/10/2022, INCLÒS.

 

Tornar índex

19. Projecte Executiu per l'ampliació de la instal·lació xarxa de calor dels equipaments docents i esportius amb biomassa fins a la sala de calderes de l'edifici de la Vinya d'en Petaca.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 15/09/2022 AL 28 D'OCTUBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

20. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per  autoconsum col·lectiu del Mercat La Sínia de les Roquetes.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 29/09/2022 AL 14 DE NOVEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

21. Aprovació Inicial del projecte executiu per a la sala de màquines de la instal·lació de climatització i ventilació a una part del Centre Cívic l'Espai Les Roquetes.

Tornar índex

22. Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la Pista Coberta del Pavelló de Ribes

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 7/10/2022 AL 22 DE NOVEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

23.Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del CEIP El Pi.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 28/10/2022 AL 14 DE DESEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

CADUCITAT I NOVA APROVACIÓ INICIAL del Projecte bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del CEIP El Pi

Tornar índex

24.Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de la Llar d´infants Els Tres Pins.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 28/10/2022 AL 14 DE DESEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

25.Aprovació Inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de L´Aulari Blanc.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 28/10/2022 AL 14 DE DESEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Tornar índex

26.Aprovació Inicial del projecte tècnic executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per les obres d´una pèrgola i una instal·lació fotovoltaica amb bateries al Club Tenis Ribes.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 9/11/2022 AL 23 DE DESEMBRE DE 2022, AMBDÒS INCLOSOS. 

Caducitat i aprovació Inicial del projecte tècnic executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per les obres d´una pèrgola i una instal·lació fotovoltaica amb bateries al Club Tenis Ribes.

 

 

 

Tornar índex

27. Aprovació inicial pel procediment d’urgència del Projecte bàsic i executiu de rehabilitació energètica de l’Edifici Municipal Masia de Can Puig i Estudi de Seguretat i Salut.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 07/12/2022 AL 29 DE DESEMBRE DE 2022, AMBDÓS INCLOSOS. 

Tornar índex

28. Aprovació inicial del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la Instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu de l'Espai Blau.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 06/03/2023 AL 19 D'ABRIL DEL 2023, AMBDÓS INCLOSOS. 

 

Tornar índex

29. Aprovació inicial del Projecte Executiu i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per la instal·lació fotovoltaica per autoconsum col·lectiu del CEIP Santa Eulàlia.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 06/03/2023 AL 19 D'ABRIL DEL 2023, AMBDÓS INCLOSOS. 

 

Tornar índex

30. Aprovació inicial inventari camins municipals de Sant Pere de Ribes.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 30/05/2023 AL 30/06/23DEL 2023, AMBDÓS INCLOSOS. 

 

Tornar índex

31. Aprovació inicial del projecte bàsic i executiu per a l'ampliació de la instal.lació de biomassa de l'Espai blau per les instal.lacions dels vestidors del camp de futbol de la zona esportiva del Bosc de Plaça a Sant Pere de Ribes. 

Tornar índex

32. Aprovació inicial projecte executiu de la Portada d'aigua potable i nova xarxa de distribució del nucli de les Torres, TM de Sant Pere de Ribes. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

33.Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu amb l’estudi de seguretat i salut de les obres de l’actuació corresponent a les fases 1 i 3 dels vestidors del Camp de futbol a la zona esportiva del Bosc de Plaça a Sant Pere de Ribes.

Tornar índex

34.Aprovació inicial de projecte per l'adequació de solars municipals per instal.lacions del contracte de serveis de neteja viària. 

Tornar índex

35.Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu, Estudi bàsic de seguretat i salut de la rehabilitació del cor de ermita de Sant Pau. 

Tornar índex

36.Aprovació inicial del projecte executiu i estudi bàsic de seguretat i salut de la Fase 1 de la conversió de la pista semipermeable de Ribes en Pavelló.

Tornar índex

37. Aprovació inicial del projecte tècnic per la comunicació de les obres menors per l'acondicionament acústic de l'OAC de Les Roquetes.

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 22/12/2023 AL 06/02/2024, AMBDÓS INCLOSOS. 

Tornar índex

38. Aprovació inicial del projecte executiu per a substitució de dues bombes de calor al Centre de dia i Casal d'avis de Les Roquetes. 

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 22/12/2023 AL 06/02/2024, AMBDÓS INCLOSOS. 

Tornar índex

39.Aprovació inicial per urgència del projecte d'actuacions de reparació i rehabilitació al conjunt "UA1" al nucli urbà de Les Roquetes. 

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 13/02/2024 al 4/03/2024  AMBDÓS INCLOSOS.  

Tornar índex

40. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors Led al Camp de futbol de Ribes. 

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 4/03/2024 al 16/04/2024  AMBDÓS INCLOSOS.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Tornar índex 

41. Aprovació inicial del projecte i estudi bàsic de seguretat i salut de la substitució de la lluminària per projectors Led al Camp de futbol de Les Roquetes.  

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 4/03/2024 al 16/04/2024  AMBDÓS INCLOSOS.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Tornar índex

42.Aprovació inicial de projecte executiu per a la instal.lació de Biomassa i xarxa de calor dels equipaments docents i esportius de Sant Pere de Ribes. 

Tornar índex

43. Aprovació inicial del projecte constructiu i estudi de seguretat i salut de l'actuació número 16 del Pla Director del clavegueram:col.lector de la xarxa de clavegueram als carrers Barcelona i Narcís Monturiol, al terme municipal de Sant Pere de Ribes. 

Tornar índex

 

44. Admissió a tràmit del Projecte d'Actuació Específica en sòl no urbanitzable per a la implantació d'un tram de camí vinculat al desenvolupament del sector PP17.2 Autòdrom de Terramar. 

 

Tornar índex

45. Aprovació inicial per urgència del projecte executiu per a la renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer Palou, al TM de Sant Pere de Ribes. 

EL  PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SERÀ DEL 15/05/2024 al  4/06/2024 AMBDÓS INCLOSOS.  

                                                                                                                                                                                                                                                               Tornar índex